Kieli- ja kulttuuritietoinen opetus

Opettajankouluslaitoksen järjestämillä kursseilla opettajat voivat kouluttautua kieli- ja kulttuuritietoisen opetuksen asiantuntijoiksi. Koulutukset ovat osallistujille maksuttomia, ja ne rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö sekä Opetushallitus.

Koulutustarjonta

NYT LADATTAVISSA – Kielitietoisen pedagogiikan kehittäminen varhaiskasvatuksessa (KieliPeda) -työväline

Kielitietoisen pedagogiikan kehittäminen varhaiskasvatuksessa (KieliPeda) -työväline

KieliPeda-työväline on kehitetty vastauksena varhaiskasvatuksen tarpeeseen kehittää kielitietoisia toimintatapoja ja tukea erityisesti monikielisten lasten suomen kielen oppimista. Kolmiosainen KieliPeda-työväline tukee osaltaan kielitietoista varhaiskasvatusta, jossa ymmärretään kielten merkitys lapsen oppimiselle, kehitykselle, vuorovaikutukselle ja identiteeteille (VASU 2018, 31). Työvälineen avulla

 1. arvioidaan ja kehitetään varhaiskasvatuksen oppimisympäristöjä kielitietoisuuden näkökulmasta,
 2. tarkastellaan yhteistyössä huoltajien kanssa monikielisen lapsen kielimaailmaa ja
 3. seurataan monikielisen lapsen suomen kielen taitojen edistymistä.


Jokaisen osion alussa on lyhyt johdanto, jossa osioiden tavoitteita ja kielitietoisen varhaiskasvatuksen periaatteita avataan Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden (2018) pohjalta. Työväline ohjaa aina palaamaan varhaiskasvatusympäristön ja henkilöstön toiminnan tarkasteluun ja kysymään, onko varhaiskasvatuksen toimintakulttuuri tarpeeksi kielitietoinen ja rikasta kieltä mallintava, jotta suomen kielen taito voi siinä parhaalla mahdollisella tavalla kehittyä.

On tärkeää huomioida, että kielitaito ja toiminta muuttuvat koko ajan, ja siksi oppimisympäristöjen ja kielitaidon arvioiminen tuottavat aina vain hetkellistä tietoa. Myös tämän työvälineen avulla saatava kuva lapsen ympäristöistä ja suomen kielen edistymisestä on osittainen, mutta sen avulla saadaan tärkeää tietoa toiminnan kehittämiseksi.

KieliPeda-työväline on kehitetty osana Turun yliopiston opettajankoulutuslaitoksen järjestämää, opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamaa Opettajana monikielisessä ja -kulttuurisessa yhteiskunnassa –hanketta keväällä 2019. Työvälinettä pilotoitiin 27 kunnassa syystalvella 2019–2020, minkä pohjalta kehitystyö viimeisteltiin osana Opetushallituksen rahoittamaa, Turun yliopiston opettajankoulutuslaitoksen järjestämää Moninainen opetus ja varhaiskasvatus -hanketta. Työryhmään kuului varhaiskasvatuksen ammattilaisia eri puolilta Suomea.

Toivotamme kaikille käyttäjille kehittävää kielitietoisuusmatkaa KieliPeda-työvälineen parissa!


Voit ladata printattavan KieliPeda-työvälineen tästä.

Voit ladata interaktiivisen sähköisesti täytettävän KieliPeda-työvälineen tästä.

*Työväline on taitettu A5-kokoon ja tästä johtuen se onkin hyvä printata käyttöön booklet-printtaustoiminnolla.

 

Voit ladata jokaisen sähköisesti täytettävän lomakkeen erikseen alta.

OSIO 1: Kielitietoisen oppimisympäristön arviointi
Lomake 1

OSIO 2: Monikielisen lapsen kielimaailman tarkastelu
Lomake 2A
Lomake 2B

OSIO 3: Monikielisen lapsen suomen kielen taitojen seuranta
Lomake 3
Lomake 3.1
Lomake 3.2
Lomake 3.3
Lomake 3.4

 

 

Yhteystiedot

Maria Tyrer
maria.tyrer@utu.fi
+358 50 529 8186

NYT KATSOTTAVISSA – Kielitietoisen pedagogiikan kehittäminen varhaiskasvatuksessa (KieliPeda) -työvälineen käyttöönottokoulutusvideo

KieliPeda-työvälineen käyttöönottamisen helpottamiseksi olemme tehneet lyhyen, noin 20 minuutin, koulutusvideon. Koulutusvideon voi katsoa vaikkapa yhdessä oman työtiiminsä kesken, ja näin perehtyä uuteen työvälineeseen ja sen käyttömahdollisuuksiin. Videon voi aina halutessaan välillä pysäyttää, mikä mahdollistaa yhteisen keskustelun kuullusta ja siitä, mitä se voisi tarkoittaa juuri teidän työtiiminne ja lapsiryhmänne näkökulmasta. Suosittelemme ennen koulutusvideon katsomista tulostamaan KieliPeda-työvälineen – näin kuulemansa lomassa on helppo tehdä muistiinpanoja suoraan työvälineeseen.
 
