Kieli- ja kulttuuritietoinen opetus

Opettajankouluslaitoksen järjestämillä kursseilla opettajat voivat kouluttautua kieli- ja kulttuuritietoisen opetuksen asiantuntijoiksi. Koulutukset ovat osallistujille maksuttomia, ja ne rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö sekä Opetushallitus.

Koulutustarjonta

Kieli- ja kulttuuritietoinen varhaiskasvatus online-seminaarisarja

Järjestämme kevätlukukaudella 2024 (4.4.–2.5.) varhaiskasvattajille suunnatun kieli- ja kulttuuritietoisen varhaiskasvatuksen online-seminaarisarjan. Kevään sarjassa seminaareja on yhteensä viisi ja ne toteutetaan kerran viikossa torstai-iltapäivisin klo 12.15–13.45. Seminaarit on suunnattu varhaiskasvatuksen henkilöstölle, jotka keskittyvät erityisesti varhaiskasvatuksen kieli- ja kulttuuriasioihin.

Ohjelma ja ilmoittautuminen

Kieli- ja kulttuuritietoinen varhaiskasvatus online-seminaarisarja

Torstaisin klo 12.15–13.45

 • To 4.4.
  • Javiera Merchant Aedo: Yhdenvertaisuuden edistäminen varhaiskasvatuksessa 
 • To 11.4.
  • Aleksis Salusjärvi: Kanna kirjallisuutta mukanasi ja pidä se näkyvillä - Lukutaito oppimisen ja kehittymisen edellytyksenä
 • To 18.4.
  • Saila Poulter: Varhaiskasvatus katsomusten keskellä - Elämyksiä, eriäviä mielipiteitä, juhlia ja keskinäistä kunnioitusta
 • To 25.4.
  • Outi Arvola: Avaimia yhteiseen ymmärrykseen - Moninaisuus mahdollisuutena
 • To 2.5.
  • Katri Tapola: Lastenkirjallisuus liikkuvassa monikulttuurisessa maailmassa
  • Riitta Vivolin-Karen: Viittomakielinen kirjasto - Huvia ja hyötyä, faktaa ja fiktiota

Seminaareihin osallistumisesta tulee sopia työnantajan kanssa, sillä koulutukset ovat osa työaikaa.

Ilmoittautuminen on päättynyt.

Rahoittaja

Koulutuksen rahoittaa Opetushallitus. Koulutus on osallistujille maksutonta.


Yhteystiedot

Maria Tyrer
maria.tyrer@utu.fi
+358 50 529 8186

Sosiaalinen oikeudenmukaisuus varhaiskasvatuksessa 3 op

Sosiaalinen oikeudenmukaisuus varhaiskasvatuksessa 3 op  kurssi on tarkoitettu varhaiskasvatuksen henkilöstölle. Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija saa valmiuksia edistää sosiaalista oikeudenmukaisuutta varhaiskasvatuksessa. Kurssilla opiskelija tutustuu sosiaalisen oikeudenmukaisuuden käsitteeseen ja oppii tunnistamaan eriarvoisuutta luovia toimintatapoja ja rakenteita sekä edistämään demokraattisia arvoja, kuten yhdenvertaisuutta, tasa-arvoa ja moninaisuutta. Lisäksi kurssilla tutustutaan toiminnallisen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman laatimiseen. Kurssi tukee moninaisissa lapsiryhmissä työskentelevää henkilöstöä ja henkilöstön toiminnan suunnittelua.


Opinnot täydentävät opettajien pedagogisia valmiuksia toimia kielellisesti ja kulttuurisesti moninaisissa ryhmissä. Opintojakso järjestetään Opetushallituksen rahoituksella ja on osallistujille maksutonta. Ilmoittautuminen on sitova. 


Opintojen laajuus, kesto ja toteutus


Opintojakson laajuus on 3 opintopistettä. Opintojakso sisältää kolme etäopetusviikonloppua, perjantaisin kello 16.15–19.30 ja lauantaisin kello 9.30–15.30. 


Etäopetusviikonloput:
•    22.–23.3.
•    19.–20.4. 
•    17.–18.5.


Opetussuunnitelma 


Opetussuunnitelma


Hakeminen ja opiskelijavalinta


Haku opintoihin on päättynyt.
Valinnan tulos julkaistaan 4.3.2024.


