alt=""

Avoimen yliopisto-opetuksen oppilaitosyhteistyö

Tervetuloa järjestämään avoimia yliopisto-opintoja yhteistyössä kanssamme!

Turun yliopisto järjestää avointa yliopisto-opetusta itse ja yhteistyössä eri puolilla Suomea sijaitsevien oppilaitosten kanssa - pääasiassa kesäyliopistojen, kansalaisopistojen ja kansanopistojen kanssa. Tavoitteenamme on vastata erilaisiin opiskelutarpeisiin ja tuoda opinnot mahdollisimman monen aikuisopiskelijan ulottuville yhdessä oppilaitosten kanssa.
 
Tällä oppilaitosyhteistyön sivulla ovat ohjeet opintojen järjestämisestä kiinnostuneille opistoille ja tiedot järjestettäväksi tarjottavista opinnoista.
 
Tiedot lukuvuonna 2023 - 2024 järjestettävistä opinnoista ovat esillä Avoimen yliopisto-opetuksen tarjonta yhteistyöoppilaitoksissa -sivullamme.

Ajankohtaista

Opintotarjonta yhteistyöoppilaitoksille 2024 - 2025

Tiedot yhteistyöoppilaitosten järjestettäväksi tarjottavista opinnoista julkaistaan tällä sivulla marraskuussa 2023. Lähetämme opistoille myös tiedotteen opinnoista. Alustavat ilmoittautumiset opintojen järjestämiseen toivomme saavamme 31.12.2023 mennessä, mutta ilmoittautuminen on mahdollista myöhemminkin. Annamme mielellämme lisätietoja.

Vuoden 2023 opintopistetilastot

Tiedot yhteistyöoppilaitoksissa suoritetuista kokonaisopintopistemääristä ovat nähtävissä yliopiston sivulla. Oppiainekohtaiset tiedot lähetetään yhteistyöoppilaitoksille sähköpostitse toukokuun alussa.

Lisätietoja

Oppilaitosyhteistyön koordinointi: palvelupäällikkö Marjaana Saartenoja
Oppiaineita koskevat kysymykset: avoimen yliopisto-opetuksen suunnittelijat
Opintojen markkinointi ja tiedotus: koordinaattori Anitta Lehtonen
Yleinen opintoneuvonta: suunnittelija Seppo Piiparinen

> Yhteystiedot

Opintotarjonta yhteistyöoppilaitoksille

Opintotarjonta ja ilmoittautuminen lukuvuodeksi 2024 - 2025

Oppilaitokset voivat valita opetustarjontaansa Turun yliopiston tutkinto-ohjelmien mukaisia opintokokonaisuuksia ja -jaksoja. Opintoja järjestetään oppiaineesta riippuen lähiopetuksena tai monimuoto-/verkko-opintoina. Tarkemmat tiedot ovat alla olevassa valikossa. 

Muutokset opintoihin ovat mahdollisia uuden opetussuunnitelmakauden 2024 - 2027 vuoksi. Voitte ilmoittautua alustavasti, ja opintojen järjestämisestä sovitaan suunnittelijoiden kanssa, kun mahdolliset muutokset ovat selvillä alkuvuodesta 2024.

Oppilaitokset voivat esittää myös omia toiveitaan avoimena yliopisto-opetuksena järjestettävistä oppiaineista.

Ilmoittautumiset opintojen järjestämiseen toivomme saavamme 31.12.2023 mennessä. Opetuksen järjestämismahdollisuuksista voi tiedustella oppiaineiden suunnittelijoilta ympäri vuoden.

Ilmoittautumisen päättymisen jälkeen avoimen yliopisto-opetuksen suunnittelijat ottavat yhteyttä oppilaitokseenne ja aloittavat opetusyhteistyötä koskevat järjestelyt. Lähiopetuksen järjestämismahdollisuuksista suunnittelijat sopivat aina tapauskohtaisesti yliopiston oppiaineen ja oppilaitoksen kanssa. Monimuoto-/verkko-opintoina järjestettävien opintojen järjestämisoikeus voidaan yleensä myöntää kaikille ilmoittautuneille oppilaitoksille.

Humanististen tieteiden opinnot: Historia ja arkeologia, Luova kirjoittaminen

Historian ja arkeologian perusopinnot 25 op

Historian ja arkeologian perusopinnot perehdyttävät ihmiskunnan historiaan, sen ajallisiin jaksoihin ja prosesseihin ihmislajin varhaisvaiheista nykyhetkeen. Mitä ovat aikakausien ominaispiirteet ja mitkä ilmiöt yhdistävät niitä? Miten Suomen alueen historia suhteutuu eurooppalaisiin ja globaaleihin kehityslinjoihin? Perusopinnoissa tutustutaan historiatieteiden ja arkeologian tieteelliseen tutkimusprosessiin ja harjoitellaan tutkimusmenetelmien ja lähdeaineistojen käyttöä.

Perusopinnot ovat arkeologian, kulttuurihistorian, Suomen historian ja yleisen historian oppiaineiden yhteiset perusopinnot.

Yhteistyöoppilaitokset voivat järjestää perusopinnot tai yksittäisiä opintojaksoja. Opintojen järjestämisen edellytyksenä on, että oppilaitoksessa on vähintään 5 opiskelijaa. Oppilaitokset voivat järjestää tuutoroinnin ja opintoryhmätyöskentelyn myös yhteistyössä toisen oppilaitosten kanssa. Opetussuunnitelmaan voi tulla muutoksia. Mahdollista muutoksista ilmoitetaan viimeistään alkuvuodesta 2024.

Avoin yliopisto järjestää myös historian aineopinnot verkko-opintoina ja mikäli aineopinnot herättävät riittävää kiinnostusta, ne voidaan järjestää myös monimuoto-opintoina oppilaitoksessanne.

Opintojaksot:

 • Historia ja arkeologia tieteenaloina 5 op, syyslukukausi 2024

 • Esihistoriasta keskiajan loppuun 5 op, syyslukukausi 2024

 • Varhaismoderni aika 5 op, syyslukukausi 2024

 • Moderni aika 5 op, kevätlukukausi 2025

 • Historian ja arkeologian taidot 5 op, kevätlukukausi 2025

Kenelle:

 • opinnot sopivat hyvin tutkinto-opiskelijaksi tähtääville

 • yleissivistykseksi kaikille historiallisesta ajattelusta kiinnostuneille sekä esimerkiksi arkeologisia kenttätöitä, sukututkimusta tai paikallishistoriaa harrastaville, jotka haluavat syventää ymmärrystään historian ja arkeologian tutkimuksesta.

Toteutustapa ja kustannukset yhteistyöoppilaitokselle: tuutorin ohjaamat ryhmäopinnot 

 • Opinnoissa on valmiiksi suunniteltu ja aikataulutettu opetusohjelma opiskeluohjeineen.

 • Opintokokonaisuus alkaa syyskuussa 2024 ja päättyy toukokuussa 2025. Opintojen aloitusohjaus pidetään verkossa syyskuussa. 

 • Opintojaksoilla on opintoja ohjaava opettaja, ja opinnot etenevät viikoittain opintomateriaaleihin (luentotallenteet, kirjallisuus ym.) perehtyen, erilaisia tehtäviä tehden ja verkkokeskusteluja kirjallisesti käyden.

 • Oppilaitoksessa on opintojen tukena opintoryhmä, jossa käydään yhdessä läpi jaksojen sisältöjä. Opintoryhmä kokoontuu tuutorin johdolla keskimäärin kolme kertaa opintojaksolla. Tuutorointi on mahdollista toteuttaa myös verkossa. 

 • Opintoihin sisältyy kirjallisia harjoitustöitä ja Moodle-kotitenttejä. Tenttejä ei valvota.

 • Opintojaksoilla voi olla pakollisia tai vapaaehtoisia etätapaamisia.

Kustannukset oppilaitokselle:

 • Kustannukset koostuvat tuutorin palkkakustannuksista. Tuntimäärä on oppilaitoksen päätettävissä, suositus n. 6 - 9 tuntia/opintojakso.

 • Avoin yliopisto vastaa luentokuluista sekä opintosuoritusten arviointikuluista.

Tuutori:

 • Yhteistyöoppilaitoksen palkkaamalla tuutorilla tulee olla ylempi korkeakoulututkinto historian alalta.

 • Opintoryhmätyöskentely edellyttää ohjaajalta itsenäistä perehtymistä opetussuunnitelmaan kuuluviin oppimateriaaleihin. 

Avoimen yliopiston opintomaksu opiskelijalle:

 • Perusopinnot 25 op 250 €, yksittäiset opintojaksot 15 €/op. 

 • Opinto-oikeus on voimassa perusopinnoissa yhden lukuvuoden ajan, yksittäisillä opintojaksoilla opetuksen keston ja opintosuoritusten ajan.

Luovan kirjoittamisen opinnot

Luovan kirjoittamisen opintojen tavoitteena on antaa laaja-alaiset kirjoittamisen perustaidot. Opinnoissa harjoitellaan proosan, lyriikan ja draaman kirjoittamista sekä tietokirjoittamista. Opintoryhmissä analysoidaan yhdessä opiskelijoiden tekemiä kirjoitusharjoituksia, luettuja teoksia tai artikkeleita tai muuta materiaalia.

Avoimen yliopisto-opetuksen yhteistyöoppilaitokset voivat järjestää luovan kirjoittamisen perusopinnot 25 op tai perusopintojen yksittäisiä opintojaksoja sekä aineopinnot 35 op. Opinnot huipentuvat aineopintojen seminaarityöhön, joka voi olla esimerkiksi romaanikäsikirjoitus.

Kenelle:

 • kaikille, jotka haluavat kehittää kirjoittamistaan tavoitteellisesti, olipa tavoitteena sitten ammattikirjoittajan työ ja kaunokirjallinen teos, käsikirjoittaminen tai tietokirjoittaminen tai työ- tai vapaa-ajan asiateksti tai omaan harrastukseen liittyvä kirjoittaminen
 • sivuaineeksi tutkinto-opintoihin
 • kirjoittamisen ohjaajiksi aikoville
 • lisäkoulutukseksi esimerkiksi opettajille sekä media-alalla ja viestintätehtävissä toimiville
 • aineopinnot on tarkoitettu luovan kirjoittamisen perusopinnot suorittaneille opiskelijoille.

Luovan kirjoittamisen perusopinnot 25 op tai yksittäisiä opintojaksoja

Perusopinnoissa tutustutaan kirjallisen kulttuurin käytäntöihin sekä erilaisten tekstilajien historiaan, toimintatapoihin ja analyysiin. Kirjoitusharjoitusten ja palautteenannon avulla opiskelija harjaantuu tavoitteelliseen tekstin tuottamiseen ja toisten tuottamien tekstien erittelyyn ja arviointiin. Opiskelija oppii suhteuttamaan omaa kirjoittamistaan kirjallisuuden tradition tarjoamiin malleihin ja kehittää ymmärrystään kirjoittamisen taustalla vaikuttavista historiallisista ja kulttuurisista tekijöistä.

Opintojaksot:

 • Johdatus kirjoittamiseen 5 op  
  Luento-opetusta 12 t, ryhmäohjausta (harjoituksia) 12 t. Suorituksena oppimistehtävät.
 • Proosan kirjoittaminen 5 op  
  Luento-opetusta 12 t, ryhmäohjausta (harjoituksia) 12 t. Suorituksena oppimistehtävät.
 • Lyriikan kirjoittaminen 5 op  
  Luento-opetusta 12 t, ryhmäohjausta (harjoituksia) 12 t. Suorituksena oppimistehtävät.
 • Draaman kirjoittaminen 5 op  
  Luento-opetusta 12 t, ryhmäohjausta (harjoituksia) 12 t. Suorituksena oppimistehtävät.
 • Tietokirjoittaminen 5 op  
  Luento-opetusta 12 t, ryhmäohjausta (harjoituksia) 12 t. Suorituksena oppimistehtävät.

