TSE for sustainable futures kuvituskuva

Kestävän kehityksen tutkimus ja koulutus Turun kauppakorkeakoulussa

Kestävyys on keskeinen osa Turun yliopiston strategiaa ja sisäänrakennettu Turun kauppakorkeakoulun tutkimus- ja opetustoimintaan. Kauppakorkeakoulumme juuret ovat akateemisen vapauden kunnioittamisessa, rohkeissa uusissa avauksissa ja tieteiden välisessä yhteistyössä.

Toimimme yhteistyössä alan kotimaisten ja kansainvälisten vaikuttajaverkostojen, kuten esimerkiksi FIBS, ABIS, PRME, GRLI, NBS, Oxygen 2050, kanssa.

Erikoisosaamisalueemme kestävän huomisen tutkimuksessa

Tulevaisuudentutkimus

Tulevaisuuden tutkimuskeskuksessa on tehty kestävään kehityksen tutkimusta, opetusta ja yhteiskunnallista vuorovaikutusta yli kahdenkymmenen vuoden ajan. Tutkimus-, koulutus- ja kehityshankkeemme ovat monitieteisiä ja kansainvälisiä. Tulevaisuuden kestävät energiajärjestelmät, ilmastonmuutoksen hillintä ja siihen varautuminen ja sopeutuminen, resurssiviisaus, kestävä ja oikeudenmukainen biotalous ovat teemojamme. Olemme kiinnostuneita ihmisen arjessa tapahtuvan toiminnan kestävyydestä, erityisesti kestävästä ruoan kuluttamisesta sekä ilmastoystävällisestä energiankulutuksesta. Kestävä kehitys kokoaa yhteen monimutkaiset haasteet ja korostaa niiden keskinäistä systeemistä nivoutumista toisiinsa, minkä vuoksi etsimme ratkaisuja sekä yksittäisten ihmisten ja yhteisöjen että talouden, julkisen vallan ja yhteiskunnan rakenteiden tasoilta.

Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen tutkimustoimintaa

Yhteyshenkilö: Juha Kaskinen

Biodiversiteetti ja kauppatieteet

Turun kauppakorkeakoulu sekä Turun yliopiston biodiversiteettiyksikkö ovat saaneet Suomen Akatemialta profilaariorahoitusta tutkimusavaukseen, jossa yhdistetään kauppatieteiden ja biodiversiteettitieteiden aloja.

Biodiversity and systemic transformation (BIODIFORM) tähtää tulevaisuuden kestävien ratkaisujen luomiseen yhdistämällä luonnon monimuotoisuuden tutkimuksen yritys- ja liiketoiminnan tutkimukseen. BIODIFORM on osa yliopiston tutkimuksen temaattista kokonaisuutta ”Luonnon monimuotoisuus ja kestävyys” ja sen vastuullisena tutkijana toimii professori Ilari Sääksjärvi. Biodiversiteettiyksikön lisäksi BIODIFORM-kokonaisuutta toteuttaa Turun yliopiston kauppakorkeakoulu.

Turun yliopistolle 6,8 miljoonaa euroa strategista rahoitusta Profi 6 -haussa

Yhteyshenkilö: Juulia Räikkönen

Disruptiot

Laboratory of Business Disruption Research -ryhmä korostaa monitieteistä tutkimusta tarjoten avoimen tutkimusalustan sekä akateemiselle maailmalle että liike-elämälle. Tavoitteenamme on tutkia liiketoimintadisruptioita ja luoda tietoa kestävää kehitystä edistävistä murroksista ja uusista liiketoimintamalleista. Pyrimme luomaan käsitteitä tukemaan uusien mullistavien innovaatioiden kehittämistä sekä strategioita disruptioiden luomiseen ja niissä selviytymiseen.

> Laboratory of Business Disruption Research (utu.fi)

Yhteyshenkilö: Taina Eriksson

Future Ethics

Future Ethics -tutkimusryhmä tutkii tietojärjestelmien kehittämiseen ja käytöön liittyviä eettisiä kysymyksiä; usein niiden aiheuttamia negatiivisia muutoksia ja miten näitä voitaisiin korjata, mutta myös kannustaen positiivisiin toimintatapoihin kuten etiikaan perustuvan kehityksen ja käytön omaksusmiseen. Tämä näkyy myös ryhmän jäsenten opetuksessa usean eri kurssin osalta kauppakorkeakoululla ja toki myös muissa yliopistoissa vierailuina.