Rahoittaja


Koulutuksen rahoittaa Opetushallitus. Koulutus on osallistujille maksutonta.


Yhteystiedot


Maria Tyrer
maria.tyrer@utu.fi
+358 50 529 8186

Kielellisesti ja kulttuurisesti moninainen varhaiskasvatus 8 op

Kielellisesti ja kulttuurisesti moninainen varhaiskasvatus 8 op -opintokokonaisuus on tarkoitettu ohjaavassa ja konsultoivassa työtehtävässä toimivalle alueelliselle varhaiskasvatuksen S2-opettajalle tai vastaavalle, varhaiskasvatuksen esihenkilönä toimivalle ja varhaiskasvatuksen S2-opettajalle tai tähän tehtävään suuntautuvalle henkilölle.
 
Opintokokonaisuuden laajuus on 8 op. Opintokokonaisuuden tavoitteena on kehittää opiskelijan valmiuksia edistää monikielisten lasten oppimista ja hyvinvointia. Lisäksi opintojen tavoitteena on, että opiskelijalla on monipuolinen ymmärrys kielellisesti ja kulttuurisesti moninaisessa varhaiskasvatusyhteisössä toimimisesta, monikielisen lapsen kielen kehittymisestä, monikielisestä pedagogiikasta, ensikielten merkityksestä osana lapsen kasvua ja kehitystä sekä identiteettien tukemisesta. Opinnoissa tutustutaan uusimpiin kielellisesti ja kulttuurisesti vastuullisen pedagogiikan toimintamalleihin ja työvälineisiin.

Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija osaa myös arvioida varhaiskasvatuksen toimintakulttuuria ja tukea sen kehittämistä niin, että pedagogisessa toiminnassa toteutuvat Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden (2022) mukaiset kulttuurisen moninaisuuden ja kielitietoisuuden tavoitteet. Kokonaisuudessa käsitellään kieli- ja kulttuuritietoisuuden merkitystä yhteiskunnalle, työyhteisölle, perheille ja lapsille. Opinnot suoritettuaan opiskelija tuntee kielellisesti ja kulttuurisesti vastuullisen kasvatuksen menetelmiä ja työtapoja, osaa toimia yhteistyössä moninaisten perheiden kanssa sekä osaa kehittää työyhteisönsä toimintakulttuuria ja tukea oppivaa työyhteisöä. Lisäksi opiskelija osaa soveltaa erilaisia tutkimukseen perustuvia työtapoja. 

Opintojen laajuus, kesto ja toteutus

Kielellisesti ja kulttuurisesti moninainen varhaiskasvatus -opintojen laajuus on 8 op. Opinnot alkavat syyskuussa 2023 ja päättyvät maaliskuussa 2024. Opetus toteutetaan noin kerran kuukaudessa järjestettävänä etäopetuksena.

Opetussuunnitelma ja aikataulu

Opetussuunnitelma
Alustava aikataulu

Hakeminen ja opiskelijavalinta

Haku opintoihin on päättynyt.
Valinnan tulos julkaistaan 14.8.2023.

Rahoittaja

Koulutuksen rahoittaa Opetushallitus. Koulutus on osallistujille maksutonta.

Yhteystiedot

Maria Tyrer
maria.tyrer@utu.fi
+358 50 529 8186

NYT LADATTAVISSA – KieliVertailu-työväline

Hei varhaiskasvatuksen ammattilainen!

Tiesitkö, että ihminen kuulee puheen aina oman äidinkielensä äänteiden kautta? Entä tiedätkö, mitkä ovat suomen kielen hankalimmat äänteet? Miten puheääni syntyy? Mitä on puhuttu kieli ja mikä on äänteiden rooli puheen oppimisessa? KieliVertailu-työväline tarjoaa vastaukset kysymyksiin ja opastaa samalla vertailemaan kieliä ja niiden äänteitä fonetiikan näkökulmasta. Kieliä vertailemalla voit ennakoida, mihin suomen kielen äänteellisiin piirteisiin kannattaa tietyn kielisten lasten kanssa kiinnittää huomiota. Oppaan parina toimii harjoituspaketti, joka tukee suomen kielen äänteiden oppimista. Harjoitukset on kehitetty varhaiskasvatuksen arkeen sopiviksi.

