Etualalla suihkulähteen soihtu palamassa, taka-alalla Turun yliopiston päärakennus.

Turun yliopiston tutkijakoulu UTUGS - väitöskirjatutkijan ohjaajalle

Turun yliopiston tutkijakoulu UTUGS vastaa tohtorikoulutuksen kehittämisestä ja tarjoaa tukea väitöskirjatutkijan ohjaajalle.

Väitöskirjaohjaajalle

Ohjaus tohtorikoulutuksessa

Yliopiston strategisena tavoitteena on kouluttaa monisyisten tieteellisten ja yhteiskunnallisten haasteiden ratkaisijoita ja kestävän maailman rakentajia. Tohtorikoulutuksessa tätä tavoitetta edistää laadukas ohjaus, jossa korostuvat ohjaajan asiantuntemus ja sitoutuminen väitöskirjatutkijan yksilölliseen ohjaukseen. Strategian mukaisesti väitöskirjatutkijoiden ohjauksen tavoite on olla innostavaa ja joustavaa ja sen tulee tukea väitöskirjatutkijoiden tutkimustyötä ja tohtoriopintoja.

Väitöskirjatutkijan uraohjaus

Väitöskirjatutkija voi käydä uraohjauskeskustelun ohjaajansa kanssa tai se voidaan toteuttaa osana seurantaryhmän kokousta. Hyvä hetki urakeskustelulle on esimerkiksi alkuvuodesta vuosiseurannan yhteydessä.

 

Tutkijakoulun tietojärjestelmä UGIS

UGIS (University of Turku Graduate School Information System) on Turun yliopiston tutkijakoulun tietojärjestelmä. 

UGIS digitalisoi väitöskirjatutkimuksen elinkaaren tarjoten elinkaareen liittyville tahoille (mm. koordinaattorit ja ohjaajat) yhtenäisen portaalin palvelujen ja ohjeistuksen löytämiseen. Ennalta määritetty elinkaari ja sen seuraaminen mahdollistavat myös prosessien digitalisoinnin esimerkiksi raportointiin liittyvien tietojen keräyksen automatisoimiseksi.

UGIS-portaalin pääkäyttäjäryhmät ovat väitöskirjatutkijat, heidän ohjaajansa sekä koordinaattorit ja sihteerit sekä tohtoriohjelmista että tiedekunnista. Muihin käyttäjiin lukeutuvat tutkijakoulun, tiedekunnan ja hallinnon toimintaa ohjaavat tahot.

Miten UGISta käytetään?

UGIS-portaali löytyy osoitteesta ugis.utu.fi. Järjestelmän käyttö vaatii, että kuulut johonkin seuraavista käyttäjäryhmistä:

 • väitöskirjatutkija,
 • ohjaaja,
 • pääaineen vastuuhenkilö/valvoja,
 • seuranta/ohjausryhmän jäsen,
 • tohtoriohjelman tai laitoksen johtaja
 • koordinaattori,
 • virkailija.

Lisäksi sinulla tulee olla utu-tunnus, että voi kirjautua järjestelmään. Mikäli sinulla on ongelmia järjestelmään pääsyssä tai kysymyksiä järjestelmän käyttöön liittyen, olethan yhteydessä  tohtoriohjelman koordinaattoriin. 

Vikatilanteissa voit lähettää sähköpostia osoitteeseen ugis@utu.fi. Ruudunkaappaus virheestä ja lyhyt selitys yritetystä toiminnosta auttavat nopeinten ratkaisun löytymiseen.

UGIS toimii Firefox, Chrome, Opera ja Edge selaimilla, valitettavasti Explorer ei ole yhteensopivia UGIS-järjestelmän kanssa.

Väitöskirjatutkijan vuosiseuranta

Väitöskirjatutkijoiden vuosiraportointi on yksi keskeinen tohtorikoulutuksen laadunvarmistuskeino. Vuosiraportoinnista hyötyy erityisesti väitöskirjatutkija itse ja hänen ohjaajansa, mutta raportointien perusteella kehitetään myös tohtoriohjelmien ja tutkijakoulun toimintaa.