> Future Ethics

Yhteyshenkilö: Kai Kimppa

Vastuullinen digitaalinen talous

Vastuullisen datatalouden luominen on yksi Euroopan Unionin strategioita, jossa korostuu vahva yksityisyyden suoja, samaan aikaan edistäen ei-henkilökohtaisen datan siirtoa sisämarkkina-alueella. Vastuullinen digitaalinen talous vaatikin eettistä, ihmislähtöistä, ekologisesti kestävää ja eri sidosryhmien tarpeet huomioivaa liiketoimintaa sekä luotettavaa teknologiaa sen taustalle. Tässä korostuu siis vastuullisuus, monitieteellinen lähestymistapa ja tulevaisuuteen suuntautunut ratkaisuhakuisuus, jotka kaikki ovat Turun kauppakorkeakoulun strategisia vahvuuksia ja edellytyksiä kestävälle digitaaliselle taloudelle.

Yhteyshenkilöt: Jani Koskinen, Jukka Heikkilä

Responsible Business Network

Turun kauppakorkeakoulun kestävyystutkijat löydät Responsible Business Network (RBN) -verkoston kautta. RBN kattaa verotuksen, rahoittamisen, markkinoinnin, johtamisen, toimitusketjujen hallinnan, kansainvälisen liiketoiminnan, sekä yrittäjyyden väitelleitä tutkijoita sekä jatko-opiskelijoita. RBN järjestää kuukausittain tutkimusseminaareja.

Yhteyshenkilö: Katariina Koistinen

Esimerkkejä ajankohtaisista tutkimushankkeista

Kestävää kasvua arkiliikunnan kautta

STYLE tutkii kestävän kasvun edellytyksiä arkiliikunnan edistämisen keinoin. Tutkimme keinoja, joilla eri ikäryhmien liikkumista voidaan lisätä siten, että ratkaisut edistävät samalla aktiivisten kulkutapojen käyttöä ja liikkuvaa elämäntapaa tukevaa liiketoimintaa.

Hanke tukee liikenne-ja viestintäministeriön kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelman tavoitetta nostaa kävelyn ja pyöräilyn yhteistä kulkutapaosuutta 38 prosenttiin vuoteen 2030 mennessä. Stylen tutkimusteemat pureutuvat muun muassa liikennejärjestelmien hallintaan ja liikkumisen edistämiseen, eri-ikäisten kansalaisten liikuntatottumuksiin, ihmisten käyttäytymisen muutoksen perimmäisiin motiiveihin ja tunteisiin sekä liikkumista edistävän infrastruktuurin ja liiketoimintamahdollisuuksien kehittämiseen. 

Tammikuussa 2019 alkaneen, viisivuotisen (3+2) hankkeen rahoittaa Strategisen tutkimuksen neuvosto (STN), joka toimii Suomen Akatemian yhteydessä. 

Liikunnallinen elämäntapa kestävän kasvun aikaansaajana (STYLE)

Yhteyshenkilö: Petri Tapio

Elämäntapamuutokset kestävän kasvun aikaansaajana

Keskitymme tutkimuksessa tunteisiin ja kognitiivisiin tekijöihin, jotka joko edistävät tai estävät yksilöä muuttamaan elintapojaan liikkumista korostaviksi. Tutkimuksessa tarkastellaan erityisesti siirtymistä auton käytöstä kestäviin kulkutapoihin, kävelyyn ja pyöräilyyn. Luomme tämän tiedon avulla ymmärrystä siitä, miten eri elämänvaiheessa olevat yksilöt yhdistävät liikkumista ja erilaisia aktiivisia kulkutapoja omaan elämäänsä. Tutkimus tuo käyttäytymistietoa myös liittyen saavutettavuuteen, liikenteen tasa-arvoisuuteen ja lähiluonnon viheralueisiin. Tutkimus on osa STYLE-hanketta; viisivuotisen (3+2) tutkimushankkeen rahoittaa Strategisen tutkimuksen neuvosto (STN), joka toimii Suomen Akatemian yhteydessä.

