Kieli- ja kulttuuritietoinen opetus

Opettajankouluslaitoksen järjestämillä kursseilla opettajat voivat kouluttautua kieli- ja kulttuuritietoisen opetuksen asiantuntijoiksi. Koulutukset ovat osallistujille maksuttomia, ja ne rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö sekä Opetushallitus.

Koulutustarjonta

NYT LADATTAVISSA – Kielitietoisen pedagogiikan kehittäminen varhaiskasvatuksessa (KieliPeda) -työväline

Kielitietoisen pedagogiikan kehittäminen varhaiskasvatuksessa (KieliPeda) -työväline

KieliPeda-työväline on kehitetty vastauksena varhaiskasvatuksen tarpeeseen kehittää kielitietoisia toimintatapoja ja tukea erityisesti monikielisten lasten suomen kielen oppimista. Kolmiosainen KieliPeda-työväline tukee osaltaan kielitietoista varhaiskasvatusta, jossa ymmärretään kielten merkitys lapsen oppimiselle, kehitykselle, vuorovaikutukselle ja identiteeteille (VASU 2018, 31). Työvälineen avulla

 1. arvioidaan ja kehitetään varhaiskasvatuksen oppimisympäristöjä kielitietoisuuden näkökulmasta,
 2. tarkastellaan yhteistyössä huoltajien kanssa monikielisen lapsen kielimaailmaa ja
 3. seurataan monikielisen lapsen suomen kielen taitojen edistymistä.


Jokaisen osion alussa on lyhyt johdanto, jossa osioiden tavoitteita ja kielitietoisen varhaiskasvatuksen periaatteita avataan Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden (2018) pohjalta. Työväline ohjaa aina palaamaan varhaiskasvatusympäristön ja henkilöstön toiminnan tarkasteluun ja kysymään, onko varhaiskasvatuksen toimintakulttuuri tarpeeksi kielitietoinen ja rikasta kieltä mallintava, jotta suomen kielen taito voi siinä parhaalla mahdollisella tavalla kehittyä.

On tärkeää huomioida, että kielitaito ja toiminta muuttuvat koko ajan, ja siksi oppimisympäristöjen ja kielitaidon arvioiminen tuottavat aina vain hetkellistä tietoa. Myös tämän työvälineen avulla saatava kuva lapsen ympäristöistä ja suomen kielen edistymisestä on osittainen, mutta sen avulla saadaan tärkeää tietoa toiminnan kehittämiseksi.

KieliPeda-työväline on kehitetty osana Turun yliopiston opettajankoulutuslaitoksen järjestämää, opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamaa Opettajana monikielisessä ja -kulttuurisessa yhteiskunnassa –hanketta keväällä 2019. Työvälinettä pilotoitiin 27 kunnassa syystalvella 2019–2020, minkä pohjalta kehitystyö viimeisteltiin osana Opetushallituksen rahoittamaa, Turun yliopiston opettajankoulutuslaitoksen järjestämää Moninainen opetus ja varhaiskasvatus -hanketta. Työryhmään kuului varhaiskasvatuksen ammattilaisia eri puolilta Suomea.

Toivotamme kaikille käyttäjille kehittävää kielitietoisuusmatkaa KieliPeda-työvälineen parissa!


Voit ladata printattavan KieliPeda-työvälineen tästä.

Voit ladata interaktiviisen sähköisesti täytettävän KieliPeda-työvälineen tästä.

*Interaktiivisessa versiossa on huomattu muutamia teknisiä vikoja. Viat korjataan mahdollisimman pian, ja uusi korjattu versio tulee ladattavaksi verkkosivuilta 30.10. mennessä. Suosittelemme käyttämään printtiversiota siihen asti.


*Työväline on taitettu A5-kokoon ja tästä johtuen se onkin hyvä printata käyttöön booklet-printtaustoiminnolla.

 

Yhteystiedot

Maria Tyrer
maria.tyrer@utu.fi
+358 50 529 8186

Monikielisen oppijan arviointi

Monikielisen oppijan arviointi -opintojakson kohderyhmänä ovat ensisijaisesti opettajat, joilla on opetettavanaan kielellisesti ja kulttuurisesti moninaisia oppilaita. Opintojaksolle voidaan ottaa myös opettajaksi opiskelevia. Opintojakso sopii myös muille monikielisten oppijoiden arvioinnista kiinnostuneille henkilöille.