KieliVertailu-työväline on kehitetty varhaiskasvatuksen henkilöstön tueksi monikielisissä lapsiryhmissä toimimiseen. Työväline koostuu oppaasta ja harjoituspaketista. Kehitystyö on tehty vuosien 2019–2022 aikana.

KieliVertailu-työvälineen pääset lataamaan täältä. 

Toivotamme teille kaikille kielitietoista matkaa KieliVertailu-työvälineen parissa!

Yhteystiedot

Maria Tyrer
maria.tyrer@utu.fi
+358 50 529 8186

NYT LADATTAVISSA – Kielitietoisen pedagogiikan kehittäminen varhaiskasvatuksessa (KieliPeda) -työväline

Kielitietoisen pedagogiikan kehittäminen varhaiskasvatuksessa (KieliPeda) -työväline

KieliPeda-työväline on kehitetty vastauksena varhaiskasvatuksen tarpeeseen kehittää kielitietoisia toimintatapoja ja tukea erityisesti monikielisten lasten suomen kielen oppimista. Kolmiosainen KieliPeda-työväline tukee osaltaan kielitietoista varhaiskasvatusta, jossa ymmärretään kielten merkitys lapsen oppimiselle, kehitykselle, vuorovaikutukselle ja identiteeteille (VASU 2018, 31). Työvälineen avulla

 1. arvioidaan ja kehitetään varhaiskasvatuksen oppimisympäristöjä kielitietoisuuden näkökulmasta,
 2. tarkastellaan yhteistyössä huoltajien kanssa monikielisen lapsen kielimaailmaa ja
 3. seurataan monikielisen lapsen suomen kielen taitojen edistymistä.


Jokaisen osion alussa on lyhyt johdanto, jossa osioiden tavoitteita ja kielitietoisen varhaiskasvatuksen periaatteita avataan Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden (2018) pohjalta. Työväline ohjaa aina palaamaan varhaiskasvatusympäristön ja henkilöstön toiminnan tarkasteluun ja kysymään, onko varhaiskasvatuksen toimintakulttuuri tarpeeksi kielitietoinen ja rikasta kieltä mallintava, jotta suomen kielen taito voi siinä parhaalla mahdollisella tavalla kehittyä.

On tärkeää huomioida, että kielitaito ja toiminta muuttuvat koko ajan, ja siksi oppimisympäristöjen ja kielitaidon arvioiminen tuottavat aina vain hetkellistä tietoa. Myös tämän työvälineen avulla saatava kuva lapsen ympäristöistä ja suomen kielen edistymisestä on osittainen, mutta sen avulla saadaan tärkeää tietoa toiminnan kehittämiseksi.

KieliPeda-työväline on kehitetty osana Turun yliopiston opettajankoulutuslaitoksen järjestämää, opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamaa Opettajana monikielisessä ja -kulttuurisessa yhteiskunnassa –hanketta keväällä 2019. Työvälinettä pilotoitiin 27 kunnassa syystalvella 2019–2020, minkä pohjalta kehitystyö viimeisteltiin osana Opetushallituksen rahoittamaa, Turun yliopiston opettajankoulutuslaitoksen järjestämää Moninainen opetus ja varhaiskasvatus -hanketta. Työryhmään kuului varhaiskasvatuksen ammattilaisia eri puolilta Suomea.

Toivotamme kaikille käyttäjille kehittävää kielitietoisuusmatkaa KieliPeda-työvälineen parissa!


Voit ladata printattavan KieliPeda-työvälineen tästä.

Voit ladata interaktiivisen sähköisesti täytettävän KieliPeda-työvälineen tästä.

*Työväline on taitettu A5-kokoon ja tästä johtuen se onkin hyvä printata käyttöön booklet-printtaustoiminnolla.

 

Voit ladata jokaisen sähköisesti täytettävän lomakkeen erikseen alta.