Toteutustapa ja kustannukset yhteistyöoppilaitokselle: lähiopetus

Aikataulu:

 • Perusopintojen opetus kestää kaksi lukukautta. Perusopinnot on mahdollista aloittaa syys- tai kevätlukukaudella. Oppilaitos sopii aikatauluista opettajan kanssa.
 • Opintokokonaisuudesta voi järjestää myös yksittäisiä opintojaksoja siten, että tarjontaan sisältyy Johdatus kirjoittamiseen -jakso.

Kustannukset oppilaitokselle:

 • Oppilaitos vastaa opetus- ja arviointikustannuksista.
 • Opetustuntimäärät on ilmoitettu yllä opintojaksokohtaisesti. Koko perusopintojen kustannukset ovat noin 8 000 €.

Opettaja:

 • Opettajana voi toimia Turun yliopiston yleisen kirjallisuustieteen/luovan kirjoittamisen oppiaineen hyväksymä opettaja. Opettajan pätevyysvaatimuksina ovat ylempi korkeakoulututkinto, julkaistu kirjallisuus ja kokemus kirjoittamisen opettamisesta.

Avoimen yliopiston opintomaksu opiskelijalle:

 • Perusopinnot 80 €, yksittäiset jaksot 20 €/opintojakso.
 • Opinto-oikeus on voimassa opetuksen järjestämisen ajan.

Luovan kirjoittamisen aineopinnot 35 op

Aineopinnot järjestetään lähiopetuksena. Opintojen järjestämisestä kiinnostuneet voivat ottaa yhteyttä opintojen suunnittelijaan.

Lisätietoja luovan kirjoittamisen opinnoista: suunnittelija Matti Salakka

> Opintojen esittelysivu opinnoista kiinnostuneille

 

 

Kasvatustieteiden opinnot: Kasvatustiede ja aikuiskasvatustiede, Erityispedagogiikka, Lapsen osallisuus varhaiskasvatuksessa, Lastensuojelu erityispedagogiikan tukena (myös keväällä 2024)

Kasvatustieteen ja aikuiskasvatustieteen opinnot

Kasvatus on käytännön toimintaa. Jokainen meistä on kasvatuksen kohde, useat myös itse kasvattajia. Kasvatustiede kuvailee, selittää ja auttaa ymmärtämään tätä inhimillistä vuorovaikutusta koko elämänkaaren ajalta lapsuudesta vanhuuteen. Aikuiskasvatustiede on yleisen kasvatustieteen tapaan kiinnostunut monipuolisesti kasvatuksesta, koulutuksesta ja oppimisesta, ja sen näkökulma kohdistuu erityisesti aikuisiin, työssä ja vapaa-ajalla tapahtuvaan oppimiseen sekä aikuiskoulutuksen kenttään.   

Kasvatus- ja aikuiskasvatustieteen perusopinnot 25 op

Yhteistyöoppilaitokset voivat järjestää kasvatus- ja aikuiskasvatustieteen perusopinnot 25 op tai perusopintojen yksittäisiä opintojaksoja. Opetussuunnitelmaan voi tulla muutoksia. Mahdollista muutoksista ilmoitetaan viimeistään alkuvuodesta 2024. Hyvin tiedoin suoritettujen perusopintojen jälkeen voi opiskelua jatkaa kasvatustieteen (ks. alla) ja aikuiskasvatustieteen aineopintoihin. Aikuiskasvatustieteen aineopinnot järjestetään verkko-opintoina. 

Opintojaksot: 

 • Johdanto kasvatustieteisiin 4 op
 • Johdanto oppimiseen, opetukseen ja arviointiin 3 op
 • Kehitys- ja kasvatuspsykologia 4 op
 • Johdatus kasvatusfilosofiaan 3 op
 • Kasvatus ja koulutus yhteiskunnallisina ilmiöinä 4 op
 • Oppimisen muuntuvat ympäristöt 7 op 

Kenelle: 

 • opinnot soveltuvat kaikille kasvatuksesta, koulutuksesta ja oppimisesta kiinnostuneille
 • tutkintoon tähtääville, opettaja- ja ohjaajaopintoihin hakeutuville. Kasvatustieteen ja aikuiskasvatustieteen perusopinnot sekä molempien aineiden aineopinnot voi hyväksilukea osaksi luokanopettajan ja varhaiskasvatuksen opettajan tutkintoja, osittain opettajan pedagogisiin opintoihin ja sivuaineopinnoiksi useisiin tutkintoihin
 • alasta riippumatta kasvatus-, koulutus-, suunnittelu-, hallinto-, neuvonta- ja tutkimustehtävissä toimiville ja tehtäviin aikoville
 • ammatilliseksi lisäkoulutukseksi aikuiskouluttajille ja -opettajille, henkilöstön kehittäjille ja aikuisten parissa työskenteleville.

Toteutustapa: ohjatut opintoryhmäopinnot

Aikataulu ja toteutus:

 • Opintoihin tulee valmiiksi suunniteltu ja aikataulutettu opetusohjelma opiskeluohjeineen tuutorin ja opintoryhmän työskentelyä varten.
 • Opinnot kestävät syyskuusta 2024 huhti-toukokuuhun 2025. Aloitusohjaus pidetään verkossa syyskuussa.
 • Opintoryhmä kokoontuu tuutorin johdolla keskimäärin kolme kertaa opintojaksolla. Osa tuutoroinnista on mahdollista toteuttaa verkko-oppimisympäristössä.
 • Perusopintojen luennot välitetään verkko-oppimisympäristössä ja tallenteina.

Kustannukset oppilaitokselle:

 • Opintoihin sisältyy tuutorointia yhteensä 39 - 42 tuntia. Tuutoroinnin määrä voidaan sopia ryhmäkoon mukaan.
 • Opintoihin sisältyy tenttejä ja tarvittaessa rästitentit. Tentit järjestetään Moodle-verkkotentteinä. Yliopisto vastaa tenttikuluista.

Tuutori:

 • Tuutorilla tulee olla ylempi korkeakoulututkinto kasvatustieteessä tai aikuiskasvatustieteessä.

Avoimen yliopiston opintomaksu opiskelijalle:

 • Perusopinnot (25 op) 250 €, yksittäiset opintojaksot 15 €/op.
 • Opinto-oikeus on voimassa perusopinnoissa yhden lukuvuoden ajan, yksittäisillä opintojaksoilla opetuksen keston ajan.

Lisätietoja perusopinnoista: suunnittelija Eija Siltari

Kasvatustieteen aineopinnot 35 op

Avoin yliopisto järjestää kasvatustieteen aineopinnot verkko-opintoina. Mikäli opiskelijoiden taholta herää riittävää kiinnostusta (suositeltava ryhmäkoko vähintään viisi opiskelijaa), aineopinnot voidaan järjestää myös monimuoto-opintoina yhteistyöoppilaitoksessa. 

Lisätietoja aineopinnoista: suunnittelija Hannele Massinen

> Opintojen esittelysivut opinnoista kiinnostuneille

Erityispedagogiikan opinnot

Erityispedagogiikka etsii keinoja antaa erityistä tukea lapsen, nuoren tai aikuisen kasvulle ja oppimiselle silloin, kun hän sitä tarvitsee. Erityispedagogiikan opintojen tavoitteena on antaa teoreettisia ja käytännönläheisiä valmiuksia monenlaisten oppijoiden kasvun ja oppimisen tukemiseen sekä ymmärtämiseen.

Yhteistyöoppilaitokset voivat järjestää erityispedagogiikan perusopinnot 25 op tai perusopintojen yksittäisiä opintojaksoja.

Hyvin tiedoin suoritettujen perusopintojen jälkeen opintoja voi jatkaa erityispedagogiikan aineopinnoilla 35 op. Avoin yliopisto järjestää aineopinnot verkko-opintoina. Mikäli opiskelijoiden taholta herää riittävää kiinnostusta (suositeltava ryhmäkoko vähintään viisi opiskelijaa), voidaan aineopinnot järjestää myös monimuoto-opintoina oppilaitoksessanne sopimalla siitä oppiaineen suunnittelijan kanssa. 

Erityispedagogiikan perusopinnot 25 op

Erityispedagogiikan perusopinnot suorittanut opiskelija ymmärtää erityispedagogisia ilmiöitä ja näkökulmia yksilön, yhteisön ja yhteiskunnan tasoilla sekä eri elämänvaiheissa. Lisäksi opiskelija tuntee erityispedagogiikan tieteenalan keskeisiä käsitteitä ja teoriasuuntauksia. Opinnoissa perehdytään erityistä tukea tarvitsevien lasten, nuorten ja aikuisten kasvatukseen, opetukseen, kuntoutukseen ja tutkimukseen.  Opetussuunnitelmaan voi tulla pieniä muutoksia.

Opintojaksot: 

 • Erityispedagogiikan perusteet 7 op 
 • Oppimisen edellytykset ja haasteet 4 op  
 • Moninaisuus ja eriarvoisuus yhteiskunnassa 7 op
 • Perusopintojen kirjallisuus 7 op 

Perusopinnoista voi järjestää yksittäisinä opintojaksoina: Erityispedagogiikan perusteet 7 op, Oppimisen edellytykset ja haasteet 4 op ja Moninaisuus ja eriarvoisuus yhteiskunnassa 7 op.  

Kenelle:

 • kaikille kasvattajille sekä lasten ja nuorten arjen jakaville
 • tutkinto-opintoihin tähtääville valmiuksia valintakokeisiin ja mahdollisuus avoimen yliopiston väylähakuun tai maisterihakuun
 • erityispedagogista tietoa voivat hyödyntää esimerkiksi luokan- tai varhaiskasvatuksenopettajat, koulunkäyntiavustajat, kehitysvammaohjaajat sekä sosiaali- ja terveysalan henkilöstö

Toteutustapana ohjatut opintoryhmäopinnot ja kustannukset yhteistyöoppilaitokselle: 

Aikataulu ja toteutus:

 • Opinnoissa on valmiiksi suunniteltu ja aikataulutettu opetusohjelma opiskeluohjeineen tuutorin ja opintoryhmän työskentelyä varten.
 • Opiskelu sisältää opiskelijan itsenäistä opiskelua, opintoryhmäkokoontumisia tuutorin johdolla ja luentoja verkko-oppimisympäristössä.
 • Opintoryhmä kokoontuu syyskuusta 2024 huhtikuuhun 2025 opetusohjelman mukaisesti. Aloitusohjaus pidetään syyskuun alussa verkossa.
 • Luennot järjestetään arki-iltaisin verkko-oppimisympäristössä sekä tallennetaan. Osa luennoista tulee kuunneltavaksi vain tallenteina. Kustannuksista vastaa yliopisto.
 • Tentit järjestetään Moodle-verkkotentteinä. Kirjallisista tehtävistä opiskelija saa numeerisen arvioinnin lisäksi myös sanallista palautetta. Kustannuksista vastaa yliopisto. 

Kustannukset oppilaitokselle:

 • Opintoihin sisältyy tuutorointia yhteensä 27 - 30 tuntia (18-21 t syyslukukaudella, 9 t kevätlukukaudella).

Tuutori:

 • Yhteistyöoppilaitoksen palkkaamalla tuutorilla tulee olla ylempi korkeakoulututkinto ja syventävät opinnot erityispedagogiikasta tai aineopinnot ja vankka työkokemus erityiskasvatuksesta.

Avoimen yliopiston opintomaksu opiskelijalle:

 • Perusopinnot (25 op) 250 €, yksittäiset opintojaksot 15 €/opintopiste.
 • Opinto-oikeus on voimassa perusopinnoissa yhden lukuvuoden ajan, yksittäisillä opintojaksoilla opetuksen keston ja opintosuoritusten ajan. 

