Hyvinvointi-, sosiaali- ja terveysalan opintoja avoimessa yliopistossa kevätlukukaudella 2023

05.12.2022

Avoimena yliopisto-opetuksena järjestetään monia opintoja, jotka sopivat kaikille hyvinvoinnista ja terveydestä kiinnostuneille. Opinnot tarjoavat uusia tieteelliseen tutkimukseen perustuvia näkökulmia ja mahdollisuuksia osaamisen päivittämiseen myös alan ammattilaisille ja asiantuntijoille.

Opintoja voit valita oman kiinnostuksesi mukaan. Useimmat opintojaksot sopivatkin kaikille pohjakoulutuksesta riippumatta, osa on suunnattu alalla jo työskenteleville. Opintoja järjestetään lähiopetuksena Turun yliopistossa tai joustavasti verkossa. Osaan verkko-opinnoista voi osallistua paikkakunnasta riippumatta. Joihinkin voi kuulua Exam-tenttejä, joita voi suorittaa useissa korkeakouluissa sijaitsevissa sähköisen tenttipalvelun tiloissa.

Tutustu opintojen sisältöön, toteutustapoihin ja aikatauluihin opintojen esittelysivuilla. Ilmoittautumiset opintoihin alkavat porrastetusti joulukuussa. Opintomaksut ovat enintään 15 euroa/opintopiste.

Lasten ja nuorten sekä kaiken ikäisten hyvinvoinnista kiinnostuneille

Sote-akatemian monitieteinen opintokokonaisuus tarjoaa runsaasti opiskeltavaa sosiaali-, terveys- ja sivistysalalle – opintojaksoja on tarjolla lähes 30. Voit opiskella yksittäisiä jaksoja oman valintasi mukaan ja halutessasi voit koota jaksoista opintokokonaisuuden. Kevätlukukauden tarjontaan sisältyvät mm. jaksot Tulevaisuusajattelu ja skenaariot terveys-, kasvatus-, opetus- ja sosiaalialoilla 5 op 10.1. - 28.2.2023, Palveluiden yhteensovittaminen ja monialaisuus sosiaali- ja terveysaloilla 3 op 10.1. - 12.3.2023 sekä Ikääntyvä väestö, terveys ja palvelut 5 op 2.3. - 1.6.2023. Uusimpia jaksoja on Turvallisuusjohtamisen perusteet sosiaali- ja terveydenhuollossa 3 op 8.3. - 19.5.2023. Osan jaksoista kuten Surevan kohtaaminen 2 op sekä Sosiaalioikeus 4 op (oikeustiede) voi opiskella itsenäisesti omaan tahtiin verkossa.

Uutuutena tarjonnassa on Kulttuurihyvinvoinnin perusteet 3 op (MOOC) -verkkokurssi. Opinnoissa tutustutaan kulttuurihyvinvointiin monitahoisena ilmiönä ja näkökulmana sekä kulttuurin merkitykseen osana hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä. Kurssilla avataan mahdollisuuksia kulttuurin ja taiteen menetelmien soveltamiseen eri ammattialoilla osana muuttuvaa palvelujärjestelmää. Kurssi avataan alustavasti 16.1.2023. Tutustu myös Luontoperustainen hyvinvointi 2 op (MOOC) -kurssiin.

Lasten ja nuorten sekä perheiden hyvinvointia käsitteleviä opintojaksoja ovat muun muassa Moniammatillisen yhteistyön perusteet sosiaali-, terveys-, kasvatus- ja opetusaloilla 2 op (MOOC), Systeeminen työote lasten, nuorten ja perheiden kanssa 2 op, Nuoren kohtaaminen 1 op (MOOC) sekä Nuoret hoivaajat -kurssit: Perheenjäsenen vakava sairaus, vamma tai päihteiden käyttö lapsuuden kokemuksena 2 op, Lapsen kehitysympäristöt ja perheen palvelut 1 op, Lapsen ja perheen tukeminen 2 op (MOOC).

Psykologian ja evoluutiopsykologian opinnoista voi opiskella verkossa mm. Persoonallisuuspsykologian perusteet 5 op ja Psykologisen tutkimuksen perusteet 5 op sekä Evoluutiopsykologia ja mielenterveys 5 op -opintojaksot. Myös psykologian aineopinnot 35 op voi aloittaa kevätlukukaudella verkko-opintoina.