Opintojakson laajuus on 5 opintopistettä. Opintojakson tavoite on, että opiskelija saa valmiuksia monikielisten oppilaiden monipuoliseen arviointiin. Opintojakson aikana opiskelija tutustuu monikielisen arvioinnin erityispiirteisiin. Opiskelija ymmärtää kielitaidon merkityksen arvioinnissa ja monikielisten arviointimenetelmien hyödyllisyyden monikielisten oppijoiden arvioinnissa.

Sisältö:

 • Monikielisen oppijan kielitaidon huomioiminen arvioinnissa
 • Kielitaidon kehittymisen yhteys arviointiin
 • Oppilaan oman äidinkielen käyttö arvioinnissa
 • Uudistunut eurooppalainen viitekehys arvioinnin tukena
 • Kielen oppimiseen vaikuttavat tekijät ja näiden huomiointi arvioinnissa
 • Kielellisen kehityksen erottaminen oppimisvaikeuksista

Opintojen laajuus, kesto ja toteutus

Opintojakson laajuus on 5 opintopistettä. Opintojakso sisältää viisi opetusviikonloppua, perjantaisin kello 16.15–19.30 ja lauantaisin kello 9.30–15.30. Yliopiston covid19-ohjeistuksen mukaisesti koulutus toteutetaan etäopetuksena.

Opetusviikonloput:

 • 25.–26.9.
 • 9.–10.10.
 • 6.–7.11.
 • 20.–21.11.
 • 4.–5.12.

Opetussuunnitelma ja aikataulu

Opetussuunnitelma

Alustava aikataulu

Hakeminen ja opiskelijavalinta

Hakuaika on päättynyt.


Rahoittaja

Koulutuksen rahoittaa Opetushallitus. Koulutus on osallistujille maksutonta.


Yhteystiedot

Maria Tyrer
maria.tyrer@utu.fi
+358 50 529 8186

Toiminnallisesti toista kieltä

Toiminnallisen toisen kielen opettamisen perusteet -opintojakso on tarkoitettu niille henkilöille, jotka opettavat nyt tai tulevaisuudessa suomea toisena kielenä, toista kotimaista kieltä tai vieraita kieliä. Opinnot soveltuvat esimerkiksi henkilöille, joilla on suomi äidinkielenä tai toisena kielenä ja kirjallisuus -opettajan, luokanopettajan, erityisopettajan tai toisen kotimaisen tai vieraiden kielten opettajan koulutus.


Opintojakson laajuus on 5 opintopistettä. Opintojakson tavoite on, että opiskelija saa työkaluja toiminnalliseen kielen opetukseen. Opintojakson aikana opiskelija tutustuu kieleen vuorovaikutuksen välineenä monenlaisten käytännön esimerkkien kautta. Opiskelija ymmärtää holistisia ja käyttöpohjaisia kielenoppimisen teorioita ja osaa soveltaa niitä käytännön opetustyöhön, materiaalien valintaan ja arviointiin. Lisäksi opintojaksolla käsitellään multimodaalisten tekstien ja tieto- ja viestintäteknologian hyödyntämistä toiminnallisen kielenopetuksen näkökulmasta.

Sisältö:

 • erilaiset kielenkäyttötilanteet toiminnallisten menetelmien pohjana
 • kielenoppijan tilanteisen kielitaidon kasvattaminen
 • toisen kielen oppimisen käyttöpohjaisten teorioiden ja toiminnallisten menetelmien soveltaminen käytännön opetustyössä
 • oppijalähtöisten, toiminnalliseen opetukseen soveltuvien materiaalien tarkastelu ja laatiminen
 • multimodaalisten tekstien sekä kieli- ja viestintäteknologian hyödyntäminen kielenopetuksessa

Opintojen laajuus, kesto ja toteutus

Opintojakson laajuus on 5 opintopistettä. Opintojakso sisältää viisi opetusviikonloppua, perjantaisin kello 16.15–19.30 ja lauantaisin kello 9.30–15.30. Yliopiston covid19-ohjeistuksen mukaisesti koulutus toteutetaan etäopetuksena.