Lisätietoja: suunnittelija Hannele Massinen

> Opintojen esittelysivu opinnoista kiinnostuneille

Kasvatustiede/varhaiskasvatus: Lapsen osallisuus varhaiskasvatuksessa 3 op

Lapsen osallisuus varhaiskasvatuksessa -opintojaksolla opiskelija saa valmiuksia sekä osallisuus -käsitteen ymmärtämiseen että osallisuuskokemuksen merkityksen tunnistamiseen lapsen arjessa ja kehityksessä. Opiskelija osaa reflektoida ja argumentoida sekä omaa että työyhteisönsä toimintaa lapsen osallisuuden näkökulmasta. Lisäksi opiskelija kykenee kehittämään omaa pedagogista ajatteluaan ja edistämään osallisuuden lisäämiseen tähtääviä toimintatapoja ammatillisessa toiminnassaan. 

Opintojakso on osa varhaiskasvatuksen opettajan tutkinnon vapaavalintaisia opintoja (Rauman opettajankoulutuslaitos). 

Sisältö: 

 • osallisuus lasten, vanhempien ja työntekijöiden näkökulmasta
 • osallisuus varhaiskasvatuksen laatutekijänä 
 • osallisuus suhteessa lasten omiin tarinoihin, toimijuuteen, arjessa kehitettäviin käytäntöihin
 • sosiokulttuurisen ympäristön merkitys 

Kenelle: 

 • opintojakso sopii kasvatus-, opetus-, sosiaali- ja terveysaloilla työskenteleville 
 • tutkinto-opintoihin tähtääville ja kaikille lapsen osallisuuden vahvistamisesta kiinnostuneille.

Toteutustapa ja kustannukset yhteistyöoppilaitokselle: ohjatut opintoryhmäopinnot

Aikataulu ja toteutus: 

 • Opinnoissa on valmiiksi suunniteltu opetusohjelma opiskeluohjeineen tuutorin ja opintoryhmän työskentelyä varten. 
 • Opintojakso ajoittuu kevätlukukauteen ja opintojakson aluksi järjestetään yhteinen aloitusluento. Muilta osin opintojakson voi toteuttaa oppilaitoksen oman aikataulun mukaan.
 • Opintoryhmän työskentely on mahdollista toteuttaa pienryhmäopetuksena oppilaitoksessa tai joko osittain tai kokonaan verkko-opintoina Moodlessa. 
 • Opiskelu sisältää opiskelijan itsenäistä opiskelua, opintoryhmätyöskentelyn tuutorin johdolla ja luentotallenteet verkko-oppimisympäristössä. Luentotallenteiden kustannuksista vastaa yliopisto. 
 • Opintojakso suoritetaan opiskelijan valinnan mukaan kirjallisena tehtävänä lukupiiri- ja ryhmätyönä tai yksilötyönä tai Moodle-verkkotenttinä. Kustannuksista vastaa yliopisto.   

Kustannukset oppilaitokselle: 

 • Opintoihin sisältyy tuutorointia ryhmäkoko huomioiden yhteensä 9 - 12 tuntia. 

Tuutori: 

 • Oppilaitoksen palkkaamalla tuutorilla tulee olla ylempi korkeakoulututkinto kasvatustieteessä.  

Avoimen yliopiston opintomaksu opiskelijalle: 

 • Opintojakson maksu on 45 €. Opinto-oikeus on voimassa opetuksen keston ja opintosuoritusten ajan.  

Lisätietoja: suunnittelija Hannele Massinen

> Opintojakson esittely opinto-oppaassa 

Lastensuojelu erityispedagogiikan tukena 4 op

Oppilaitokset voivat ilmoittautua jakson järjestämiseen jo kevätlukukaudella 2024.

Lastensuojelu erityispedagogiikan tukena -opintojakso on ajankohtainen ja käytännönläheinen kaikille kasvatusalan ammattilaisille ja alalle hakeutuville. Opintojakso tutustuttaa lastensuojelun tilanteeseen kentällä, menettelytapoihin ja niitä ohjaavaan lainsäädäntöön, lastensuojelun tarpeen syntymissyihin sekä eri näkökulmiin lasten ja nuorten auttamiseen.

Kenelle: 

 • opintojakso sopii kasvatus-, opetus-, sosiaali- ja terveysaloilla työskenteleville 
 • kasvatustieteiden tutkinto-opintoihin tähtääville (opintojakson voi liittää osaksi kasvatusalan kasvatustieteiden? tutkintoja)
 • kaikille lastensuojelusta kiinnostuneille pohjakoulutuksesta riippumatta.

Toteutustapa ja kustannukset yhteistyöoppilaitokselle: ohjatut ryhmäopinnot

Aikataulu ja toteutus: 

 • Opintojakson voi toteuttaa kevätlukukaudella 2024 tai 2025.
 • Opinnoissa on valmiiksi suunniteltu opetusohjelma opiskeluohjeineen tuutorin ja opintoryhmän työskentelyä varten. 
 • Opiskelu sisältää opiskelijan itsenäistä opiskelua, opintoryhmätyöskentelyn tuutorin johdolla ja luennot verkko-oppimisympäristössä. 
 • Opintojakso ajoittuu kevätlukukauteen, jolloin järjestetään verkkoluennot 12 t (aikataulu opiskeluoppaassa, jonka linkki on lopussa) ja opintoryhmätyöskentely verkossa tai oppilaitoksessa. Luennoitsijana VTT, sosiaalityön emeritusprofessori, dosentti Leo Nyqvist.  Luentojen kustannuksista vastaa yliopisto. 
 • Opintojakso suoritetaan opiskelijan valinnan mukaan oppimispäiväkirjana tai esseenä.  Kustannuksista vastaa yliopisto.   

Kustannukset oppilaitokselle: 

 • Opintoihin sisältyy tuutorointia ryhmäkoko huomioiden yhteensä 9 - 12 tuntia. 

Tuutori: 

 • Oppilaitoksen palkkaamalla tuutorilla tulee olla ylempi korkeakoulututkinto kasvatustieteessä.  

Avoimen yliopiston opintomaksu opiskelijalle: 

 • Opintojakson maksu on 60 €. Opinto-oikeus on voimassa opetuksen keston ja opintosuoritusten ajan.  

Lisätietoja: suunnittelija Hannele Massinen

> Opintojakson esittely opinto-oppaassa 

Luonnontieteiden opinnot: Kemia

Kemian opintojaksoja

Kemia on keskeinen, nopeasti kehittyvä luonnontiede, jolla on yhtymäkohtia moniin lähitieteisiin. Kemia tutkii maailmamme perusrakenneosia, molekyylejä. Tutkimus perustuu molekyylien rakenteiden, reaktioiden, ominaisuuksien ja toimintamekanismien selvittämiseen. Kemian vaikutus ulottuu laajalle muihin luonnontieteisiin, esimerkiksi biologiaan ja fysiikkaan, lääketieteeseen, ympäristöön ja koko yhteiskuntaan.

Avoimen yliopisto-opetuksen yhteistyöoppilaitokset voivat järjestää alla esiteltyjä kemian perusopintojen opintojaksoja. Opinnoissa käytetään Moodle-verkko-oppimisympäristöä. Opintojen järjestämiseen otettavien oppilaitosten määrää voidaan joutua rajoittamaan.

Kenelle:

 • opinnot soveltuvat hyvin kemian tutkinto-opintoihin tähtääville: opinnot antavat valmiuksia valintakokeisiin ja peruskurssien suoritusten perusteella voi hakea yliopistoon myös avoimen yliopiston väylähaussa
 • opinnot sopivat osaksi muita opintoja
 • ammatillisen osaamisen kehittämiseen esimerkiksi laboranteille, sairaanhoito- ja ympäristöalalla työskenteleville sekä biotalouteen liittyvissä tehtävissä toimiville.

Opintojaksojen lukuvuoden 2023-24 sisällölliset kuvaukset löytyvät kemian opintojen esittelysivulta, ks. opinto-opas. Opetussuunnitelmiin voi tulla muutoksia. Mahdollisista muutoksista ilmoitetaan keäällä 2024.

Kemian peruskurssi I 5 op

 • Syyslukukausi 2023, periodi I
 • Luentotallenteet Moodlessa (Turun yliopiston opettaja), verkkotehtävät ja oppilaitoksessa järjestettävä tentti (Turun yliopiston opettaja).

Kemian peruskurssi II 5 op

 • Syyslukukausi 2023, periodi II
 • Luentotallenteet Moodlessa (Turun yliopiston opettaja), laskuharjoitukset 12 t (oppilaitoksen opettaja) ja oppilaitoksessa järjestettävä tentti (Turun yliopiston opettaja).

Kemia III (Fysikaalisen kemian perusteet) 5 op

 • Kevätlukukausi 2024, periodi III
 • Luentotallenteet 28 t  (Turun yliopiston opettaja) ja monivalintatehtävät Moodlessa, kotilaskut (oppilaitoksen opettaja). Kotilaskut eivät ole pakollisia, mutta osa tehtävistä liittyy pakollisiin monivalintatehtäviin. Oppilaitoksen oma opettaja voi tarkastaa kotilaskuja, jos oppilaitoksessa niin halutaan, mutta opintojakson arviointiin se ei vaikuta.
 • Moodle-tentti.

Kemia IV (Orgaanisen kemian perusteet) 5 op

 • Kevätlukukausi 2024, periodi IV
 • Luentotallenteet 28 t (Turun yliopiston opettaja) ja monivalintatehtävät Moodlessa, oppimistehtävät (oppilaitoksen opettaja).
 • Moodle-tentti.
 • Opintojakso toteutetaan osin käänteisen opetuksen periaatteita soveltaen. Opiskelijat tekevät itsenäisesti opiskellen Moodlessa olevia monivalintatehtäviä ja oppimistehtäviä. Oppimistehtävät eivät ole pakollisia, mutta osa tehtävistä liittyy pakollisiin monivalintatehtäviin. Kerran viikossa pidettävät luennot tukevat itsenäistä opiskelua. Oppimistehtävien ratkaisuja käydään läpi viikoittain järjestettävässä tilaisuudessa, jossa läsnäolo on vapaaehtoista. Turun yliopistossa ei tarkasteta omien opiskelijoiden oppimistehtävien vastauksia, mutta jos oppilaitoksessa halutaan, opiston opettaja voi tarkastaa opiskelijoiden vastaukset tai opettaja voi ohjata tehtävien tekemistä tai muulla lailla osallistua niiden tarkastamiseen. Opintojakson arviointiin se ei vaikuta. Kaikki kontaktiopetus on etäseurattavissa ja se myös nauhoitetaan. Tallenteet tulevat Moodleen.

Toteutustapa ja kustannukset yhteistyöoppilaitokselle

Ajoitus:

 • Opintojaksot järjestetään lukuvuoden aikana kaikille yhteisen aikataulun mukaan.

Toteutustapa:

 • Katso yleisohjeet kustannusten jakautumisesta Opetusyhteistyön ohjeet -valikosta Monimuoto- ja verkko-opintojen järjestäminen.
 • Kaikkien jaksojen opetus koostuu Turun yliopiston opettajien luentonauhoitteista, jotka ovat katsottavissa Moodlessa. Luentonauhoitteista ei tule kustannuksia oppilaitoksille. Turun yliopiston opettaja myös tarkastaa opintojaksojen loppusuoritukset (tentit, esseet).Turun yliopisto vastaa kaikista toteuttamansa opetuksen (ml. verkkoluennot ja/tai luentotallenteet) kuluista ja opintosuoritusten arvioinnin kuluista.
 • Laskuharjoituksiin ja demonstraatioihin oppilaitos palkkaa oman opettajan. Turun yliopiston opettaja ohjaa oppilaitosopettajaa opintojen alkaessa (verkkovälitteinen tunti) ja tarpeen mukaan sähköpostitse ja puhelimitse.
 • Tentinvalvontakulut peruskurssilla I ja II.