OSIO 1: Kielitietoisen oppimisympäristön arviointi
Lomake 1

OSIO 2: Monikielisen lapsen kielimaailman tarkastelu
Lomake 2A
Lomake 2B

OSIO 3: Monikielisen lapsen suomen kielen taitojen seuranta
Lomake 3
Lomake 3.1
Lomake 3.2
Lomake 3.3
Lomake 3.4

 

 

Yhteystiedot

Maria Tyrer
maria.tyrer@utu.fi
+358 50 529 8186

NYT KATSOTTAVISSA – Kielitietoisen pedagogiikan kehittäminen varhaiskasvatuksessa (KieliPeda) -työvälineen käyttöönottokoulutusvideot

KieliPeda-työvälineen käyttöönottamisen helpottamiseksi olemme tehneet lyhyen, noin 20 minuutin, koulutusvideon, joka opastaa työvälineen käyttöön.

Kokonaisuutta kuvaavan koulutusvideon lisäksi olemme luoneet videosarjan KieliPeda-työväline varhaiskasvatuksen arjessa. Videosarjassa varhaiskasvatuksen S2-opettaja Marjaanan Gyekye ja kieli- ja kulttuurikoordinaattori Nina Thurin käyvät läpi työvälineen sisältöä osio kerrallaan erityisesti huomioiden varhaiskasvatuksen arjen tarpeet. Koulutusvideoita on yhteensä neljä kappaletta:

Ensimmäinen osa johdattelee varhaiskasvatuksen ammattilaiset kielitietoisen varhaiskasvatuksen toiminnan äärelle. Seuraavat videot käyvät läpi KieliPeda-työvälineen osio kerrallaan. Koulutus on luotu katsottavaksi video kerrallaan.

Koulutusvideoista saa eniten irti, jos ne katsoo omassa työtiimissä. Jokaisen koulutusvideon jälkeen voitte keskustella yhdessä, mitä juuri kuulemanne tarkoittaa juuri teidän toimintaympäristönne ja lapsiryhmänne näkökulmasta. Koulutusvideoiden katsomisen voi hajauttaa useammalle viikolle ja lyhyet videot (n. 7–10 min) voi katsoa yksi kerrallaan esimerkiksi tiimipalaverin yhteydessä. Koulutusvideot voi katsoa myös itsenäisesti.

Suosittelemme ennen koulutusvideon katsomista tulostamaan KieliPeda-työvälineen – näin kuulemansa lomassa on helppo tehdä muistiinpanoja suoraan työvälineeseen.

 
Yhteystiedot
 
Maria Tyrer
maria.tyrer@utu.fi
+358 50 529 8186

NU TILLGÄNGLIG FÖR NEDLADDNING - Att utveckla språkmedveten pedagogik i småbarnspedagogiken (SpråkPeda) -verktyget

Bästa personal inom svenskspråkig småbarnspedagogik och förskoleundervisning.

SpråkPeda-verktyget, språkmedveten pedagogik i småbarnspedagogiken, har utvecklats som svar på behovet att utveckla språkmedvetna metoder inom småbarnspedagogiken. Personalens roll är att bedöma hur den pedagogiska verksamheten stödjer barnens språkliga färdigheter och helhetsmässiga utveckling. Verktyget hjälper personalen att stödja barns färdigheter i svenska, särskilt barn i flerspråkiga familjer som inte har svenska eller finska som modersmål. I småbarnspedagogiken och förskoleundervisningen är det viktigt att bejaka barnets alla språk och samtidigt målmedvetet stödja och stärka deras språkliga färdigheter och hjälpa dem att utveckla sina kunskaper i undervisningsspråket.

Första och andra delen i det här materialet är utarbetat för att stödja varje barns språkutveckling oberoende av vilken språkbakgrund barnet har eller i vilket skede av språkutvecklingen barnet befinner sig. I del tre används begreppen flerspråkiga barn med tanke på att det inom den svenskspråkiga småbarnspedagogiken och förskoleundervisningen finns barn som har andra modersmål än våra nationalspråk. Del 3 har utvecklats för att följa upp hur ett flerspråkigt barn lär sig svenska och hur färdigheterna i svenska utvecklas.

SpråkPeda-verktyg består av tre delar som alla stödjer en språkmedveten småbarnspedagogik, där man förstår språkets centrala betydelse för barnens utveckling och lärande, för kommunikation och identitet (Grunderna för planen för småbarnspedagogiken 2018, 32). Med hjälp av verktyget kan man:


1) utvärdera och utveckla lärmiljön inom småbarnspedagogiken ur ett språkmedvetet
 perspektiv,
2) i samarbete med vårdnadshavarna iaktta den språkliga värld som ett
 flerspråkigt barn lever i, samt
3) följa upp utvecklingen av ett flerspråkigt barns färdigheter i svenska.