> Elämäntapamuutokset / STYLE

Yhteyshenkilö: Birgitta Sandberg

Kiertotaloustoimijuus

Suomen Akatemian yhteydessä toimivan strategisen tutkimuksen neuvoston (STN) rahoittama CICAT2025-tutkimushanke ”Kiertotalouden katalyytit: Innovaatioekosysteemeistä liiketoimintaekosysteemeihin” pyrkii vauhdittamaan siirtymistä lineaaritaloudesta kestävämpään kiertotalouteen. Hanke tukee Suomen tavoitetta olla kiertotalouden johtava maa vuoteen 2025 mennessä. Hanke on käynnissä 2019-2023. Konsortio sai yhteensä 4,2 miljoonan euron rahoituksen hankkeen kolmelle ensimmäiselle vuodelle (2019-2021).

Hankkeessa ovat mukana Tampereen yliopisto, Itä-Suomen yliopisto, Turun yliopisto, Jyväskylän yliopisto sekä Tampereen ja Turun ammattikorkeakoulut. Hankkeen monitieteisessä konsortiossa yhdistyy osaaminen teknologiasta, liiketoiminnasta, politiikasta, taiteesta, lingvistiikasta, lainsäädännöstä ja sidosryhmävuorovaikutuksesta.

Tutkimme laaja-alaisesti kiertotaloutta vauhdittavia tekijöitä eli kiertotalouden katalyyttejä, jolloin ne voidaan valjastaa paremmin päättäjien ja yritysten käyttöön. Kiertotalouden katalyyttina voi toimia niin uudenlainen prosessointiteknologia, liiketoiminta- tai johtamismalli, laki, kannustava kieli tai vaikuttava kuva.

Keskeistä hankkeessa on tiivis yhteistyö ja keskustelu korkeakoulujen sekä yritysten, viranomaisten ja yhteisöjen välillä. Mukana on mm. ministeriöitä, liittoja ja kaupunkeja sekä vahva kansainvälinen kumppaniverkosto.

Turun yliopiston tutkijat selvittävät hankkeessa kiertotaloustoimijuutta, yritysstrategioita, sekä kiertotalouden kielellisiä ulottuvuuksia.

> CICAT2025

Yhteyshenkilöt: Satu Teerikangas, Katariina Koistinen, Mira Valkjärvi (kiertotaloustoimijuus, yritysten motivaatiot), Paula Sjöblom & Ville Virsu (kielitieteen näkökulma kiertotalouteen)

Taloudellista kasvua ja yhteiskunnallista vaikuttavuutta kulttuuri- ja luoville aloille

DISCE on vuosina 2019-2022 toteutettava kulttuurialan ja luovien alojen taloudellista kasvua ja yhteiskunnallista vaikuttavuutta tutkiva ja kehittävä Developing Inclusive & Sustainable Creative Economies (DISCE) -hanke. Hankkeessa tutkitaan kulttuurialan ja luovien alojen koulutusta, osaamisen kehittämistä ja työtä; uusia tapoja harjoittaa liiketoimintaa ja yrittäjyyttä palkkatyön ja yrittäjyyden rajapinnalla; mahdollisuuksia parantaa alan tilastointia ja mittaamista sekä uusia tapoja ymmärtää luovan talouden kasvu BKT:ta laajemmin myös kulttuurisen kasvuna ja inhimillisenä hyvinvointina ja kukoistuksena. Oleellista on lisäksi ymmärtää, miten luovan talouden kasvu voi olla samanaikaisesti kestävää ja ketään syrjimätöntä. Alan toimijoilla, kuten korkeakouluilla, päättäjillä sekä luovien alojen asiantuntijoilla ja kattojärjestöillä on DISCE:ssä tärkeä rooli niin uuden tiedon tuottajina kuin käyttäjinä. Yhteistyö takaa sen, että hankkeella on pitkäkestoiset vaikutukset ruohonjuuritasolta lähtien.

Tutkitun tiedon avulla DISCE paitsi tuottaa lisäymmärrystä luovasta taloudesta EU:ssa, samalla myös muovaa luovan talouden tulevaisuutta. Hanke yhdistää EU-tasoisen, luovaa taloutta valottavan tilastoaineiston kymmeneen tapaustutkimukseen eri alueiden luovan talouden ekologioista. Tutkittavat luovan talouden ekologiat ovat Pori (Suomi) ja Lund (Ruotsi) pohjoisesta, Liepaja (Latvia) ja Pecs (Unkari) itäisestä, L’Aquila ja Trevisio (Italia) eteläisestä, Enschede (Alankomaat) ja Leuven (Belgia) Keski-Euroopasta sekä Chatham ja Dundee Britteinsaarilta.

