Kieli- ja kulttuuritietoinen opetus

Opettajankouluslaitoksen järjestämillä kursseilla opettajat voivat kouluttautua kieli- ja kulttuuritietoisen opetuksen asiantuntijoiksi. Koulutukset ovat osallistujille maksuttomia, ja ne rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö sekä Opetushallitus.

Koulutustarjonta

HAKU AUKI – Opettajan pedagogiset opinnot maahanmuuttajataustaisille

Opettajan pedagogiset opinnot on tarkoitettu sellaisille maahanmuuttajataustaisille opettajille ja ohjaajille, joilla on ulkomailla tai Suomessa yliopistossa suoritettu ylempi korkeakoulututkinto, mutta joilla ei ole Suomessa muodollista opettajan kelpoisuutta. Opettajan pedagogiset opinnot antavat laaja-alaisen opettajan kelpoisuuden.

Opintojen laajuus, kesto ja toteutus

Opettajan pedagogiset opinnot koostuvat perusopinnoista 25 op ja aineopinnoista 35 op. Opettajankoulutuslaitos järjestää opettajan pedagogisten opintojen aineopinnot 35 op. Opiskelija suorittaa itsenäisesti ja omakustanteisesti kasvatustieteen perusopinnot avoimessa yliopisto-opetuksessa tai yliopistossa erillisopintoina.

Opinnot alkavat tammikuussa 2020 ja päättyvät joulukuussa 2020.

Koulutus toteutetaan Turussa lähi-, etä- ja verkko-opetuksena sekä harjoitteluna normaalikoulussa. Opetus koostuu pääosin perjantai-illasta lauantai-iltapäivään sijoittuvista lähiopetusjaksoista (n. 2 kertaa kuukaudessa). Lisäksi järjestetään lähiopetuksena muutama intensiivijakso, jolloin opetusta on myös arkipäivinä. Verkko-opetusta järjestetään arki-iltaisin (maanantai–torstai). Opetusta voi olla myös koulujen loma-aikoina. Lisäksi opintoihin sisältyy opetusharjoittelua, joka järjestetään normaalikoulussa arkipäivinä.

Tarkemmat tiedot opintojen sisällöstä ja toteutuksesta löytyvät opetussuunnitelmasta.

Hakeminen ja opiskelijavalinta

Opintoihin järjestetään täydennyshaku! Haun ja valinnan päivämäärät tiivistetysti:
  • Hakuaika alkaa 16.9.2019
  • Hakuaika päättyy 4.11.2019
  • Liitteitä voi täydentää 11.11.2019 asti
  • Kutsut valintakokeeseen lähetetään 18.11.2019
  • Valintakoe: 26.11.2019
  • Valintatulokset: 4.12.2019
  • Paikan vastaanotto: viimeistään 17.12.2019
  • Opinnot alkavat: 10.1.2020
> Täydennyshaun valintaperusteet
> Täytä hakulomake osoitteessa: https://link.webropolsurveys.com/S/51E5CA3BE7748AFB

 

Rahoittaja

Koulutuksen rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö. Koulutus on osallistujille maksutonta.

Yhteystiedot

Susanna Kivipelto
opettajaksisuomeen@utu.fi
+358 50 512 6658

Perusopetukseen valmistavan opetuksen perusteet

Koulutus on tarkoitettu ensisijaisesti opettajille, joilla on opetettavanaan perusopetuksen valmistavan opetuksen ryhmä. Koulutus antaa tietoa, menetelmiä ja työvälineitä maahanmuuttajataustaisten oppilasryhmien opettamiseen. Opinnoissa tarkastellaan kulttuurista moninaisuutta ja monikielisyyttä eri näkökulmista.

 

Opintojen laajuus, kesto ja toteutus

Opintojen laajuus on 25 opintopistettä. Opinnot alkavat syyskuussa 2019 ja päättyvät joulukuussa 2020. Lähiopetus järjestetään Turussa noin kaksi kertaa kuussa perjantai-iltaisin ja lauantaipäivisin.

 

Opetussuunnitelma ja aikataulu

Opetussuunnitelma

Alustava aikataulu

 

Hakeminen ja opiskelijavalinta

Hakuaika on päättynyt.

Opikelijavalinnan tulokset

 

Rahoittaja

Koulutuksen rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö. Koulutus on osallistujille maksutonta.