Opetusviikonloput:

 • 18.–19.9.
 • 9.–10.10.
 • 23.–24.10.
 • 13.–14.11.
 • 27.–28.11.

Opetussuunnitelma ja aikataulu

Opetussuunnitelma

Alustava aikataulu

Hakeminen ja opiskelijavalinta

Hakuaika on päättynyt.


Rahoittaja

Koulutuksen rahoittaa Opetushallitus. Koulutus on osallistujille maksutonta.


Yhteystiedot

Maria Tyrer
maria.tyrer@utu.fi
+358 50 529 8186

Opettajan pedagogiset opinnot maahanmuuttajataustaisille

Opettajan pedagogiset opinnot on tarkoitettu sellaisille maahanmuuttajataustaisille opettajille ja ohjaajille, joilla on ulkomailla tai Suomessa yliopistossa suoritettu ylempi korkeakoulututkinto, mutta joilla ei ole Suomessa muodollista opettajan kelpoisuutta. Opettajan pedagogiset opinnot antavat laaja-alaisen opettajan kelpoisuuden.

Opintojen laajuus, kesto ja toteutus

Opettajan pedagogiset opinnot koostuvat perusopinnoista 25 op ja aineopinnoista 35 op. Opettajankoulutuslaitos järjestää opettajan pedagogisten opintojen aineopinnot 35 op. Opiskelija suorittaa itsenäisesti ja omakustanteisesti kasvatustieteen perusopinnot avoimessa yliopisto-opetuksessa tai yliopistossa erillisopintoina.

Uusi ryhmä on aloittanut opintonsa tammikuussa 2020. Koulutus toteutetaan Turussa lähi-, etä- ja verkko-opetuksena sekä harjoitteluna normaalikoulussa. Opinnot päättyvät joulukuussa 2020.

Tarkemmat tiedot opintojen sisällöstä ja toteutuksesta löytyvät opetussuunnitelmasta.

Rahoittaja

Koulutuksen rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö. Koulutus on osallistujille maksutonta.

Yhteystiedot

Susanna Kivipelto
opettajaksisuomeen@utu.fi
+358 50 512 6658

Perusopetukseen valmistavan opetuksen perusteet

Koulutus on tarkoitettu ensisijaisesti opettajille, joilla on opetettavanaan perusopetuksen valmistavan opetuksen ryhmä. Koulutus antaa tietoa, menetelmiä ja työvälineitä maahanmuuttajataustaisten oppilasryhmien opettamiseen. Opinnoissa tarkastellaan kulttuurista moninaisuutta ja monikielisyyttä eri näkökulmista.

 

Opintojen laajuus, kesto ja toteutus

Opintojen laajuus on 25 opintopistettä. Opinnot alkavat syyskuussa 2019 ja päättyvät joulukuussa 2020. Lähiopetus järjestetään Turussa noin kaksi kertaa kuussa perjantai-iltaisin ja lauantaipäivisin.

 

Opetussuunnitelma ja aikataulu

Opetussuunnitelma

Alustava aikataulu

 

Hakeminen ja opiskelijavalinta

Hakuaika on päättynyt.

Opikelijavalinnan tulokset

 

Rahoittaja

Koulutuksen rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö. Koulutus on osallistujille maksutonta.

 

Yhteystiedot

Heli Vigren
valmo@utu.fi
+358 50 339 0928

 

Kielellisesti ja kulttuurisesti moninaisen varhaiskasvatuksen syventävä koulutus

KIEMOVA – Kielellisesti ja kulttuurisesti moninaisen varhaiskasvatuksen syventävä koulutus (15 op) järjestetään Helsingissä. Opinnot soveltuvat ohjaavassa ja konsultoivassa työtehtävässä toimivalle varhaiskasvatuksen S2-opettajalle tai vastaavalle, päiväkodin esimiestehtävässä toimivalle, varhaiskasvatuksen S2-opettajalle tai tähän tehtävään suuntautuvalle henkilölle.