DISCE:n kunnianhimoisia tavoitteita toteutetaan kansainvälisessä, monitieteisessä tutkimusryhmässä, johon kuuluu arvostettuja yhteiskunta- ja taloustieteilijöitä, kulttuurijohtajia ja luovan alan asiantuntijoita kuudesta Euroopan maasta. Konsortiota johtaa Turun yliopiston Johtamisen ja yrittäjyyden laitos Turun kauppakorkeakoulussa, principal investigator on professori Jarna Heinonen. DISCEssä tutkimusta tekevät Turun yliopiston lisäksi englantilainen King’s College London, italialainen Gran Sasso Science Institute sekä Latviassa sijaitseva Stockholm School of Economics in Riga. Konsortioon kuuluu yliopistojen lisäksi sidosryhmäpartnerit: belgialainen Culture and Media Agency Europe ja Ruotsista lähtöisin oleva eurooppalaisten kulttuurikeskusten verkosto Trans Europe Halles, jotka vastaavat hankkeessa kulttuurialan ja luovien alojen viestinnästä ja sidosryhmäyhteistyöstä. DISCE:ä rahoittaa Euroopan komission Horisontti 2020 -ohjelma.

Voit seurata DISCE:ä seuraavissa kanavissa:

Lue lisää DISCE:stä projektin nettisivuilta 

Kestävä kehitys opetuksessa

Kestävyys- ja tulevaisuusorientoituneisuus näkyvät jokaisen kandidaatti- ja maisteriohjelmamme opetussuunnitelmissa. Lisäksi opiskelija voi valita sivuaineekseen: 

Vastuullisen liiketoiminnan opintokokonaisuus

Turun kauppakorkeakoulussa on tarjolla vastuullisen liiketoiminnan 25 op:n laajuinen opintokokonaisuus. Opintokokonaisuus toimii erinomaisesti sivuaineena Turun kauppakorkeakoulun opiskelijoille. Lisätietoa sekä kurssitarjonnan löydät Pepistä.

Vuosittain opintokokonaisuuteen on haku Turun yliopiston opiskelijoille.

Yhteyshenkilö: Mira Valkjärvi

Kestävän kehityksen opintokokonaisuus

Kestävän kehityksen koulutusohjelma (KEKO) on kaikille Turun yliopiston opiskelijoille sekä vaihto-opiskelijoille tarjottava sivuainekokonaisuus. KEKO on monitieteinen ja kansainvälisesti benchmarkattu koulutuskonsepti, joka vuodesta toiseen kerää opiskelijoilta kiittävän palautteen. KEKOON otetaan vuosittain 40 opiskelijaa erillishaulla.

Koulutusohjelmaa koordinoi dosentti Sari Puustinen Tulevaisuuden tutkimuskeskuksessa. KEKOn suomenkieliset nettisivut.

Englanninkieliset nettisivut löydät täältä.

Katso myös
  • Turun yliopistolla on erinomainen tarjonta kestävän kehityksen opintojaksoja: Tässä listassa ovat mukana kaikki KEKOOn luettavat, kestävään kehitykseen liittyvät kurssit lukuvuonna 2020-2021 (ei siis kaikki kestävään kehitykseen liittyvät kurssit, sillä sellaista listaa ei toistaiseksi ole). Yli sadan kurssin lista toimii kuitenkin hyvin esimerkkinä Turun yliopiston kestävän kehityksen tarjonnasta. Linkki listaan löytyy pdf-muodossa täältä: https://www.utu.fi/fi/yliopisto/kestavan-kehityksen-koulutusohjelma-KEKO/keko2 
  • Suomessa on tarjolla kasvava määrä kestävän kehityksen verkkokursseja: Suuri määrä kestävään kehitykseen liittyviä, kaikille avoimia verkkokursseja löytyy muun muassa Climate Universityn sivuilta: https://climateuniversity.fi/ sekä Unipidin sivuilta: https://www.unipid.fi/students/virtual-studies/
TSE for sustainable futures
Rakennamme kestävää huomista.