Opettaja:

 • Oppilaitoksen palkkaamalla kemian opettajalla on oltava ylempi korkeakoulututkinto, jossa on pääaineena kemia. Opettajankoulutus ja kokemus opetustyöstä katsotaan eduksi, samoin kemian jatko-opinnot. Opettajat hyväksytetään Turun yliopistossa kemian oppiaineessa.

Avoimen yliopiston opintomaksu opiskelijalle:

 • Opintomaksu on 75 €/opintojakso. Opinto-oikeus on voimassa opetuksen järjestämisen ja kuulustelujen ajan.

Lisätietoja: suunnittelija Mia Stening

> Opintojaksojen esittelysivu

Oikeustieteelliset opinnot

Yhteistyöoppilaitokset voivat hakea Johdatus oikeustieteen opintoihin ja oikeudelliseen ajatteluun I (2 op)-opintojakson ja seuraavassa esiteltyjen aineopintotasoisten oikeudenalojen perusteet -opintojaksojen järjestämisoikeutta.

Opiskelijoilla tulee olla Johdatus oikeustieteen opintoihin ja oikeudelliseen ajatteluun I -opintojakso suoritettuna hyväksytysti ennen ilmoittautumista aineopintotasoisille opintojaksoille. Aineopintotasoisten opintojaksojen opinnot vastaavat Turun yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan opintoja.

Kenelle:

 • oikeustieteelliset opinnot sopivat kaikille oikeustieteestä kiinnostuneille ja alan tietoja työssään tarvitseville
 • opintoja voi hyödyntää ammattitaidon kehittämiseen myös henkilöstökoulutuksena
 • opinnot antavat valmiuksia oikeustieteelliseen tiedekuntaan hakeville ja ne sopivat välivuoden viettäjille. Oikeustieteelliseen tiedekuntaan on mahdollisuus hakea myös avoimen yliopiston väylän kautta.

Toteutustapa ja kustannukset yhteistyöoppilaitokselle: lähiopetus tai verkko-opetus opintojaksosta riippuen

Aikataulu:

 • Opintojaksoja on mahdollista järjestää syys- ja kevätlukukaudella sekä kesällä.
 • Poikkeuksena ovat Perhe- ja jäämistöoikeuden, Valtiosääntöoikeuden, Työoikeuden (alustava tieto), ja Rikosoikeuden  opintojaksot, jotka järjestetään sovittuina ajankohtina.

Toteutus:

 • Osa oikeustieteellisistä opinnoista toteutetaan lähiopetuksena ja osa toteutetaan kaikille yhteisenä verkko-opetuksena: Perhe- ja jäämistöoikeus, Valtiosääntöoikeus, Työoikeus (alustava tieto) ja Rikosoikeus
 • Aineopintotasoisten opintojen järjestämismahdollisuuksista yhteistyöoppilaitoksissa neuvotellaan aina erikseen. Kaikkien opintojaksojen toteuttaminen oppilaitoksissa ei välttämättä ole mahdollista.
 • Katso yleisohjeet Opetusyhteistyön ohjeet valikosta: Lähiopetuksen järjestäminen ja Monimuoto- ja verkko-opintojen järjestäminen..

Kustannukset oppilaitokselle (katso tarkemmat kustannukset opintojaksokohtaisista tiedoista):

 • Oppilaitos vastaa kaikkien lähiopetuksena järjestettävien opintojen opetus- ja tenttikustannuksista (luento-, mahdollisista matka- ja majoituskuluista sekä oppilaitoksessa järjestettävien tenttien valvontakuluista).
 • Avoin yliopisto vastaa Perhe- ja jäämistöoikeuden, Valtiosääntöoikeuden, Työoikeuden (alustava tieto), ja Rikosoikeuden  opintojen opetus- ja tenttikustannuksista, oppilaitos vastaa tentinvalvontakustannuksista.  

Opettajat:

 • Johdatus oikeustieteen opintoihin ja oikeudelliseen ajatteluun I -opintojakson opettajan pätevyysvaatimuksena on oikeustieteen maisteri. Opettaja pitää hyväksyttää tiedekunnassa.
 • Aineopintotasoisten opintojen opettajana voi toimia joko tiedekunnassa opettava tai tiedekunnan hyväksymä opettaja. Opettajat ovat useimmiten tohtorin tutkinnon suorittaneita.

Avoimen yliopiston opintomaksu opiskelijalle:

 • lähiopetuksena järjestettävät opintojaksot 20 € / opintojakso
 • Perhe- ja jäämistöoikeus, Valtiosääntöoikeus, Työoikeus (alustava tieto) ja Rikosoikeus verkko-opetuksena 15 €/opintopiste
 • Opinto-oikeus on voimassa opintojakson opetuksen järjestämisen ja opintosuoritusten ajan.

Johdatus oikeustieteen opintoihin ja oikeudelliseen ajatteluun I 2 op

(Huom. opetussuunnitelmaan voi tulla pieniä muutoksia, sisältö tarkentuu myöhemmin) 

Opintojakson tavoitteena on antaa opiskelijalle yleiskuva siitä, millaisia teemoja oikeustieteessä tieteenalana käsitellään sekä lähtövalmiuksia oikeustieteen opiskeluun ja oikeudelliseen ajatteluun. Opiskelija saa käsityksen oikeuden merkityksestä yhtenä keskeisenä yhteiskunnallisena normijärjestelmänä sekä perustietoja oikeudellisista käsitteistä, oikeudenalajaotteluista sekä erilaisen sääntelyn, etenkin lainsäädännön, syntymekanismeista, tuomioistuinten toiminnasta ja eri tuomioistuimissa käsiteltävistä asioista. Lisäksi opiskelija hallitsee perusteita oikeudellisesta tiedonhausta sekä oikeuslähteiden käytöstä.

Sisältö:

Johdatus oikeustieteen yliopisto-opintoihin
Oikeus ja oikeudelliset ilmiöt yhteiskunnassa
Oikeudelliset käsitteet ja oikeudenalajaotuksen yleispiirteet
Oikeudellinen sääntely
Lainsäädäntö ja sen synty
Oikeuden kansainvälisiä, ylikansallisia ja globaaleja ulottuvuuksia
Tuomioistuinten toiminta
Oikeudellisen tiedonhaun perusteet
Opiskelutaidot 

Opintojakson hyväksytty suorittaminen on edellytyksenä haettaessa avoimesta yliopistosta opinto-oikeutta oikeustieteen perus- ja aineopintotasoisten opintojaksojen suorittamiseen.

Opetus:

 • Verkkokurssi Moodlessa. 
 • Vapaaehtoisen lähiopetuksen tuntimäärät ja aikataulut oppilaitos sopii opettajan kanssa.
 • Suoritusmuoto: Tehtävien tekeminen Moodle-alueella. Kurssin suorituspäivät valitaan opettajan kanssa avoimen yliopiston ehdottamista palautuspäivistä. Opettaja tarkistaa verkkokurssin tehtävät.Tehtävien tarkistus on automatisoitu suurimmalta osin, vain viimeinen oikeustapaustehtävä pitää arvioida, muut tehtävät opettaja tarkistaa vain tehdyiksi. Arviointi hyväksytty-hylätty. 

Kustannukset oppilaitokselle:

 • Vapaaehtoisen lähiopetuksen tuntipalkkiot.
 • Tehtävien arviointi 9,40 €/suoritus (sis. yhden opiskelijan kaikki tehtävät), uusintasuorituksen arviointi 5 €/suoritus. 

Aineopintojen oikeudenalojen perusteiden opintojaksot

Opintojaksoille ilmoittautuvilta opiskelijoilta edellytetään  Johdatus oikeustieteen opintoihin ja oikeudelliseen ajatteluun I 2 op -opintojakson hyväksyttyä suoritusta.

TUTKINTORAKENNEUUDISTUS: Turun yliopiston oikeustieteellisessä tiedekunnassa on suunnitteilla tutkintorakenneuudistus seuraavalle opetussuunnitelmakaudelle 2024-2027. Suunnitteilla on, että kaikki oikeusnotaarin tutkintoon kuuluvat oikeudenalojen perusteiden opintojaksot tulisivat laajuudeltaan suppenemaan. Tällä voi olla vaikutuksia jaksojen sisältöihin, toteutustapoihin ja oppilaitosten kustannuksiin. Alla lueteltuna tarjoamamme opintojaksot niiden tämän hetkisten tietojen (lukuvuosi 2023-24) mukaan. Tiedotamme kevään puolella tarkemmista muutoksista heti kun niistä on tietoa. Oppilaitokset voivat tehdä lopullisen päätöksen opintojakson tarjoamisesta sen jälkeen, kun uudet opetussuunnitelmatiedot ovat saatavilla. 

Eurooppaoikeus 6 op

Sisältö:

Euroopan integraation historia
EU:n toimielimet ja lainsäädäntö
Välitön vaikutus, etusija ja valtion vahingonkorvausvastuu
Perusoikeudet
Ennakkoratkaisut
Suorat kanteet
Tavaroiden vapaa liikkuvuus
Henkilöiden vapaa liikkuvuus ja Euroopan unionin kansalaisuus

Lähiopetus:

 • Luento-opetusta 24 t. Suoritusmuoto: valvottu Moodle-tentti oppilaitoksessa ja vapaaehtoinen lisätehtävä.

Kustannukset oppilaitokselle:

 • Opetuskulut 24 x 95 € = 2 280 € + sivukulut. Tenttikysymysten laadinta 36 €/kpl.
 • Vapaaehtoisen tehtävän arviointi 7,10 €/kpl.
 • Tentinvalvontakulut 3 x 3 tuntia.

Hallinto-oikeus 7 op

Sisältö:

Hallinto-oikeuden järjestelmä
Julkishallinnon organisaatio
Hallintomenettely
Muutoksenhaku ja hallintolainkäyttö
Virkamiesoikeuden perusteet
Kunnallisoikeuden perusteet
Julkisuus ja avoimuus hallinnossa
Oikeustapauksen analysointi ja argumentointi

Lähiopetus:

 • Luento-opetusta 18 t. Suoritusmuoto: valvottu Moodle-tentti oppilaitoksessa ja vapaaehtoinen lisätehtävä.

Kustannukset oppilaitokselle:

 • Opetuskulut 18 x 95 € = 1 710 € + sivukulut. Tenttikysymysten laadinta 36€/kpl.
 • Vapaaehtoisen tehtävän arviointi 7,10 €/kpl.
 • Tentinvalvontakulut 3 x 3 tuntia.

Kansainvälinen oikeus 6 op

(tarjolla jatkossa vuosittain koko opetussuunnitelmakauden 2024-27 ajan)

Sisältö:

Kansainvälisen oikeuden luonne, sen julkis- ja yksityisoikeudelliset piirteet sekä osa-alueet
Oikeus globaalien hallintajärjestelmien työkalunaKansainvälisen oikeuden lähteet ja perusdoktriinit
Tärkeimpiä kansainvälisiä oikeustapauksia
Kansainvälisen oikeuden soveltaminen, kansainvälisoikeudellinen argumentointi

Lähiopetus:

 • Luento-opetusta 25 t. Suoritusmuoto: Moodle-tentti tai portfolio-tehtävä.

Kustannukset oppilaitokselle:

 • Opetuskulut 25 x 114 € = 2 850 € + sivukulut.

Oikeushistoria 6 op

Sisältö:

Eurooppalaisen oikeudenkäytön, oikeusajattelun ja oikeusjärjestyksien historia.