Väitöskirjatutkimuksen etenemisen ja aktiivisuuden seuranta

Väitöskirjatutkijan aktiivisuuden tarkastelu toteutetaan kerran vuodessa tammikuussa. Jotta väitöskirjatutkijan opiskeluoikeus säilyy aktiivisena:

 • hänen tulee ilmoittautua vuosittain yliopistoon joko läsnä- tai poissaolevaksi sekä
 • läsnäolevana ollessaan hänen tulee palauttaa vuosiseurantaraportti tammikuussa tohtoriohjelmaansa.
 • Lisäksi UGIS-ohjaajan tulee ilmaista puoltava kantansa oikeuden aktiivisena säilymiselle. Ohjaajat tuntevat ohjattaviensa tilanteen, edistymisen ja myös mahdolliset katkokset tai keskeytykset, jolloin heidän näkemyksensä on tärkeä arvioitaessa väitöskirjatutkijan tilannetta.

Väitöskirjatutkijan täytyy jättää vuosiraportti ensimmäisen kerran sen jälkeen, kun tohtoriopiskeluoikeuden alkamisesta on kulunut vuosi tai puolitoista vuotta. Tohtoriohjelman koordinaattori toimittaa ohjeet raportointia varten vuosittain.

Väitöskirjatutkija itse ja hänen ohjaajansa, seuranta/ohjausryhmän jäsenensä, oppiaineen vastuuhenkilönsä tai valvojansa sekä tohtoriohjelman johtaja  näkevät koulutuksen ja tutkimuksen edistymiseen liittyvien kysymysten vastaukset UGIS-järjestelmässä.

Passiivirekisteriohjeet jatko-opiskelijalle ja väitöskirjatutkijan aktiivisuus

 

Yliopistositoumus

Henkilöstöpalvelut ja Kehittämispalveluiden tutkimusrahoitus-yksikkö ovat yhdessä laatineet yliopistolle yhtenäisen sitoumusasiakirjan, joita tiedekunnissa/laitoksissa voitaisiin käyttää laitoksen oman harkinnan mukaan sovittaessa apurahalla, vierailevana tutkijana tai muulla tavalla ilman palvelussuhdetta Turun yliopistoon tutkimusta tekevän henkilön ja Turun yliopiston toimintayksikön välillä tutkimuksen tekemisestä ja tutkimusedellytysten tarjoamisesta. 

Lisätietoa yliopistositoumuksesta yliopiston intranet-sivuilla (vaatii kirjautumisen)

Sähköiset järjestelmät ja lomakkeet

Tohtorikoulutuksen sähköisillä järjestelmillä edistetään tohtorikoulutuksen sujuvia ja yhdenmukaisia hallinnollisia prosesseja läpi yliopiston.

Tohtorikoulutuksen sähköiset järjestelmät

 

Kansainväliset väitöskirjatutkijat

Tietoa kansainvälisille väitöskirjatutkijoille:

Information for international researchers  

Information for accepted students  

 

UNICOM-hanke

Uniting Companies and International University Talents (UNICOM) -hanke edistää Varsinais-Suomessa toimivien pk-yritysten ja kansainvälisten korkeakoulutettujen osaajien kohtaamisia ja pyrkii rakentamaan sujuvaa ja tarvelähtöistä yhteistyötä yliopiston ja yritysten välillä. UNICOM-hanke on osa Kokka kohti Suomea -kokonaisuutta, jonka tavoitteena on lisätä kansainvälisten osaajien sijoittumista Suomen työmarkkinoille.

UNICOM-hankkeen toimenpiteitä pilotoidaan ja kehitetään yhdessä hankkeeseen jo hakuvaiheessa sitoutuneiden kummiyritysten kanssa. Toimenpiteet on jaettu kolmeen työpakettiin:

 • yritystyöskentelyjaksot kansainvälisille väitöskirjatutkijoille ja tutkijatohtoreille
 • kansainvälisten osaajien työelämävalmiuksia kehittävät valmennukset
 • yrityskampanjat ja yritysten tukipalvelut.

"logo"

 

HEI LIFE -hanke

Higher Education Institutions’ Support for International Academics and Staff – Living, Integration, Family and Employment in Finland (HEI LIFE) -hankkeen tavoitteena on kehittää kansallisia malleja suomalaisille korkeakouluille tukemaan kansainvälisten tutkijoiden, henkilökunnan ja heidän perheidensä integroitumista. Hanketta rahoittaa Opetus- ja kulttuuriministeriö (1.9.2020 - 31.8.2022).

Turun yliopisto vastaa osahankkeesta, jossa keskitytään kansainvälisten tutkijoiden ja henkilökunnan integraatioon suomalaiseen työelämään sekä innovaatioympäristöön. Osahankkeen tavoitteena on vahvistaa kansainvälisten tutkijoiden ja muun henkilökunnan yritysyhteistyötä pilotoimalla mentorointiohjelma sekä kehittämällä uusia yhteistyömalleja.

 

Ohjaajakoulutus