Sukupuolta koskeva ymmärryksemme on muutoksessa. - Mistä puhumme, kun puhumme sukupuolesta? Mitkä ovat sukupuolentutkimuksen keskeisiä käsitteitä ja kysymyksiä? Sukupuolentutkimuksen perusteet -verkkokurssilla (5 op) saat perustiedot sukupuolentutkimuksen tieteenalasta ja ajankohtaisesta tutkimuksesta. Itsenäisesti opiskeltava kurssi kuuluu sukupuolentutkimuksen valtakunnallisen HILMA-verkoston tarjontaan.

Miten terveyttä käsitellään mediassa ja miten terveyteen liittyvää tietoa tuotetaan mediassa/mediaan? Millaisia mahdollisuuksia ja haasteita digitalisaatio tuo ihmisen terveydelle ja terveyskäyttäytymiselle? Näihin kysymyksiin perehdytään Mediakulttuuri, digitalisoituminen ja terveys 3 op -opintojaksolla. Jaksolla tutustutaan myös tieteen popularisoimiseen digitaalisten tarinoiden ja blogitekstien kautta. Asklepios: Kulttuurin ja terveyden tutkimuksen opintokokonaisuuteen sisältyvä jakso järjestetään verkko-opintoina 11.1. - 31.7.2023. Ilmoittautuminen jaksolle päättyy 4.1.

Osaamista sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille ja alalle aikoville

Potilas- ja asiakasturvallisuutta käsittelevät lääketieteellisen tiedekunnan opinnot sopivat sosiaali- ja terveydenhoitoalalla työskenteleville ammattilaisille, jotka haluavat päivittää ja syventää tietämystään. Potilasturvallisuuden perusteet 1 op, Hoitoprosessin turvallisuutta varmistavat menettelyt 1 op ja Potilasturvallisuuden jatkuva parantaminen 1 op -jaksot voi opiskella kokonaan verkko-opintoina. Ilmoittautuminen perusteiden jaksolle päättyy 31.12.

Oletko kiinnostunut digitalisaation mahdollisuuksista kliinisessä hoitotyössä ja terveydenhuollossa? Hoitotieteen opintoihin kuuluva Digitalisation Supporting Clinical Nursing 5 ECTS -opintojakso soveltuu erityisesti sote-alan, lääketieteen tekniikan ja terveysteknologian sekä muiden alojen asiantuntijoille. Jakso sopii hyvin myös terveystieteiden opinnoista kiinnostuneille ja terveysteknologian opiskelijoille. Opintojakso järjestetään 18.1. - 31.3.2023 lähiopetuksena Turun yliopistossa.

Hoitotieteen tutkimusmetodiikka 1, 6 op -opintojakson voi opiskella verkko-opintoina helmi-toukokuussa 2023. Jakson voi suorittaa myös 2 opintopisteen laajuisena. Hoitotieteen opinnoista voi suorittaa myös Terveydenhuollon hallinto ja johtajuus -opintojaksoja. 

Sosiaalitieteiden opinnoista voi opiskella esimerkiksi Sosiaalitutkimus ja tieteellinen ajattelu 5 op -jakson verkko-opintoina. Myös aineopinnot voi aloittaa kevätlukukaudella. Sosiaalityön opinnot sopivat erityisesti niille alalla työskenteleville, joilla on tavoitteena sosiaalihuollon ammatillisen pätevyyden hankkiminen yliopistossa. Perus- ja aineopinnot alkavat seuraavan kerran syksyllä 2023. Kevätlukukaudella voi opiskella sosiaalityön yksittäisiä opintojaksoja.

Kulttuurinen moninaisuus vaikuttaa nykypäivän työyhteisöjen arkeen entistä enemmän. Valmiuksia monikulttuurisessa ympäristössä toimimiseen sekä työskentelyyn siirtolaisten ja pakolaisten parissa voit hankkia Monikulttuurisuuden opinnoilla. Opintojaksoille Monikulttuurisuus, terveys ja hyvinvointi 3 op 15.2. - 29.3.2023 sekä Kotoutuminen ja yhteiskunnan vastaanottavuus 5 op 13.3. - 30.5.2023 voi osallistua kokonaan verkossa.

Myös monien muiden tieteenalojen opintoja

Avoimen yliopisto-opetuksen tarjontaan sisältyy lisäksi mm. kasvatustieteen, erityispedagogiikan, biotekniikan ja oikeustieteen opintoja sekä Turun kauppakorkeakoulun johtamisen ja organisoinnin kursseja. 

Luotu 05.12.2022 | Muokattu 16.12.2022