Lähiopetus:

 • Luento-opetusta 12 t. Suoritusmuoto: debatti ja tentti TAI kirjatentti (salitentti/valvottu Moodle-tentti oppilaitoksessa).

Kustannukset oppilaitokselle:

 • Opetuskulut 12 x 81 € = 972 € + sivukulut.
 • Tehtävä- ja tentinarviointikulut: tentti- ja tehtäväkysymysten laadinta 36 €/kpl, tentin arviointipalkkio on 12 €/kpl.
 • Debattitehtävän arviointipalkkio on 9,40 €/kpl.
 • Tentinvalvontakulut 3 x 3 tuntia.

Perhe- ja jäämistöoikeus 7 op

(tarjolla jatkossa vuosittain koko opetussuunnitelmakauden 2024-27 ajan)

Sisältö:

Parisuhdeoikeus (ml. avioliitto-oikeus)
Lapsi- ja edunvalvontaoikeus
Perintö- ja testamenttioikeus
Kansainvälinen perhe- ja jäämistöoikeus

Verkko-opetus:

 • Järjestämismahdollisuus keväällä 2025.
 • Verkko-opetus 28 t. Suoritusmuoto: valvottu Moodle-tentti oppilaitoksessa ja vapaaehtoinen lisätehtävä.

Kustannukset oppilaitokselle:

 • Mahdolliset ohjaus- ja verkkoluentojen tukikulut.
 • Tentinvalvontakulut 3 x 3 tuntia.

Valtiosääntöoikeus 7 op

Sisältö:

Valtiosääntö ja perustuslaki, oikeusnormien hierarkia
Valtiojärjestyksen perusteet: kansanvalta, edustusperiaate, vallanjako, parlamentarismi ja oikeusvaltioperiaate
Yksilön perusoikeudet ja ihmisoikeuksien valtionsisäinen asema
Eduskunta, tasavallan presidentti, valtioneuvosto
Lainsäädäntövalta
Hallitusvalta
Tuomiovallan käytön perusteet
Laillisuusvalvonta
Kansainvälisten velvoitteiden hyväksyminen ja voimaansaattaminen
EU-oikeuden ja Suomen valtiosäännönyhteensovittaminen, Euroopan unionin asioiden kansallinen valmistelu

Verkko-opetus:

 • Järjestämismahdollisuus mahdollisesti syksyllä 2024.

 • Verkko-opetus 20 t. Suoritusmuoto: valvottu Moodle-tentti oppilaitoksessa ja vapaaehtoinen lisätehtävä.

Kustannukset oppilaitokselle:

 • Mahdolliset ohjaus- ja verkkoluentojen tukikulut.

 • Tentinvalvontakulut 3 x 3 t. 

Rikosoikeus 8 op

Sisältö:

Rikosoikeudellisen sääntelyn lähtökohdat
Rikosvastuun yleiset edellytykset
Keskeiset rikostyypit
Rikosoikeudellisen seuraamusjärjestelmän pääpiirteet

Verkko-opetus:

 • Järjestämismahdollisuus keväällä 2025. 
 • Verkko-opetus 20 t.
 • Suoritusmuoto: Moodle-kotitentti ja vapaaehtoinen harjoitustehtävä.

Kustannukset oppilaitokselle:

 • Mahdolliset ohjaus- ja verkkoluentojen tukikulut.

Työoikeus 7 op (alustava tieto)

Sisältö:

 • Työoikeuden yleiset opit eli systematiikka, peruskäsitteet, teoriat ja periaatteet  
 • Työoikeuden normien soveltamisala ja normijärjestelmä  
 • Individuaalisen työoikeuden pääsisältö  
 • Kollektiivisen työoikeuden pääkohdat  
 • Työoikeuden ja työelämän kehityshistoria sekä nykyiset instituutiot ja mekanismit 

Verkko-opetus:

 • Järjestämismahdollisuus on mahdollisesti syksyllä 2024.
 • Verkko-opetus 18 t.
 • Suoritusmuoto: Moodle-kotitentti ja vapaaehtoinen lisätehtävä.

Kustannukset oppilaitokselle:

 • Mahdolliset ohjaus- ja verkkoluentojen tukikulut.

Lisätietoja:

suunnittelija Henna Virtanen

> Opintojen esittelysivu ja tietoa avoimen väylän opinnoista

Turun kauppakorkeakoulun opintojaksot

Turun kauppakorkeakoulun opintojaksoja ei yleisesti ole tarjolla oppilaitoksille lukuvuonna 2024 - 2025. Mahdollisuudesta joidenkin opintojaksojen järjestämiseen opetussuunnitelmien valmistuttua keväällä 2024 voi tiedustella suunnittelijalta. 

Lisätietoja: suunnittelija Henna Virtanen

Tulevaisuudentutkimuksen opintokokonaisuus

Tulevaisuudentutkimuksen opinnoilla tietoa, työkaluja ja menetelmiä tulevaisuuden tekemiseen!

Tulevaisuudentutkimuksen opintokokonaisuus 25 op

Muutosvauhdin kiihtyessä ja toimintaympäristöjen monimutkaistuessa yritysten ja organisaatioiden menestys riippuu yhä enemmän niiden kyvystä ennakoida ja rakentaa tulevaisuutta. Tulevaisuudentutkimus on tiedonala, joka tarjoaa käyttöön tietoa, työkaluja ja menetelmiä vaihtoehtoisten tulevaisuuksien hahmottamisen, analysoinnin ja tekemisen sekä päätöksenteon tueksi.

Opintokokonaisuuden aikana tutustutaan sekä tulevaisuudentutkimuksen käytännönläheiseen soveltamiseen että tiedonalan akateemisiin erityispiirteisiin ja tutkimusmenetelmiin. Monitieteisenä alana tulevaisuudentutkimus tarjoaa holistisia menetelmiä ja lähestymistapoja hahmottaa muutosta.

Opintojaksot:

 1. Tulevaisuusajattelu ja skenaariot 5 op
 2. Tulevaisuudentutkimuksen menetelmät 5 op
 3. Tulevaisuudentutkimuksen menetelmien soveltaminen 5 op
 4. Tulevaisuudentutkimuksen tieteellinen perusta 5 op
 5. Vaihtuvateemainen tulevaisuudentutkimuksen opintojakso 5 op

Opetussuunnitelmaan voi tulla muutoksia. Mahdollisista muutoksista ilmoitetaan keväällä 2024.

Opintokokonaisuus toteutetaan yhdessä Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen kanssa ja se vastaa Tulevaisuudentutkimuksen Verkostoakatemian (TVA) opintoja. Oppilaitokset voivat järjestää myös yksittäisinä opintojaksoina Tulevaisuusajattelu ja skenaariot 5 op ja Tulevaisuudentutkimuksen menetelmät 5 op -jaksot.
 
Kenelle:

 • erityisesti jo työelämässä oleville henkilöille, jotka haluavat kehittää omaa organisaatiotaan, saada uusia ajatuksia oman työnsä kehittämiseen ja omaan tulevaisuusajatteluunsa tai innovaatiotoimintaan
 • tulevaisuudentutkimusta ja ennakointia tarvitaan hyvin erilaisissa työtehtävissä yksityisen, julkisen ja kolmannen sektorin organisaatioissa ja myös yrittäjänä. Sitä hyödynnetään esim. yhdyskuntasuunnittelussa ja osaamistarpeiden ennakoinnissa, asiantuntija-, ohjaus-, strategia-, tuotekehitys-, suunnittelu-, konsultointi- ja muissa kehittämistehtävissä
 • opinnot tarjoavat erinomaisen tieteellisen ajattelun perustan myös niille korkeakoulututkinnon jo suorittaneille, jotka haluavat täydentää omaa tutkintoaan tai joiden oman paikkakunnan yliopistossa ei ole mahdollisuutta opiskella tulevaisuudentutkimuksen opintoja
 • korkeakoulujen opiskelijoille osaksi tutkintoa useilla eri aloilla.

Toteutustapa ja kustannukset yhteistyöoppilaitokselle: Monimuoto-opinnot (ohjattu opintoryhmätyöskentely)
 
Aikataulu:

 • Opinnot järjestetään valmiiksi suunnitellun opetusohjelman ja aikataulun mukaan.
 • Opintokokonaisuus alkaa tammikuussa 2025 ja opintoryhmätyöskentely jatkuu syyslukukaudella 2025.

Toteutus:

 • Opintoihin sisältyy luentotallenteita, ohjaavia verkkomateriaaleja ja tehtäviä Moodlessa. Tuutorointi tapahtuu lähi- ja etäopiskeluna esimerkiksi Zoom -työkalun välityksellä. 
 • Opintojaksojen suoritustapoina on kirjallisia tehtäviä, joiden arvioinnista ja kustannuksista vastaa yliopisto. Poikkeuksena ensimmäisen opintojakson ryhmätyönä laadittava tulevaisuusraportti, jonka tuutori arvioi. 

Kustannukset oppilaitokselle (koko opintokokonaisuus):

 • Opintoihin sisältyy tuutorointia yhteensä 42 - 51 tuntia 
 • Tuutorin (esimerkiksi maisteri) palkkio 42 - 51 x 50 € = 2100 - 2550 € + sivukulut.
 • 1. opintojakson ryhmätyön arviointipalkkio 14,10 €/kpl. 

Tuutori:

 • Opiston palkkaamalla tuutorilla tulee olla ylempi korkeakoulututkinto ja perehtyneisyys tulevaisuudentutkimukseen.
 • Yliopiston oppiaine ehdottaa tuutorit tai hyväksyy heidät.

Avoimen yliopiston opintomaksu opiskelijalle:

 • Opintokokonaisuus (25 op) 250 €, yksittäiset opintojaksot 15 €/op.
 • Opintokokonaisuuden opinto-oikeus on voimassa kolmen lukukauden ajan, yksittäisillä jaksoilla opetuksen keston ja opintosuoritusten ajan.

Lisätietoja opinnoista: suunnittelija Mia Stening

> Tulevaisuudentutkimuksen opintojen esittelysivu opinnoista kiinnostuneille

Yhteiskuntatieteelliset opinnot: Logopedia, Poliittinen historia/Valtio-oppi, Psykologia, Sosiaalitieteet, Sosiaalityö

Logopedian perusopinnot 25 op

Logopedian perusopinnoissa perehdytään logopedian tieteenalaan, alan keskeisiin peruskäsitteisiin ja tutkimuksen sekä kliinisen työn lähtökohtiin. Opiskelija oppii ymmärtämään kommunikaatiohäiriöihin liittyviä anatomis-fysiologisia peruskäsitteitä ja toimintoja. Hän ymmärtää, miten kieli, puhe ja kommunikointi kehittyvät elämänkaaren aikana. Opiskelija kartuttaa tietämystään kaksi- ja monikielisyydestä. Hän saa tiedot normaalista äänentuotosta, äänenlaadun erilaisista ominaisuuksista ja niiden mittaamisesta. Opintoihin otetaan noin 100 opiskelijaa, jolloin voimme joutua karsimaan oppilaitosten määrää. Suunnittelija järjestää opintoihin ilmoittautuneille oppilaitoksille opintoihin liittyvän suunnittelutilaisuuden helmikuussa 2024.

Kenelle:

 • yleissivistäviksi opinnoiksi kaikille logopediasta kiinnostuneille 

 • opinnot antavat hyvän tuen valintakokeisiin tähtäävälle, ennakkotietona avoimen väylän mahdollinen avautuminen 2025

 • ammatillisen osaamisen kehittämiseen esimerkiksi kasvatus-, sosiaali- ja terveysalan tehtävissä työskenteleville 

Opintokokonaisuus sisältää seuraavat opintojaksot:

 • Logopedian perusteet 5 op 
 • Kieli ja elämänkaari I 5 op 
 • Kieli ja elämänkaari II 5 op 
 • Anatomia ja fysiologia logopediassa 5 op 
 • Introduction to Bilingualism 5 op 

Toteutustapa ja kustannukset oppilaitokselle: 

 • Opinnot järjestetään kolmen lukukauden ajalle, 2 opintojaksoa syksyllä, 2 opintojaksoa keväällä ja 1 seuraavana syksynä.