Käyttöönottokoulutusvideo löytyy täältä.
 

 
Yhteystiedot
 
Maria Tyrer
maria.tyrer@utu.fi
+358 50 529 8186

KieliPeda-työvälineen käyttöönottokoulutukset

Järjestämme kevään ja syksyn 2021 aikana yhteensä kymmenen varhaiskasvatuksen opettajille suunnattua KieliPeda-työvälineen etänä järjestettävää käyttöönottokoulutusta. Käyttöönottokoulutukseen voi osallistua peda-tiiminä tai yksittäisenä osallistujana. Koulutukset ovat avoinna kaikille varhaiskasvatuksen opettajille ympäri Suomen. Koulutuksessa käydään läpi KieliPeda-työvälineen taustalla oleva teoria ja harjoitellaan työvälineen käyttöönottoa konkreettisesti.

Ilmoittautumiset syksyn 2021 lisäkoulutuksiin ovat nyt auki! Kuhunkin etänä järjestettävään käyttöönottokoulutukseen otetaan mukaan 30 ensimmäisenä ilmoittautunutta. KieliPeda-työvälineen käyttöönottokoulutukseen osallistumisesta tulee sopia työnantajan kanssa, sillä koulutukset ovat osa työaikaa.

KieliPeda-työvälineen käyttöönottokoulutukset klo 12.15–13.45

Kevät 2021

To 29.4.
To 6.5.
Ti 25.5.
Ti 8.6.
To 17.6.

Syksy 2021

Ke 18.8. täynnä
To 26.8. täynnä
Ti 7.9. täynnä
Ti 14.9. täynnä
Ti 21.9. täynnä
To 23.9. täynnä
To 7.10. täynnä

Syksyn 2021 lisäkoulutuskerrat

 • La 28.8.
  • klo 9.30–11.00 täynnä
  • klo 12.00–13.30 täynnä
  • klo 14.00–15.30 täynnä
 • Pe 3.9.
  • klo 14.00–15.30 täynnä
 • Pe 17.9.
  • klo 14.00–15.30 täynnä

Koulutukset järjestetään Zoom-yhteyden välityksellä. Koulutukseen tarvittavan linkin ja salasanan saatte sähköpostiinne ennen koulutuksen alkua. Kouluttajina toimivat yliopisto-opettajat Elisa Repo ja Maria Tyrer. Lisäkoulutusten kouluttajina toimivat KieliPeda-työvälineen tekijät Nina Thurin ja Marjaana Gyekye.

Yhteystiedot

Maria Tyrer
maria.tyrer@utu.fi
+358 50 529 8186

 

Varhaiskasvatuksen opettaja kieli- ja kulttuuritietoisen toimintakulttuurin kehittäjänä

Varhaiskasvatuksen opettaja kieli- ja kulttuuritietoisen toimintakulttuurin kehittäjänä 15 op -opintokokonaisuus on tarkoitettu ohjaavassa ja konsultoivassa työtehtävässä toimivalle alueelliselle varhaiskasvatuksen S2-opettajalle tai vastaavalle, varhaiskasvatuksen esihenkilönä toimivalle ja varhaiskasvatuksen S2-opettajalle tai tähän tehtävään suuntautuvalle henkilölle.


Opintokokonaisuuden laajuus on 15 op. Opintokokonaisuuden tavoitteena on kehittää opiskelijan valmiuksia edistää monikielisten lasten oppimista, hyvinvointia ja laaja-alaista osaamista. Lisäksi tavoitteena on tukea ja kehittää uusia toimintamalleja kielellisesti ja kulttuurisesti moninaisissa lapsiryhmissä työskentelevälle henkilöstölle. Koulutuksen aikana opiskelija syventää ymmärrystään siitä, miten kieli vaikuttaa varhaiskasvatuksen pedagogisen toiminnan rakentumiseen sekä laaja-alaisen osaamisen tavoitteiden toteutumiseen.


Opiskelija osaa myös arvioida varhaiskasvatuksen toimintakulttuuria ja tukea sen kehittämistä niin, että pedagogisessa toiminnassa toteutuvat Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden (2018) mukaiset kulttuurisen moninaisuuden ja kielitietoisuuden tavoitteet. Opiskelija syventää kielellisesti ja kulttuurisesti vastuullisen pedagogiikan tuntemusta ja osaa soveltaa erilaisia tutkimukseen perustuvia työtapoja. Lisäksi opiskelija osaa kehittää tutkivan opettajuuden osaamistaan sekä oppii analysoimaan ja tuottamaan yhteiskunnallisesti vaikuttavia tekstejä ja toimintamalleja.


Opintojen laajuus, kesto ja toteutus

Varhaiskasvatuksen opettaja kieli- ja kulttuuritietoisen toimintakulttuurin kehittäjänä -opintojen laajuus on 15 op. Opinnot alkavat syyskuussa 2021 ja päättyvät joulukuussa 2022. Opetus toteutetaan noin kerran kuukaudessa järjestettävänä etäopetuksena.