 

Varje del inleds med en kort beskrivning av avsnittets mål och riktlinjerna för en språk-medveten småbarnspedagogik utgående från Grunderna för planen för småbarnspedagogik (2018). Verktyget styr användaren till att iaktta omgivningen i den egna småbarnspedagogiska verksamheten och personalens arbetssätt och reflektera över om verksamhetskulturen
inom småbarnspedagogiken är tillräckligt språkmedveten och om den ger barnen en modell för ett rikt språkbruk, för att färdigheterna i svenska ska kunna utvecklas på bästa möjliga sätt.

Det är viktigt att notera att språkfärdigheterna och verksamheten ändrar hela tiden, och därför ger en utvärdering av lärmiljöerna och en uppföljning av språkfärdigheterna endast kortvarig information. Den bild som man med hjälp av detta verktyg får av barnets lärmiljöer och framsteg i svenska visar dock bara en del av barnets språkutveckling, men den ger
information som är viktigt då man utvecklar verksamheten.

Verktyget för att utveckla den språkliga medvetenheten i småbarnspedagogiken har tagits fram som en del av projektet Opettajana monikielisessä ja -kulttuurisessa yhteiskunnassa som genomfördes av lärarutbildningen vid Turun yliopisto våren 2019 och som finansierats av undervisnings- och kulturministeriet. Ett pilotförsök med verktyget genomfördes i 27 kommuner under hösten och vintern 2019–2020, och på basis av försöket färdigställdes utvecklingsarbetet som en del av projektet Moninainen opetus ja varhaiskasvatus som genomfördes av lärarutbildningen vid Turun yliopisto och som finansierades av Utbildningsstyrelsen. Arbetsgruppen bestod av sakkunniga inom småbarnspedagogiken från olika delar av Finland.

Vi önskar alla som använder verktyget en berikande resa in i språkmedvetenhetens värld.

Du kan ladda ner det utskrivbara SpråkPeda-verktyget här.

Du kan ladda ner det interaktiva SpråkPeda-verktyget här.

* Verktyget viks till A5-storlek och därför är det bra att skriva ut det med häftesutskriftsfunktionen.

Du kan ladda ner varje elektroniskt ifyllt formulär separat nedan.

DEL 1: Utvärdering av en språkmedveten lärmiljö
Blankett 1

DEL 2: Iakttagelser av den språkliga värld som ett flerspråkigt barn lever i
Blankett 2A
Blankett 2B

DEL 3: Uppföljning av ett flerspråkigt barns kunskaper i svenska
Blankett 3
Blankett 3.1
Blankett 3.2
Blankett 3.3
Blankett 3.4

NOW DOWNLOADABLE - Developing language-aware pedagogy in early childhood education and care (LangPeda) tool

Developing language-aware pedagogy in early childhood education and care (LangPeda) tool

The LangPeda tool has been developed to answer the need to develop language-aware approaches in early childhood education and care and to support the Finnish language learning of multilingual children in particular. The National Core Curriculum for Early Childhood Education and Care (2018) calls for the support of children’s linguistic and cultural identities (2018, 25, 49) and thereby the implementation of a language-aware pedagogy. It is up to the ECEC personnel to assess the ways in which pedagogical activities support the development of a child’s linguistic skills and overall growth. The three-part LangPeda tool helps support language-aware ECEC in which the significance of languages to the learning, development, interaction and identities of a child are understood (National Core Curriculum for ECEC 2018, 32). The tool helps to


1) assess and develop ECEC learning environments in relation to language awareness
2) examine the linguistic environment of a multilingual child in cooperation with the guardians
3) monitor the development Finnish language proficiency of a multilingual child.


Each section begins with a brief introduction explaining the aims of the section and the principles of language-aware ECEC on the basis of the National Core Curriculum for ECEC (2018). The tool always guides users back to examine the ECEC environment and the activities of the personnel and to ask if the ECEC practices and procedures are sufficiently language- aware and model rich use of language so that they foster the development of Finnish language proficiency in the best possible way.