 • Oppilaitoksessa on opintojen tukena opintoryhmä, jossa käydään läpi jaksojen sisältöjä yhteistoiminnallisesti ja tehdään harjoitteita. Opintoryhmä kokoontuu tuutorin johdolla jokaisen jakson aikana 2 - 5 kertaa. Opintoihin sisältyy opintoryhmätyöskentelyä noin 40 tuntia. Tuutorointikulut ovat noin 1800 € (+sivukulut).  

 • Tenttien valvontakulut: Osa tenteistä järjestetään oppilaitoksessa valvottuina Moodle-tentteinä, osa on Moodle-kotitenttejä. 

 • Yliopisto vastaa opetuksen ja tenttien arviointikuluista. 

Tuutori: 

 • Tuutorin on oltava laillistettu puheterapeutti, logopedia pääaineena. Logopedian oppiaine hyväksyy tuutorit. 

Avoimen yliopiston opintomaksu opiskelijalle: 

 • Perusopinnot (25 op) 250 €.

 • Opinto-oikeus on voimassa perusopinnoissa kolmen lukukauden ajan.

Lisätietoja: suunnittelija Jaana Varpe 

> Opintojen esittelysivu opinnoista kiinnostuneille

Poliittisen historian perusopinnot 25 op / Valtio-opin perusopinnot 25 op

Turun yliopiston tutkinto-opinnoissa poliittisella historialla ja valtio-opilla on yhteiset perusopinnot, joihin sisältyy yhteisiä opintoja 15 op ja oppiainekohtaisia opintoja 10 op. Opintojaksojen sisällölliset kuvaukset (2023 - 2024) löytyvät opintojen esittelysivulta, ks. opinto-opas. 

Avoimessa yliopistossa perusopinnot voi järjestää erikseen:

Yhteiset opinnot 15 op: 
1. Johdatus politiikan tutkimukseen 5 op 
2. Johdatus poliittisen historian tutkimukseen 5 op 
3. Ideologioiden muotoutuminen ja politiikan teorian klassikot 5 op

Poliittisen historian opintojaksot 10 op: 
4. Suomalaisten maailmat 5 op 
5. Maailmanhistoriat 5 op

Valtio-opin opintojaksot 10 op: 
4. Poliittiset järjestelmät 5 op 
5. Kansainvälinen järjestelmä 5 op

Opetussuunnitelmaan voi tulla muutoksia. Mahdollista muutoksista ilmoitetaan keväällä 2024.

Kenelle:

 • yleissivistäviksi opinnoiksi kaikille yhteiskunnallisista ilmiöistä ja kysymyksistä kiinnostuneille
 • yhteiskunnallisten ilmiöiden hahmottaminen, analyyttiset perustaidot ja peruskäsitteiden tuntemus ovat hyödyksi myös työelämässä ja järjestötoiminnassa eri aloilla
 • tutkinto-opintoihin tähtääville opinnot antavat valmiuksia valintakokeisiin ja mahdollisuuksia avoimen yliopiston väylähakuun.

Toteutustapa ja kustannukset yhteistyöoppilaitokselle: lähiopetus

Lähiopetus (poikkeus opintojakso P3.1 Ideologioiden muotoutuminen, 3 op verkkokurssi) 

Aikataulu:

 • Opintojen toteutuksesta ja aikataulusta neuvotellaan erikseen, esimerkiksi mahdollisuudesta oppilaitoksen oman opetuksen sisällyttämisestä opintoihin.

Kustannukset oppilaitokselle:

 • Opinnot suoritetaan pääasiassa kirjatenteillä (6 - 8 tenttiä). Opettajat laskuttavat oppilaitokselta tenttikysymysten laadinnasta (36 €/tentti) ja arvioinnista (9,40 €/kpl).
 • Lähitenttien valvonta kaikissa opintojaksoissa paitsi verkkokurssilla.

Avoimen yliopiston opintomaksu opiskelijalle:

 • Perusopinnot (25 op) 80 €.
 • Opinto-oikeus on voimassa lähiopetuksen keston ja kuulustelujen ajan.

Lisätietoja: suunnittelija Seppo Piiparinen

> Poliittisen historian opintojen esittelysivu opinnoista kiinnostuneille

> Valtio-opin opintojen esittelysivu opinnoista kiinnostuneille

 

Psykologian perusopinnot 25 op

Psykologian perusopintojen tavoitteena on, että opiskelija omaksuu perustiedot psykologian osa-alueista, keskeisistä käsitteistä ja psykologian alalla tehtävästä tutkimuksesta.

Kenelle:

 • yleissivistäviksi opinnoiksi kaikille psykologiasta kiinnostuneille ja kaikille ihmisen toimintaa ja hyvinvointia koskevista kysymyksistä kiinnostuneille

 • opinnot antavat hyvän tuen valintakokeisiin tähtäävälle

 • sivuaineeksi mm. opettajaksi aikoville, osaksi muita opintoja esimerkiksi sosiaali- ja terveysalan opiskelijoille

 • ammatillisen osaamisen kehittämiseen esimerkiksi kasvatus-, sosiaali- ja terveysalan tehtävissä työskenteleville

Opintokokonaisuuteen sisältyvät opintojaksot:

 • Kehityspsykologian perusteet 5 op  

 • Terveyden ja mielenterveyden psykologian perusteet 5 op  

 • Kognitiivisen ja neuropsykologian perusteet 5 op  

 • Persoonallisuuspsykologian perusteet 5 op  

 • Psykologisen tutkimuksen perusteet 5 op

Toteutustapa ja kustannukset yhteistyöoppilaitokselle: monimuoto-opinnot

 • Opinnoissa on oppilaitoksessa kokoontuva tuutorin ohjaama opintoryhmä opiskelijan tukena. Opintoihin sisältyy opintoryhmätyöskentelyä noin 75 tuntia. Tuutorointikulut ovat noin 3375 € (+sivukulut).  

 • Tuutorilla on oltava ylempi korkeakoulututkinto ja psykologian syventävät opinnot.

 • Luento-opetus on Psykonetin tuottamaa ja luennot ovat tallenteina Moodlessa. Moodlessa ovat myös suoritusohjeet ja muu tarvittava materiaali. 

 • Suoritustapa on valvottu Moodle-tentti oppilaitoksessa, jotka opiskelijat voivat tehdä omilla koneillaan.  

Toteutustapa ja kustannukset yhteistyöoppilaitokselle: lähiopetus

 • Oppilaitos voi järjestää psykologian perusopinnot lähiopetuksena.

 • Opettajana toimii psykologiasta pääaineena valmistunut henkilö.

 • Opinnoissa voidaan edelleen osin tukena käyttää perusopintojen valmiita verkkoluentoja.

 • Oppilaitos vastaa tenttijärjestelyistä ja tenttien arvioinnista.

Avoimen yliopiston opintomaksu opiskelijalle:

 • perusopinnot 25 op 250 € (monimuoto-opinnot)

 • perusopinnot 25 op 80 € (lähiopetus)

Lisätietoja:  

Sosiaalitieteiden perusopinnot 25 op

Sosiaalitieteiden perusopinnot 25 op ovat sosiaalipolitiikan, sosiologian ja taloussosiologian oppiaineiden yhteiset opinnot. Perusopinnoissa opiskelija perehtyy suomalaisen yhteiskunnan rakenteisiin, sosiaalitieteiden yleisimpiin teorioihin ja peruskäsitteisiin, tuntee sosiaalitutkimuksen perusteet sekä pystyy arvioimaan ajankohtaisia yhteiskunnallisia kysymyksiä sosiaalitieteellisestä näkökulmasta.

Opintojaksot ja suoritusmuodot:

 • Yhteiskunta tänään 5 op  
  Verkkokurssi, suoritusmuotona Moodlessa olevat kirjalliset tehtävät. 

 • Sosiaalitieteiden oppisuuntaukset 5 op  
  Verkkokurssi luentotallenteilla. Suoritusmuoto: lähitentti, valvottu Moodle-tentti oppilaitoksessa.

 • Sosiaalitieteiden tutkimuskohteet 5 op  
  Suoritusmuoto: kirjatentti. Lähitentti, valvottu Moodle-tentti oppilaitoksessa.

 • Sosiaalitutkimus ja tieteellinen ajattelu 5 op  
  Verkkokurssi. Suoritusmuoto: verkkotentti Moodlessa. 

 • Suomalainen yhteiskunta 5 op.  
  Suoritusmuoto: kirjatentti. Lähitentti, valvottu Moodle-tentti oppilaitoksessa.

Kenelle:

 • kaikille yhteiskunnallisista ilmiöistä ja kysymyksistä kiinnostuneille 

 • valmiuksia sosiaalitieteiden valintakokeisiin tähtääville 

 • avoimen yliopiston väylän hausta kiinnostuneille 

 • ammatilliseksi lisäkoulutukseksi. 

Toteutustapa ja kustannukset yhteistyöoppilaitokselle:

 • Perusopinnot voi järjestää syyskuusta 2024 alkaen yhden lukuvuoden aikana. 

 • Opintoihin ei sisälly yliopistolta ohjattua opintoryhmätyöskentelyä, mutta oppilaitos voi halutessaan järjestää paikallisen opintoryhmän ja palkata ohjaajan tukemaan opintojen suorittamista. Opinnot sopivat järjestettäviksi erityisesti kansanopistoissa ja muissa oppilaitoksissa, joissa on omaa yhteiskunnallisten aineiden opetusta.

 • Verkkokurssien materiaalit, opintojaksojen suoritusohjeet sekä muu oheismateriaali ovat Moodlessa. 

 • Turun yliopiston vastuuopettajat laativat tentit ja arvioivat kaikki opintosuoritukset. Yliopisto vastaa opettajien palkkioista. 

Kustannukset oppilaitokselle: 

 • Kustannukset määräytyvät ohjaajan palkkakustannuksista (ohjauksen tuntimäärä on oppilaitoksen päätettävissä).  

 • Lähitenttien valvontakulut. 

Opintoryhmän ohjaaja: 

 • Ohjaajalta edellytetään maisterintutkintoa, jossa pääaineena on jokin sosiaalitieteiden oppiaineista tai opintoihin soveltuva pääaine. Ohjaaja pätevyysvaatimuksista voi keskustella suunnittelijan kanssa. 

 • Opintoryhmätyöskentely edellyttää ohjaajalta itsenäistä perehtymistä opetussuunnitelmaan kuuluviin oppimateriaaleihin ja tentittävään kirjallisuuteen. 

Avoimen yliopiston opintomaksu opiskelijalle: 

 • Perusopinnot (25 op) 250 €.

 • Opinto-oikeus on voimassa yhden lukuvuoden ajan.  

Lisätietoja: 

suunnittelija Jaana Varpe

> Opintojen esittelysivu opinnoista kiinnostuneille

Sosiaalityön perusopinnot 25 op

Sosiaalityön perusopinnoissa opiskelija perehtyy sosiaalisten ongelmien tunnistamiseen, niiden ennalta ehkäisemiseen ja kohtaamiseen sosiaalityön eri toimintatasoilla sekä tutustuu sosiaalityön tutkimukseen. Opetus on tutkimusperustaista ja kiinnittyy sosiaalityön kohdeilmiöihin.  Opetuksessa kiinnitetään huomiota ihmisten selviytymiseen jokapäiväisessä elämässä sekä hyvinvoinnin ehtoihin ja jakautumiseen. Opetuksen painopistealueita ovat esimerkiksi lasten ja perheiden parissa tehtävä sosiaalityö sekä köyhyyden ja huono-osaisuuden kysymykset. 

