Osallistu tutkimukseen nosto

Jatkuva oppiminen: Hyvinvointi, sosiaali- ja terveysala

MOOCit - kaikille avoimet maksuttomat verkkokurssit

Avoin yliopisto-opetus

Tutkintoihin sisältyviä opintojaksoja ja -kokonaisuuksia kaikille kiinnostuneille pääosin pohjakoulutuksesta riippumatta, useimmat verkko-opintoina. Tarkista opintojen ajankohdat ja toteutustavat opintojen esittelysivuilta. Opintotarjonnassa mm.

 • Lääketieteellisen tiedekunnan opintoja: Potilasturvallisuuden opinnot 1 - 3 op, Ulkomaalainen terveydenhuollossa 1 op, Lääketieteen historian opintoja 1 - 3 op
 • Hoitotiede, aineopinnot 35 op, Hoitotieteen tutkimusmetodiikka 1, 6 op, Design ajattelua terveydenhuoltoon 3 tai 5 op, Digitalisation Supporting Clinical Nursing 5 ECTS, Terveydenhuollon hallinto ja johtajuus -opintojaksoja
 • Biolääketiede: Tieteellis-gastronomiset ruokaklubit - Ruoka monitieteisenä tutkimuskohteena 1 op, Antibody Therapeutics 3 ECTS credits
 • Biokemia, biotekniikka: mm. Solu ja energia – teoria 6 op, Elintarviketieteet - teoria 5 op, Johdatus biotekniikkaan 2 op, Introduction to Immunoassays in Diagnostic 1 ECTS credits
 • Psykologia, perusopinnot 25 op, aineopinnot 35 op, myös yksittäisiä opintojaksoja esim. Työ- ja organisaatiopsykologia 5 op
 • Sukupuolentutkimuksen opinnot: Sukupuolen tutkimuksen perusteet 5 op
 • Monikulttuurisuuden opintokokonaisuus 25 op, Kotoutuminen ja yhteiskunnan vastaanottavuus 5 op, Monikulttuurisuus, terveys ja hyvinvointi 3 op ym.
 • Sosiaalitieteet, perusopinnot 25 op, aineopinnot 35 op, myös yksittäisiä opintojaksoja
 • Sosiaalityö, perusopinnot 25 op, aineopinnot 35 op. Sosiaalityön opinnot sopivat erityisesti niille alalla työskenteleville, joilla on tavoitteena sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuuslain mukaisen pätevyyden hankkiminen yliopistossa. Opinnot ovat hyödynnettävissä osana pätevyyden tuottavia opintoja, kun opiskelija on saanut sosiaalityön pääaineopiskeluoikeuden yliopistossa.
  Myös yksittäisiä opintojaksoja mm. Lastensuojelun perusteet: mitä minun tulee tietää monitoimijaisesta lastensuojelusta? 3 op, Monitoimijaisen lapsi- ja perhepalveluosaamisen perusteet 2 op, Systeeminen työote lasten, nuorten ja perheiden kanssa 2 op.
 • Monitieteinen sosiaali-, terveys- ja sivistysalan opintokokonaisuus Monitieteinen opintokokonaisuus sisältää yli 30 opintojaksoa, mm. Johdatus sosiaali-, terveys- ja sivistyspalveluihin ja niiden muutokseen 3 op, Liiketoimintaosaaminen sivistys-, sosiaali- ja terveyspalvelujen kontekstissa 3 op, Surevan kohtaaminen 2 op, Vaikuttava viestintä potilaskohtaamisissa 2 op
 • Logopedian perusopinnot 25 op
 • Erityispedagogiikka, perusopinnot 25 op, aineopinnot 35 op, yksittäisiä opintojaksoja mm. Lastensuojelu erityispedagogiikan tukena 4 op, Moninaisuus ja eriarvoisuus yhteiskunnassa 7 op
 • Kasvatustiede, perusopinnot 25 op, aineopinnot 35 op, myös yksittäisiä opintojaksoja
 • Kasvatustiede / varhaiskasvatus: mm. Perhe, kasvatus ja yhteistyö 5 op / Family, Education and Cooperation 5 ECTS credits
 • Improvisaatiolla rohkeutta työelämään 3 op
 • Luova kirjoittaminen, perusopinnot 25 op tai opintojaksoja, aineopinnot 35 op
 • Turun kauppakorkeakoulu: Johtamisen ja organisoinnin kursseja mm. Henkilöstöjohtaminen 6 op, Johtajuus, työssä onnistuminen ja hyvinvointi 6 op
 • Tekoälyn monitieteinen opintokokonaisuus, mm. Tekoälyn perusteet 2 op (maksuton), Tekoäly diagnostiikan, lääkekehityksen ja kuvantamisen palveluksessa 2 op, Tekoäly terveystiedon tukena 1 op

Muut kaikille avoimet opinnot

Korkeakoulututkinnon suorittaneille suunnattu koulutus

Ammatillinen jatkokoulutus