Opetussuunnitelma ja aikataulu

Opetussuunnitelma

Alustava aikataulu


Hakeminen ja opiskelijavalinta

Hakuaika opintokokonaisuuteen on päättynyt.

Opiskelijavalinnan tulokset

* Erillinen haku Laaja-alaisen osaamisen kehittyminen ja monikielisen lapsen kielenoppimisen ja identiteettien tukeminen 5 op -kurssille avataan ti 19.10.2021. Kurssia suorittamaan voidaan valita enintään 70 (25 + 45) osallistujaa. Kurssi toteutetaan kokonaisuudessaan etäopiskeluna. Lisätietoja kurssista voit lukea opetussuunnitelmasta.


Rahoittaja

Koulutuksen rahoittaa Opetushallitus. Koulutus on osallistujille maksutonta.


Yhteystiedot

Maria Tyrer
maria.tyrer@utu.fi
+358 50 529 8186

 

ILMOITTAUTUMINEN AUKI - Kieli- ja kulttuuritietoinen varhaiskasvatus online-seminaarisarja

Järjestämme syyslukukaudella 2021 ja kevätlukukaudella 2022 varhaiskasvattajille suunnatun kieli- ja kulttuuritietoisen varhaiskasvatuksen online-seminaarisarjan. Keväällä ja syksyllä järjestetään yhteensä kymmenen seminaaria ja niistä ensimmäinen starttaa lokakuun lopussa. Seminaarit toteutetaan kerran viikossa torstai-iltapäivisin klo 12.00–14.00. Seminaarit on suunnattu varhaiskasvatuksen peda-tiimeille, jotka keskittyvät erityisesti varhaiskasvatuksen kieli- ja kulttuuriasioihin.

Ohjelma

Kieli- ja kulttuuritietoinen varhaiskasvatus online-seminaarisarja
Torstaisin klo 12.00–14.00

 • To 28.10. Varhaista monikielisyyttä tukemassa – Kielitietoiset toimintatavat varhaiskasvatuksessa (Mari Honko & Sanna Mustonen, Jyväskylän yliopisto)
 • To 4.11. Innovatiivisen kielikasvatuksen maailma (Juli-Anna Aerila, Turun yliopisto)
 • To 11.11. Kielellisesti ja kulttuurisesti moninaisten lasten osallisuus ja oppiminen (Outi Arvola, Turun yliopisto)
 • To 18.11. Kohti sukupuolisensitiivistä varhaiskasvatusta (Susanna Itäkare, Tampereen yliopisto & Outi Oja, Stockholm University)
 • To 25.11. Monikatsomukselliset oppimisen tilat varhaiskasvatuksessa (Saila Poulter, Helsingin yliopisto)


Seminaariin osallistumisesta tulee sopia työnantajan kanssa, sillä seminaarit ovat osa työaikaa.

Pääset ilmoittautumaan seminaareihin alla olevan linkin kautta. Ilmoittautuminen on auki 16.9.–20.10.2021.

Ilmoittautumislomake


Rahoittaja

Koulutuksen rahoittaa Opetushallitus. Koulutus on osallistujille maksutonta.


Yhteystiedot

Maria Tyrer
maria.tyrer@utu.fi
+358 50 529 8186

Islam uskontona ja kulttuurina -verkkomateriaali

Nyt sinulla on mahdollisuus tutustua islamiin uskontona ja kulttuurina itseopiskeltavan verkkomateriaalipaketin avulla!

Verkkomateriaali on koostettu vuonna 2019 Turun yliopiston opettajankoulutuslaitoksella toteutetun Islam uskontona ja kulttuurina -kurssimateriaalin ja luentotallenteiden pohjalta. Materiaalista on työstetty interaktiivinen verkkomateriaali, joka tutustuttaa islamiin uskontona ja kulttuurina sekä tarjoaa mahdollisuuden ymmärtää maahanmuuton globaalia ja paikallista kontekstia sekä näiden keskinäisiä yhteyksiä ja niiden muodostamaa kokonaisuutta.

Verkkomateriaalipaketti on suunnattu erityisesti opettajille, mutta se tarjoaa kaikille asiasta kiinnostuneille mielenkiintoista uutta opittavaa. Tämän verkkomateriaalin avulla opettajat voivat tutustua islamin teologiseen ja kulttuuriseen monimuotoisuuteen sekä oppia ymmärtämään uskonnon ja kulttuurin merkitystä oppilaan arjessa Suomessa. Tämän lisäksi materiaali tarjoaa valmiuksia kodin ja koulun väliseen yhteistyöhön katsomuksellisesti, kulttuurisesti ja kielellisesti moninaisessa yhteisössä. Opettaja voi halutessaan käyttää materiaalia soveltaen myös oppitunnilla oppilaiden kanssa.

Verkkomateriaali löytyy Moodlesta. Mikäli sinulla on korkeakoulun haka-tunnukset, pääset materiaaliin suoraan tästä linkistä: Verkkomateriaali

Mikäli sinulla ei ole haka-tunnuksia, tarvitset erillistunnukset. Voit tilata itsellesi erillistunnukset tilauslomakeen kautta.

Tervetuloa mukaan kiinnostavalle matkalle islamin maailmaan!