Opintojaksot ja suoritusmuodot: 

 • Johdatus sosiaalityöhön 5 op   
  Verkkokurssi. Suoritusmuoto lähitentti (valvottu Moodle-tentti oppilaitoksessa).

 • Köyhyys, huono-osaisuus ja sosiaaliset ongelmat 5 op  
  Verkkokurssi. Suoritusmuotona lähitentti (valvottu Moodle-tentti oppilaitoksessa).

 • Sosiaalityö ja tutkimus 5 op  
  Verkkokurssi. Suoritusmuoto verkkotentti Moodlessa.

 • Sosiaalityötä lapsiperheiden kanssa 5 op  
  Monitoimijaisen lapsi- ja perhepalveluosaamisen perusteet 2 op. MOOC-verkkokurssina suoritettava opintojakso. Suorituksena Moodlessa olevat oppimistehtävät ja verkkotentti. 
  Lastensuojelun perusteet: mitä minun tulee tietää monitoimijaisesta lastensuojelusta? 3 op. 2 op. MOOC-verkkokurssina suoritettava opintojakso. Suorituksena Moodlessa olevat oppimistehtävät ja verkkotentti.

 • Käytäntö I, Sosiaalityö ammatillisena ja vuorovaikutuksellisena toimintana 5 op  
  Suoritusmuoto lähitentti (valvottu Moodle-tentti oppilaitoksessa).

Kenelle: 

 • valmiuksia sosiaalityön valintakokeisiin tähtääville. Opiskelijavalinta sosiaalityön oppiaineeseen tehdään yhteishaun ja maisterihaun kautta. Maisterihaussa vaaditaan sosiaalityön perus- ja aineopinnot suoritettuna vähintään hyvin tiedoin.

 • Turun yliopistossa sosiaalityöhön suunnitellaan avoimen väylän hakua, päätökset mahdollisesta väylähausta keväälle 2025 tehdään tammikuussa 2024. 

 • ammatilliseksi lisäkoulutukseksi.

Toteutustapa ja kustannukset yhteistyöoppilaitokselle:

 • Perusopinnot voi järjestää syyskuusta 2024 alkaen yhden lukuvuoden aikana. 

 • Opintoihin sisältyy yliopistolta ohjattua opintoryhmätyöskentelyä verkon kautta. Avoin yliopisto maksaa verkko-ohjauksen palkkiot. Oppilaitos voi myös halutessaan järjestää paikallisen opintoryhmän ja palkata ohjaajan tukemaan opintojen suorittamista. Opinnot sopivat järjestettäviksi erityisesti kansanopistoissa ja muissa oppilaitoksissa, joissa on omaa yhteiskunnallisten aineiden opetusta.

 • Verkkokurssien materiaalit, opintojaksojen suoritusohjeet sekä muu oheismateriaali ovat Moodlessa.

 • Turun yliopiston vastuuopettajat laativat tentit ja arvioivat kaikki opintosuoritukset. Yliopisto vastaa opettajien palkkioista. 

Kustannukset oppilaitokselle: 

 • Kustannukset määräytyvät mahdollisen ohjaajan palkkakustannuksista (ohjauksen tuntimäärä on oppilaitoksen päätettävissä).  

 • Lähitenttien valvontakulut. 

Opintoryhmän ohjaaja: 

 • Ohjaajalta edellytetään soveltuvaa maisterintutkintoa.

 • Opintoryhmätyöskentely edellyttää ohjaajalta itsenäistä perehtymistä opetussuunnitelmaan kuuluviin oppimateriaaleihin ja tentittävään kirjallisuuteen. 

 • Verkko-ohjausta sisältyy opintoihin.

Avoimen yliopiston opintomaksu opiskelijalle: 

 • Perusopinnot (25 op) 250 €.

 • Opinto-oikeus on voimassa yhden lukuvuoden ajan. 

Lisätietoja: 

suunnittelija Jaana Varpe

> Opintojen esittelysivu opinnoista kiinnostuneille

Kieli- ja viestintäopinnot: English, puheviestintä, ruotsi, suomi

Kieli- ja viestintäkurssit

Avoimen yliopisto-opetuksen tarjontaan kuuluu Turun yliopiston tiedekuntien tutkintovaatimusten mukaisia kieli- ja viestintäopintoja. Alempiin tutkintoihin sisältyy kaikissa tiedekunnissa opintoja äidinkielessä, toisessa kotimaisessa kielessä ja yhdessä vieraassa kielessä. Opintojen tarkoituksena on tukea oppiaineiden opiskelua ja antaa valmiuksia työelämässä tarvittavaan äidinkieliseen ja vieraskieliseen viestintään. Pakolliset kieli- ja viestintäopinnot ovat tiedekuntakohtaisia ts. opintojen sisältö ja laajuus vaihtelee tiedekunnittain.

Seuraavassa esiteltävät kurssit vastaavat Turun yliopiston humanistisen, kasvatustieteiden, matemaattis-luonnontieteellisen, teknillisen ja yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan tutkintovaatimusten mukaisia kieli- ja viestintäopintoja. Puheviestinnän perusteet/Asiantuntijan vuorovaikutusosaaminen ja Suomen kielen kirjallinen viestintä -kursseilla on vastaavuus myös oikeustieteellisen tiedekunnan opintoihin.

Opetussuunnitelmaan voi tulla muutoksia. Mahdollista muutoksista ilmoitetaan keväällä 2024.

Kenelle:

 • opinnot sopivat kaikille, jotka haluavat ylläpitää ja kehittää kieli- ja viestintätaitojaan. Englannin ja ruotsin kursseilla edellytetään lukion kielitaitoa tai vastaavia tietoja.
 • opinnot sopivat erityisesti tutkinto-opintoihin tähtääville
 • useissa avoimen yliopiston väylän hakukohteissa edellytetään ko. tutkintoon kuuluvien kieli- ja viestintäkurssien suorituksia tai vastaavaa taitoa. Hakukriteerit voivat vaihdella vuosittain, joten tarkemmat tiedot tulee tarkistaa oppiainekohtaisesti.

Toteutustapa ja kustannukset yhteistyöoppilaitokselle: Lähiopetus
 
Aikataulu:

 • Kieli- ja viestintäkurssit järjestetään lähiopetuksena ja niiden järjestämismahdollisuudesta ja opettajavalinnoista neuvotellaan aina erikseen kurssikohtaisesti. Oppilaitos vastaa kaikista opetuskustannuksista.
 • Kurssien järjestämisoikeutta voi hakea joustavasti ympäri vuoden: kursseja voi järjestää oppilaitoksen aikataulun mukaan syys- ja kevätlukukaudella sekä kesäisin.

Opettajat:

 • Kurssien opettajina toimivat Turun yliopiston kieli- ja viestintäopintojen keskuksen opettajat ja/tai keskuksen hyväksymät yhteistyöoppilaitosten ehdottamat opettajat.
 • Pääsääntöisesti opettajalla tulee olla ylempi korkeakoulututkinto, johon sisältyvät laudatur- eli syventävät opinnot opetettavassa kielessä sekä opettajan pedagogiset opinnot.

Avoimen yliopiston opintomaksu opiskelijalle:

 • Opintomaksu 20 € / kurssi.

English

English: Academic and Professional Skills I 3 ECTS

This integrated skills course is intended for students to support them in their academic studies. Students develop their abilities in reading, writing, listening and speaking in addition to the special discourse and terminology of their fields, and create a portfolio of work to showcase these skills. Emphasis is placed on active student participation.

By the end of the course students should
- be able to analyse an English academic text and summarise the main ideas orally and in writing
- be more aware of the style that is appropriate in academic writing
- be able to take notes from books and lectures
- be able to take an active part in discussions.

Lähiopetus:

 • Lähiopetusta 40 tuntia. Opetuskielenä englanti.

Kustannukset oppilaitokselle:

 • Opetuskulut 40 x 57 € = 2 280 € + sivukulut.

Puheviestintä

Puheviestinnän perusteet/Asiantuntijan vuorovaikutusosaaminen 2 op

Kurssilla vahvistetaan opiskelun ja työelämän vuorovaikutusosaamista pienryhmä- ja yksilötehtävillä harjoitellen ja reflektoiden omaa toimintaa erilaisissa vuorovaikutustilanteissa ja -ympäristöissä. Opiskelija osallistuu keskusteluihin, työskentelee pienryhmissä, harjoittelee toimimista asiantuntijaroolissa, analysoi toimintaa vuorovaikutustilanteissa ja kehittää palautetaitojaan sekä ymmärrystään rakentavasta ja eettisestä toimijuudesta vuorovaikutustilanteen osapuolena. 

Lähiopetus:

 • Lähiopetusta 18 tuntia.

Kustannukset oppilaitokselle:

 • Opetuskulut 18 x 57 € = 1 026 € + sivukulut.

Ruotsi

Inledning till juridisk svenska 2 op

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 

 • oppii ottamaan vastuuta omasta oppimisestaan ja ruotsin kielen taidon kehittämisestään ja tutustuu oman alansa kannalta relevantteihin lähteisiin ja apuvälineisiin  
 • käyttää ruotsin kieltä rohkeasti oman taitotasonsa mukaisesti  
 • ymmärtää pääkohdat oikeudellisiin kysymyksiin liittyvästä puheesta  
 • pystyy lukemaan helpohkoja juridisia ja ajankohtaisia tekstejä ja keskustelemaan niistä ruotsiksi sekä ilmaisemaan mielipiteensä ja tuottamaan lyhyehköjä argumentoivia tekstejä  
 • hallitsee ruotsin kielen keskeisimmät rakenteet ja osaa soveltaa niitä 

Lähiopetus:

 • Lähiopetusta 24 tuntia.

Kustannukset oppilaitokselle:

 • Opetuskulut 24 x 57 € = 1 368 € + sivukulut.

Ruotsin kielen kirjallinen ja suullinen viestintä 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa käyttää ruotsin kieltä tarkoituksenmukaisesti opiskeluun ja työelämään liittyvissä kirjallisissa viestintätilanteissa ja tietää, miten kehittää kirjallista kielitaitoaan. Opiskelija ymmärtää teksteistä pääkohdat ja löytää niistä olennaisen tiedon. Opiskelija osaa kirjoittaa lyhyehköjä, rakenteeltaan loogisia ja sisällöllisesti relevantteja tekstejä, jotka ovat pääosin yhtenäisiä ja ymmärrettäviä. Opiskelija ymmärtää puheesta pääkohdat ja löytää siitä olennaisen tiedon. Opiskelija osaa tuottaa pääosin ymmärrettävää puhetta ja osallistua vuorovaikutukseen: osaa ilmaista ja perustella näkökantojaan ja osallistua keskusteluun. 

Kurssilla suoritetaan sekä kirjallinen (3 op) että suullinen (2 op) loppukoe.Kurssin hyväksytty suorittaminen osoittaa kaksikielisellä virka-alueella toimivalta korkeakoulututkinnon suorittaneelta valtion virkamieheltä vaadittavaa toisen kotimaisen kielen taitoa.

Lähiopetus ja/tai opetus verkossa:

 • Lähiopetusta 60 t tai lähiopetusta 35 t ja verkko-opetusta 25 t. Opetuksen toteutuksesta sovitaan oppilaitoksen kanssa erikseen.
 • Kurssin opettajana toimii oppilaitoksen palkkaama opettaja.

Kustannukset oppilaitokselle:

 • Opetuskulut 60 x 57 € = 3 420 € + sivukulut.