 

Yhteystiedot

Heli Vigren
valmo@utu.fi
+358 50 339 0928

 

Kulttuurienvälinen viestintä

Opintojakson kohderyhmänä ovat ensisijaisesti opettajat, joilla on opetettavanaan kielellisesti ja kulttuurisesti moninaisia oppilaita. Opintojaksolle voidaan ottaa myös opettajaksi opiskelevia. Opintojakso sopii myös muille monikielisestä ja -kulttuurisesta opettamisesta kiinnostuneille henkilöille.

Kurssilla perehdytään kulttuurienväliseen viestintään, sen keskeisiin käsitteisiin ja teorioihin. Kurssilla tarkastellaan kulttuurin käsitettä ja sen merkitystä vuorovaikutukselle, kielen ja kulttuurin suhdetta sekä moninaisia identiteettejä. Lisäksi kurssilla paneudutaan kulttuurienväliseen kompetenssiin ja sen kehittämiseen.

Opintojen laajuus, kesto ja toteutus

Opintojakson laajuus on 5 opintopistettä. Opinnot järjestetään kolmena viikonloppuna perjantai-iltaisin ja lauantaipäivisin. Lisäksi opinnot sisältävät itsenäisesti suoritettavaa verkko-opiskelua sekä oppimistehtäviä viikkojen 39–47 välisenä aikana.

Opetussuunnitelma ja aikataulu

Opetussuunnitelma

Alustava aikataulu

Hakeminen ja opiskelijavalinta

Haku on päättynyt.

Opiskelijavalinnan tulokset

Rahoittaja

Koulutuksen rahoittaa Opetushallitus. Koulutus on osallistujille maksutonta.

Yhteystiedot

Maria Tyrer
maria.tyrer@utu.fi
+358 50 529 8186

HAKU AUKI – Varhaiskasvatusta kieli- ja kulttuuritietoisesti

Varhaiskasvatusta kieli- ja kulttuuritietoisesti opinnot on tarkoitettu henkilöille, jotka ovat nyt tai tulevaisuudessa työssään tekemisissä alle kouluikäisten lasten kanssa. Opinnot soveltuvat laajasti erilaisissa tehtävissä varhaiskasvatuksen parissa toimiville henkilöille, mukaan lukien neuvolan henkilöstö. Opintojen ensimmäiset neljä opintojaksoa soveltuvat koko varhaiskasvatuksen sekä neuvolan henkilöstölle. Opintojen kaksi viimeistä opintojaksoa on suunnattu henkilöille, jotka ovat erityisesti vastuussa arvioinnista ja päivähoitoyksiköiden toimintakulttuurin kehittämisestä.

Opintojen tavoitteena on, että opiskelijalla on monipuolinen ymmärrys kielellisesti ja kulttuurisesti moninaisessa varhaiskasvatusyhteisössä toimimisesta, monikielisen lapsen kielen kehittymisestä ja kielitaidon arvioinnista, äidinkielen merkityksestä osana lapsen kasvua ja kehitystä sekä kulttuurien merkityksestä identiteetin muodostumisessa. Kulttuuri ymmärretään opinnoissa laajasti niin, että se sisältää esimerkiksi sukupuolen, vammaisuuden, katsomukset ja etnisyyden. Opinnot suoritettuaan opiskelija tuntee kielellisesti ja kulttuurisesti vastuullisen kasvatuksen menetelmiä ja työtapoja, osaa toimia yhteistyössä moninaisten perheiden kanssa sekä osaa kehittää työyhteisönsä toimintakulttuuria ja tukea oppivaa työyhteisöä.

Osaan opintojen yhteydessä järjestettäviin seminaaripäiviin saa osallistua vapaasti, vaikka ei suorittaisi koko opintojaksoa tai kaikkia opintoja. Nämä seminaaripäivät soveltuvat hyvin esimerkiksi päivähoitoyksiköiden koulutuspäiviksi.

 

Opintojen laajuus, kesto ja toteutus

Varhaiskasvatusta kieli- ja kulttuuritietoisesti -opintojen laajuus on 1–15 op. Opinnot alkavat helmikuussa 2019.

 

Opetussuunnitelma ja aikataulu

Opetussuunnitelma

Alustava aikataulu 2019 - 2020

 

Hakeminen ja opiskelijavalinta

Opiskelija voi hakeutua suorittamaan 1–6 opintojaksoa. Opintojaksoista voi valita ne, jotka parhaiten tukevat omaa työnkuvaa, tai suorittaa kaikki opintojaksot. Osa opintojaksoista edellyttää aiemmalle opintojaksolle osallistumista tai muita vastaavia tietoja. Tiedot näistä vaatimuksista löytyvät jokaisen opintojakson kohdalta erikseen. Jokaiselle opintojaksolle valitaan ilmoittautumisjärjestyksessä vähintään 10 ja enintään 25 opiskelijaa. Lisäksi opintojen yhteydessä järjestettäviin, laajalle yleisölle suunnattuihin avoimiin seminaaripäiviin voi ilmoittautua suorittamatta opintopisteitä. Seminaareista tiedotetaan erikseen ja niihin järjestetään erillinen ilmoittautuminen.