It is important to realize that language proficiency and activities are changing constantly, which is why assessing learning environments and language proficiency always provides only momentary knowledge. This tool also provides only a partial picture of the child’s environments and Finnish language learning progress, but it helps provide important information to develop practice.


The LangPeda tool has been developed as a joint effort by ECEC professionals across Finland, in addition to which the tool was piloted in 27 municipalities during its development. Thank you to everyone who took part in developing the tool for piloting it and providing user feedback and suggestions for development! The publication of this ECEC tool has been made possible by unique national collaboration.

We wish all users an instructive language awareness journey with the LangPeda tool!

You can download the printable KieliPeda tool here.
You can download the interactive electronically filled KieliPeda tool here.


* The tool is folded to A5 size and therefore it is a good idea to print it with the booklet printing function.

You can download each electronically filled form separately below.

SECTION 1: Assessing a language-aware learning environment
Form 1
SECTION 2: Examining the linguistic environment of a multilingual child
Form 2A
Form 2B
SECTION 3: Monitoring the Finnish language proficiency of a multilingual child
Form 3
Form 3.1
Form 3.2
Form 3.3
Form 3.4

Contact information:

Maria Tyrer
maria.tyrer@utu.fi
+358 50 529 8186

KOAVA – Kielitietoisen oppimisympäristön arviointi varhaiskasvatuksessa -tutkimuksen koontiraportti

KOAVA-tutkimus (2022) toteutettiin osana Opetushallituksen rahoittamaa ja Turun yliopiston koordinoimaa Opettaja tutkijana ja oman työnsä ja työyhteisönsä toimintakulttuurin kehittäjänä (5 op) -kurssia. Kurssi oli osa VakMo – Monikielisten lasten kielitaidon sekä kieli- ja kulttuuri-identiteettien tukeminen varhaiskasvatuksessa -hanketta. Hankkeen vastuullisena johtajana toimi Juli-Anna Aerila. Kurssin tutkimusosuudesta vastasi professori Heidi Harju-Luukkainen.

KOAVA – Kielitietoisen oppimisympäristön arviointi varhaiskasvatuksessa -tutkimuksen koontiraportin pääset lukemaan tästä.

 

Yhteystiedot

Maria Tyrer
maria.tyrer@utu.fi
+358 50 529 8186

 

Islam uskontona ja kulttuurina -verkkomateriaali

Nyt sinulla on mahdollisuus tutustua islamiin uskontona ja kulttuurina itseopiskeltavan verkkomateriaalipaketin avulla!

Verkkomateriaali on koostettu vuonna 2019 Turun yliopiston opettajankoulutuslaitoksella toteutetun Islam uskontona ja kulttuurina -kurssimateriaalin ja luentotallenteiden pohjalta. Materiaalista on työstetty interaktiivinen verkkomateriaali, joka tutustuttaa islamiin uskontona ja kulttuurina sekä tarjoaa mahdollisuuden ymmärtää maahanmuuton globaalia ja paikallista kontekstia sekä näiden keskinäisiä yhteyksiä ja niiden muodostamaa kokonaisuutta.

Verkkomateriaalipaketti on suunnattu erityisesti opettajille, mutta se tarjoaa kaikille asiasta kiinnostuneille mielenkiintoista uutta opittavaa. Tämän verkkomateriaalin avulla opettajat voivat tutustua islamin teologiseen ja kulttuuriseen monimuotoisuuteen sekä oppia ymmärtämään uskonnon ja kulttuurin merkitystä oppilaan arjessa Suomessa. Tämän lisäksi materiaali tarjoaa valmiuksia kodin ja koulun väliseen yhteistyöhön katsomuksellisesti, kulttuurisesti ja kielellisesti moninaisessa yhteisössä. Opettaja voi halutessaan käyttää materiaalia soveltaen myös oppitunnilla oppilaiden kanssa.

Verkkomateriaali löytyy Moodlesta. Mikäli sinulla on korkeakoulun haka-tunnukset, pääset materiaaliin suoraan tästä linkistä: Verkkomateriaali

Mikäli sinulla ei ole haka-tunnuksia, tarvitset erillistunnukset. Voit tilata itsellesi erillistunnukset tilauslomakeen kautta.

Tervetuloa mukaan kiinnostavalle matkalle islamin maailmaan!