Opintokokonaisuuden tavoitteena on syventää opiskelijan valmiuksia edistää monikielisten lasten oppimista, hyvinvointia ja laaja-alaista osaamista sekä tukea kielellisesti ja kulttuurisesti moninaisissa lapsiryhmissä työskentelevää henkilöstöä. Koulutuksen aikana opiskelija syventää monipuolista ymmärrystään siitä, miten varhaiskasvatuksen henkilöstön toiminta mahdollistaa monikielisen lapsen kielenkehittymisen. Opiskelija osaa myös arvioida päiväkodin toimintakulttuuria ja tukea sitä, niin että Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden (2018) määrittämä kieli- ja kulttuuritietoinen pedagogiikka tulee näkyväksi. Opiskelija syventää kielellisesti ja kulttuurisesti vastuullisen pedagogiikan tuntemusta ja osaa soveltaa erilaisia tutkimukseen perustuvia työtapoja ja osaa toimia yhteistyössä moninaisten perheiden kanssa.

 

Opintojen laajuus, kesto ja toteutus


Kielellisesti ja kulttuurisesti moninainen varhaiskasvatus opintokokonaisuuden laajuus on 15 op. Opinnot alkavat syyskuussa 2019 ja päättyvät joulukuussa 2020. Lähiopetus järjestetään Helsingissä noin kerran kuussa perjantai-iltaisin ja lauantaipäivisin.

 

Opetussuunnitelma ja aikataulu

Opetussuunnitelma

Aikataulu

 

Hakeminen ja opiskelijavalinta

Haku opintoihin on päättynyt.

Opiskelijavalinnan tulokset

 

Rahoittaja

Koulutuksen rahoittaa Opetushallitus. Koulutus on osallistujille maksutonta.

 

Yhteystiedot

Maria Tyrer
maria.tyrer@utu.fi
+358 50 529 8186

ILMOITTAUTUMINEN AUKI – Näkökulmia ja uudelleen kirjoitettuja tarinoita moninaiseen kouluun -seminaarisarja

Näkökulmia ja uudelleen kirjoitettuja tarinoita moninaiseen kouluun -seminaarisarja, syksy 2020

Seminaarisarja toimii ajassa kiinni olevana, elämyksellisenä ja kokemuksellisena uuden tiedon kohtaamispaikkana alan ammattilaisille, tutkijoille ja opiskelijoille sekä muille seminaarien aiheista kiinnostuneille.


Järjestämme syksyllä 2020 neljä onlineseminaaria:

 • 17.9. Moninaiset identiteetit voimavarana koulussa
 • 15.10. Valta ja etuoikeudet – onko suomalaisessa koulussa rasismia?
 • 12.11. Monikielinen ja -kulttuurinen kirjallisuus koulussa
 • 10.12. Kieliä tanssien ja vuorovaikutusta improvisoiden

Lisätietoja seminaareista löydät alta.

 

Monikielinen ja -kulttuurinen kirjallisuus koulussa -onlineseminaari

AIKA: torstai 12.11.2020 klo 16.00–19.30
PAIKKA: Online. Seminaarilinkki lähetetään ilmoittautuneille.
OHJELMA:

16.00–16.10 Tervetulosanat
16.10–17.00 Olli Löytty: Monikielinen ja -kulttuurinen kirjallisuus  koulussa
17.00–17.50 Wilson Kirwa: Kirjallisuus suvaitsevaista ja vahvaa Suomea luomassa
tauko
18.00–18.45 Jaana Pesonen: Kohti kriittistä lukutaitoa
18.45–19.30 Aleksis Salusjärvi: Lukutaito eloonjäämistaitona

Turun yliopiston opettajankoulutuslaitoksen järjestämään seminaariin on vapaa pääsy. Seminaari on osa opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamaa täydennyskoulutusta.

Ilmoittaudu viimeistään tiistaina 10.11.2020 sähköisellä lomakkeella: ilmoittautumislomake

 

Kieliä tanssien ja vuorovaikutusta improvisoiden -onlineseminaari

AIKA: torstai 10.12.2020 klo 16.00–19.30
PAIKKA: Online. Seminaarilinkki lähetetään ilmoittautuneille.
OHJELMA:

Tarkentuu myöhemmin

Turun yliopiston opettajankoulutuslaitoksen järjestämään seminaariin on vapaa pääsy. Seminaari on osa opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamaa täydennyskoulutusta.