 

Varhaiskasvatusta kieli- ja kulttuuritietoisesti -opintokokonaisuuden haku on päättynyt. Voit kuitenkin edelleen hakea jokaiselle yksittäiselle kurssille aina noin kuukautta ennen kunkin kurssin alkamista.
 
Täydennyshaku Monikielisyys 1 op: Haku on päättynyt.
Täydennyshaku Kielitietoinen varhaiskasvatus 3 op: Haku on päättynyt.
Täydennyshaku Kulttuurisesti vastuullinen varhaiskasvatus 4 op: Haku on päättynyt.
Täydennyshaku Kulttuurisesti moninaisen identiteetin tukeminen varhaiskasvatuksessa 1 op: Haku on päättynyt. Opiskelijavalinnan tulokset
Täydennyshaku Kulttuurisesti moninaisen varhaiskasvatusyhteisön toimintakulttuurin kehittäminen 3 op: Hakulomake Haku päättyy 25.9.
Täydennyshaku Kielitaidon arviointi varhaiskasvatuksen henkilöstölle 3 op: Haku aukeaa myöhemmin.
 
Katso kurssien alustava aikataulu tästä: Alustava aikataulu

 

Rahoittaja

Koulutuksen rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö. Koulutus on osallistujille maksutonta.

 

Yhteystiedot

Maria Tyrer
maria.tyrer@utu.fi
+358 50 529 8186

Kielellisesti ja kulttuurisesti moninaisen varhaiskasvatuksen syventävä koulutus

KIEMOVA – Kielellisesti ja kulttuurisesti moninaisen varhaiskasvatuksen syventävä koulutus (15 op) järjestetään Helsingissä. Opinnot soveltuvat ohjaavassa ja konsultoivassa työtehtävässä toimivalle varhaiskasvatuksen S2-opettajalle tai vastaavalle, päiväkodin esimiestehtävässä toimivalle, varhaiskasvatuksen S2-opettajalle tai tähän tehtävään suuntautuvalle henkilölle.


Opintokokonaisuuden tavoitteena on syventää opiskelijan valmiuksia edistää monikielisten lasten oppimista, hyvinvointia ja laaja-alaista osaamista sekä tukea kielellisesti ja kulttuurisesti moninaisissa lapsiryhmissä työskentelevää henkilöstöä. Koulutuksen aikana opiskelija syventää monipuolista ymmärrystään siitä, miten varhaiskasvatuksen henkilöstön toiminta mahdollistaa monikielisen lapsen kielenkehittymisen. Opiskelija osaa myös arvioida päiväkodin toimintakulttuuria ja tukea sitä, niin että Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden (2018) määrittämä kieli- ja kulttuuritietoinen pedagogiikka tulee näkyväksi. Opiskelija syventää kielellisesti ja kulttuurisesti vastuullisen pedagogiikan tuntemusta ja osaa soveltaa erilaisia tutkimukseen perustuvia työtapoja ja osaa toimia yhteistyössä moninaisten perheiden kanssa.

 

Opintojen laajuus, kesto ja toteutus


Kielellisesti ja kulttuurisesti moninainen varhaiskasvatus opintokokonaisuuden laajuus on 15 op. Opinnot alkavat syyskuussa 2019 ja päättyvät joulukuussa 2020. Lähiopetus järjestetään Helsingissä noin kerran kuussa perjantai-iltaisin ja lauantaipäivisin.

 

Opetussuunnitelma ja aikataulu

Opetussuunnitelma

Aikataulu

 

Hakeminen ja opiskelijavalinta

Haku opintoihin on päättynyt.

Opiskelijavalinnan tulokset

 

Rahoittaja

Koulutuksen rahoittaa Opetushallitus. Koulutus on osallistujille maksutonta.

 

Yhteystiedot

Maria Tyrer
maria.tyrer@utu.fi
+358 50 529 8186

HAKU AUKI – Toiminnallisen toisen kielen opettamisen perusteet

Toiminnallisen toisen kielen opettamisen perusteet -opintojakso järjestetään syksyllä 2019 Turussa ja keväällä 2020 Helsingissä. Koulutus on tarkoitettu niille henkilöille, jotka opettavat nyt tai tulevaisuudessa suomea toisena kielenä. Opinnot soveltuvat esimerkiksi henkilöille, joilla on suomi äidinkielenä tai toisena kielenä ja kirjallisuus -opettajan, luokanopettajan, erityisopettajan tai vieraiden kielten opettajan koulutus.

Opintojakson tavoite on, että opiskelija saa työkaluja toiminnallisen suomi toisena kielenä opetuksen toteuttamiseen. Kurssin aikana opiskelija tutustuu suomen kielen ominaispiirteisiin ja kieleen vuorovaikutuksen välineenä monenlaisten käytännön esimerkkien kautta. Opiskelija ymmärtää toisen kielen oppimisen teorioita ja osaa soveltaa niitä käytännön opetustyöhön.

 

Opintojen laajuus, kesto ja toteutus

Opintojakson laajuus on 3 opintopistettä. Opinnot järjestetään kolmena viikonloppuna perjantai-iltaisin ja lauantaipäivisin.

 

Opetussuunnitelma ja aikataulu

Opetussuunnitelma

Aikataulu

Koulutuksen aikataulu perjantaisin klo 17.30–20.00 ja lauantaisin klo 9.30–16.00.

 

Hakeminen ja opiskelijavalinta

TOKI – Turku

Hakulomake

Haku opintoihin on auki 28.8.–4.10.2019.

 

(*Haku Helsingissä järjestettävään koulutukseen alkaa tammikuussa 2020)

 

Rahoittaja

Koulutuksen rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö. Koulutus on osallistujille maksutonta.

 

Yhteystiedot

Maria Tyrer
maria.tyrer@utu.fi
+358 50 529 8186

ILMOITTAUTUMINEN AUKI – Avoimet seminaarit

Järjestämme opetus- ja kulttuuriministeriön rahoituksella kaikille avoimia seminaareja kieli- ja kulttuuritietoisuuteen sekä suomi toisena kielenä -opetukseen liittyen. Ilmoittautuminen seminaareihin aukeaa noin kuukautta ennen seminaaripäivää.

 

Lukuvuoden 2019–2020 seminaarit


Monikielisen oppilaan arviointi 28.9.2019

AIKA: lauantai 28.9.2019 klo 9.30–15.30
PAIKKA: luentosali EDU 3, Educarium, Assistentinkatu 5, Turku
OHJELMA: 9.30–12.00 seminaari, 12.00–13.00 lounas (omakustanteinen), 13.00–14.00 seminaari, 14.00–14.30 kahvi, 14.30–15.30 seminaari
 
Suomi muuttuu kiihtyvällä vauhdilla monikieliseksi ja kulttuurisesti moninaiseksi yhteiskunnaksi. Tämä muutos muuttaa myös opettajan arkea. Tule ottamaan selvää hyvistä käytänteistä monikielisten oppilaiden arvioinnissa. Mikä on erityisen tärkeää ottaa huomioon arviointia suunnitellessa, ja mitä hyvä arviointi vaatii? Monikielisen oppilaan arviointi -seminaarissa kuulet neljää arvioinnin asiantuntijaa, jotka lähestyvät teemaa neljästä eri näkökulmasta.
 
09.30–11.00     Ilona Kuukka – Kohti kielitietoista arviointia: reunaehtoja, haasteita ja hyviä arviointitapoja
11.00–12.00     Iivari Laakkonen – Monikielisen oppilaan arviointi biologian, maantiedon, terveystiedon ja ympäristöopin näkökulmasta
13.00–14.00     Heli Mentunen – Monikielisen oppilaan arviointi matematiikan, kemian ja fysiikan oppiaineiden näkökulmasta
14.30–15.30     Johanna Saario – Monikielisen oppilaan arviointi historian ja yhteiskuntaopin näkökulmasta

Seminaaripäivän työskentelytavoissa yhdistyvät luennot ja käytänteet, mutta keskiössä on vuoropuhelu asiantuntijoiden ja yleisön välillä. Tervetuloa osallistumaan!


Turun yliopiston opettajankoulutuslaitoksen järjestämään seminaariin on vapaa pääsy. Seminaari on osa opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamaa täydennyskoulutusta.


Ilmoittaudu mukaan viimeistään tiistaina 24.9.2019 sähköisellä lomakkeella: Ilmoittautumislomake


Osallistavat menetelmät monikielisessä opetuksessa 30.11.2019

 

Lisätietoja:

heli.kamppari@utu.fi, puh. 040 182 0875

anni.itahaarla@utu.fi, puh. 040 593 4130

maria.tyrer@utu.fi, puh. 050 529 8186