Ilmoittautuminen seminaariin avautuu 9.11.2020

 

ILMOITTAUTUMINEN AUKI – Kieli- ja kulttuuritietoinen varhaiskasvatus online-seminaarisarja

Järjestämme syyslukukaudella 2020 varhaiskasvattajille suunnatun kieli- ja kulttuuritietoisen varhaiskasvatuksen online-seminaarisarjan. Seminaarisarja on viisiosainen ja se starttaa marraskuussa. Seminaarit toteutetaan kerran viikossa tiistai-iltapäivisin marraskuusta lähtien. Seminaarit on suunnattu varhaiskasvatuksen Peda-tiimeille, jotka keskittyvät erityisesti varhaiskasvatuksen kieli- ja kulttuuriasioihin.

 
Kieli- ja kulttuuritietoinen varhaiskasvatus -onlineseminaarit 3.11. lähtien tiistaisin klo 14.00–16.00


Ti 3.11.

 • Kielellisesti vastuullinen pedagogiikka (Jenni Alisaari & Heli Vigren)

Ti 10.11.

 • Taidekasvatus kieltä tukemassa (Inkeri Ruokonen)

Ti 17.11.

 • Huoltajat ja varhaiskasvatus yhdessä kielirikasteisuutta tukemassa (Ritva Kantelinen)
 • Alle 3-vuotiaiden kielenkehitys ja sen tukeminen (Elina Niemitalo-Haapola)

Ti 24.11.

 • Varhaiskasvatus katsomusten keskellä (Ilkka Tahvanainen)

Ti 1.12.

 • Oman äidinkielen vaikutus suomen kielen oppimiseen (Maija S. Peltola)
 • PAULA-toiminta

 

Kuhunkin onlineseminaariin otetaan mukaan 50 ensimmäisenä ilmoittautunutta. Seminaariin osallistumisesta tulee sopia työnantajan kanssa, sillä seminaarit ovat osa työaikaa.

Seminaareihin pääset ilmoittautumaan seuraavan linkin kautta: ilmoittautumislomake Ilmoittautuminen päättyy 30.10.2020.

Yhteystiedot

Maria Tyrer
maria.tyrer@utu.fi
+358 50 529 8186

TUTUSTU NYT – Islam uskontona ja kulttuurina -verkkomateriaali

Nyt sinulla on mahdollisuus tutustua islamiin uskontona ja kulttuurina itseopiskeltavan verkkomateriaalipaketin avulla!

Verkkomateriaali on koostettu vuonna 2019 Turun yliopiston opettajankoulutuslaitoksella toteutetun Islam uskontona ja kulttuurina -kurssimateriaalin ja luentotallenteiden pohjalta. Materiaalista on työstetty interaktiivinen verkkomateriaali, joka tutustuttaa islamiin uskontona ja kulttuurina sekä tarjoaa mahdollisuuden ymmärtää maahanmuuton globaalia ja paikallista kontekstia sekä näiden keskinäisiä yhteyksiä ja niiden muodostamaa kokonaisuutta.

Verkkomateriaalipaketti on suunnattu erityisesti opettajille, mutta se tarjoaa kaikille asiasta kiinnostuneille mielenkiintoista uutta opittavaa. Tämän verkkomateriaalin avulla opettajat voivat tutustua islamin teologiseen ja kulttuuriseen monimuotoisuuteen sekä oppia ymmärtämään uskonnon ja kulttuurin merkitystä oppilaan arjessa Suomessa. Tämän lisäksi materiaali tarjoaa valmiuksia kodin ja koulun väliseen yhteistyöhön katsomuksellisesti, kulttuurisesti ja kielellisesti moninaisessa yhteisössä. Opettaja voi halutessaan käyttää materiaalia soveltaen myös oppitunnilla oppilaiden kanssa.

Verkkomateriaali löytyy Moodlesta. Mikäli sinulla on korkeakoulun haka-tunnukset, pääset materiaaliin suoraan tästä linkistä: Verkkomateriaali

Mikäli sinulla ei ole haka-tunnuksia, tarvitset erillistunnukset. Voit tilata itsellesi erillistunnukset tilauslomakeen kautta.

Tervetuloa mukaan kiinnostavalle matkalle islamin maailmaan!