Suomi

Suomen kielen kirjallinen viestintä 2 op

Perehdytään akateemisiin tekstitaitoihin, asiatyylin ominaispiirteisiin ja asiatekstien rakenteeseen. Opetellaan tuottamaan opinnoissa keskeisiä tekstilajeja. Perehdytään kirjoitusprosessin vaiheisiin. Tarkastellaan lukijan ja kontekstin huomioimista tekstin rakentamisessa ja sanonnan muotoilussa. Kerrataan yleiskielen oikeakielisyyssääntöjä ja opetellaan hyödyntämään kieli- ja kirjoitusoppaita. 

Lähiopetus:

 • Lähiopetusta 18 tuntia.

Kustannukset oppilaitokselle:

 • Opetuskulut 18 x 57 € = 1 026 € + sivukulut.

Lisätietoja

suunnittelija Seppo Piiparinen

> Opintojen esittelysivu opinnoista kiinnostuneille

Opetusyhteistyön ohjeet

Yhteistyön aikataulu
marras-joulukuu
 • Lähetämme seuraavan lukuvuoden opintotarjonnan tiedotteen oppilaitoksille. Opintojen tarkemmat tiedot julkaistaan oppilaitosyhteistyön sivuilla.
 • Oppilaitokset ilmoittautuvat opintojen järjestämiseen 31.12. mennessä. Vastaanotamme ilmoittautumisia myöhemminkin ja opintojen järjestämismahdollisuuksista voi tiedustella oppiaineiden suunnittelijoilta ympäri vuoden.
 • Järjestämme oppilaitosten kanssa opetuksen suunnittelupalavereja oppilaitosten pyynnöstä.

tammi-maaliskuu

 • Yhdyshenkilötiedote (uutiskirje 1) lähetetään ilmoittautuneille oppilaitoksille.
 • Oppiaineiden suunnittelijat ottavat yhteyttä opintojen järjestämiseen ilmoittautuneisiin oppilaitoksiin ja selvittävät opintojen järjestämisoikeuteen liittyvät kysymykset. Lähiopetuksena järjestettävien opintojen osalta suunnittelijat selvittävät ensin opetuksen järjestämismahdollisuuden yliopiston oppiaineen kanssa ja aloittavat opetuksen organisoinnin oppilaitoksen ja oppiaineen kesken. Monimuoto/verkko-opintojen järjestämisoikeus voidaan myöntää pääsääntöisesti kaikille oppilaitoksille, joilla on opintokohtaisten vaatimusten mukainen tuutori ja muut edellytykset opintojen toteuttamiseen. Poikkeuksista mainitaan opintojen kuvauksissa.
 • Tiedottaminen opintotarjonnasta ja opintojen markkinointi alkaa. Opinnoista tiedottamisessa voi hyödyntää Opintotarjonta-sivuillamme julkaistavia opintojen esittelysivuja. Seuraa meitä Facebookissa ja Twitterissä – jaetaan tietoa yhdessä!
 • Opintojen (ennakko)tiedot julkaistaan avoimen yliopiston opintotietojärjestelmässä (opinto-opas).
 • Oppilaitosten kanssa järjestetään kevään aikana suunnittelupalavereja.
huhti-toukokuu
 • Yhdyshenkilötiedote (uutiskirje 2) lähetetään oppilaitoksille.
 • Yliopiston tiedekunnat vahvistavat opetussuunnitelmat kolmeksi lukuvuodeksi 
 • Oppiaineiden suunnittelijat tiedottavat opintojen varmistuneista toteutustiedoista.
 • Oppilaitokset toimittavat opettajien ja tuutorien henkilötiedot avoimeen yliopistoon 31.5. mennessä.
elokuu
 • Oppilaitosten yhdyshenkilöiden perehdytystilaisuus ajankohtaisiin asioihin ja yhteistyökäytäntöihin.
 • Tuutoreiden perehdytys Moodlessa olevan verkkomateriaalin avulla.
 • Järjestämme avoimen yliopisto-opetuksen yleisiä ja oppiainekohtaisia esittelytilaisuuksia.
 • Opiskelijoiden ilmoittautuminen alkaa: Opiskelijaksi ilmoittaudutaan ensin opinnot järjestävään oppilaitokseen sen omien ohjeiden ja ilmoittautumisaikojen mukaisesti. Sen jälkeen, kun opetuksen järjestäminen oppilaitoksessa on varmistunut, oppilaitos sopii oppiaineen opintosihteerin kanssa opintojen ilmoittautumisajan alkamisesta ja päättymisestä. Opintosihteeri avaa opintokohtaisen ilmoittautumisen avoimen yliopisto-opetuksen ilmoittautumispalvelussa. Opisto tiedottaa opiskelijoille ilmoittautumisesta palvelussa.

syys-lokakuu

 • Useimpien opintokokonaisuuksien opetus alkaa.
 • Oppilaitokset ilmoittavat mahdollisista opintojen peruutuksista

marras-joulukuu

 • Lähetämme oppilaitokselle yhteistyösopimuksen liitteenä olevan lukuvuosikohtaisen opintotarjonnan allekirjoitettavaksi.
 • Laskutamme erikseen sovitut opintomaksut oppilaitokselta.
 • Opiskelijat ilmoittautuvat kevätlukukaudella alkaviin opintoihin ensin oppilaitokseen ja sen jälkeen avoimen yliopisto-opetuksen ilmoittautumispalvelussa.

huhti-toukokuu

 • Useimpien syksyllä alkaneiden perusopintokokonaisuuksien opetus päättyy. Opiskelijoille tiedotetaan keskeneräisten opintojen jatkamismahdollisuuksista.
 • Opiskelijoilta kerätään oppiainekohtaisesti palautetta opinnoista (Webropol-kysely).

kesäkuu

 • Laskutamme erikseen sovitut opintomaksut oppilaitokselta.
syyskuu
 • Aineopintojen opetus (1,5 - 2 lukuvuotta) ja kevätlukukaudella alkaneiden perusopintokokonaisuuksien opetus jatkuu.
Henkilötietolomake: yhdyshenkilön, opettajan ja tuutorin tiedot

Henkilötietolomake ja käyttäjätunnus

Yhteistyöoppilaitoksissa toimivat avoimen yliopisto-opetuksen opettajat ja tuutorit tarvitsevat yliopiston käyttäjätunnuksen (UTU-tunnus). Tunnuksella saa käyttöönsä seuraavat järjestelmät:

•         Moodle-oppimisympäristö
•         Peppi-opintotietojärjestelmä (erillinen käyttölupa, ks. ohje)
•         yliopiston kirjaston elektroniset aineistot
•         sähköinen tenttipalvelu (Exam)
•         yliopiston intranet
 

Myös yhteistyöoppilaitoksen yhdyshenkilö tai Moodle-oppimisympäristöä käyttävä henkilökuntaan kuuluva voivat hakea utu-käyttäjätunnusta. Keskustele tarpeesta ja käytöstä ensin oppiaineen suunnittelijan kanssa, utu-tunnuksen hakeminen pitää olla perusteltua.

> Henkilötietolomake

Tiedot tallennetaan Turun yliopiston avoimen yliopisto-opetuksen opettajien, tuutorien ja oppilaitosyhteistyön yhteyshenkilöiden rekisteriin.

> Tietosuojailmoitus

 

Peppi-opintotietojärjestelmä opettajille ja tuutoreille

Turun yliopistossa on käytössä Peppi-opintotietojärjestelmä, joka on myös avoimen yliopisto-opetuksen opettajien ja opintosuoritusten arviointia tekevien tuutorien työväline. Pepin opettajan työpöydältä löytyvät opettajien omat kurssit ja niiden opiskelijat. Opettajat tekevät opintosuoritusten arvioinnin suoraan järjestelmään.

Pepin käyttöön tarvitaan voimassa oleva Turun yliopiston käyttäjätunnus. Lisäksi opettaja/tuutori tarvitsee opettajan työpöydän käyttöluvan. Käyttölupahakemus kannattaa palauttaa mahdollisimman pian UTU-käyttäjätunnuksen saamisen jälkeen. Peppi-järjestelmän käyttö opettajanäkymässä edellyttää yliopiston verkkoa tai yliopiston VPN:n käyttöä, jonka voi asentaa yliopiston intrassa olevien ohjeiden mukaisesti veloituksetta omalle koneelle.

> Peppi-opintotietojärjestelmä henkilökunnalle (intrassa)
ks. Opettajan työpöydän käyttöohjeet > Ohjeet avoimen yliopisto-opetuksen opettajille ja tuutoreille.

Jos sinulla on kysyttävää Pepin käytöstä, ota yhteyttä oppiaineen suunnittelijaan.

Lähiopetuksen järjestäminen

Lähiopetuksessa yliopiston opettajat tai yhteistyöoppilaitoksen palkkaamat ja yliopiston oppiaineen hyväksymät opettajat luennoivat, pitävät harjoituksia tai seminaareja oppilaitoksessa. Opiskelijat opiskelevat sekä ryhmässä että itsenäisesti. Osa opetuksesta voidaan toteuttaa myös verkossa Moodle-oppimisympäristössä. Oppiainesta riippuen opetusta voidaan tarjonta myös luentotallenteina (ks. alla).

Tentit järjestetään oppilaitoksessa perinteisinä salitentteinä tai valvottuina Moodle-tentteinä.

Lähiopetuksessa yliopisto vastaa

 • opintohallinnosta ja osaltaan opintoneuvonnasta sekä yleisestä opintotarjonnasta tiedottamisesta (mm. Opintopolku-palvelun käyttö)
 • mahdollisesta Moodle-oppimisympäristöstä.

Yhteistyöoppilaitos vastaa

 • kaikista opetuskuluista sekä opettajien mahdollisista matka- ja majoituskuluista
 • kaikista opintosuoritusten arviointikuluista (tehtävien arviointi, tenttien laadinta ja arviointi)
 • sopii opettajan kanssa opetus- ja tenttiajoista, opetuksessa tarvittavista tiloista ja välineistä sekä muista yksityiskohdista.

Katso myös opetusyhteistyön sopimuksessa määriteltävät vastuut.

Opintomaksu opiskelijalle ja opinto-oikeuden kesto, ks. ohjevalikosta Opintomaksut ja niiden laskutus sekä opinto-oikeudet.

Opettajan rekrytointi ja sopiminen opetuksen toteuttamisesta

Opettajina toimivat yleensä Turun yliopiston oppiaineen omat opettajat, mutta oppilaitos voi myös esittää omaa opettajaehdokasta, jonka hyväksymisestä oppiaine/tiedekunta päättää. Avoimen yliopisto-opetuksen suunnittelija avustaa tarvittaessa pätevien opettajien rekrytoinnissa.

Oppilaitos sopii opettajan kanssa

 • palkkauksesta ja vastaa kaikista opettajan palkka- ja matkakuluista. Opettajan palkkakuluihin sisältyvät opetuspalkkion lisäksi kuulustelujen ja muiden opintosuoritusten laatimisesta ja arvioinnista aiheutuvat kustannukset. Opetustuntien määrä vahvistetaan tiedekunnan hyväksymässä opetussuunnitelmassa. Tuntimääristä ja opettajan tehtävistä saa tarkempaa tietoa avoimen yliopisto-opetuksen suunnittelijalta.

  Opetusta voidaan tarjonta myös luentotallenteina, jolloin yliopisto vastaa kuluista. Opiskelu tapahtuu opintoryhmässä paikallisen opettajan/tuutorin kanssa, jonka oppilaitos järjestää vapaaehtoisesti omien resurssiensa mukaan ja se vastaa kaikista ohjauskuluista. Opinnoissa on käytössä Moodle-oppimisympäristö, jossa ovat luentomateriaalit, suoritusohjeet ja mahdollisesti muuta materiaalia. Turun yliopiston vastuuopettajat arvioivat kaikki opintosuoritukset, oppilaitos vastaa kaikista arviointikuluista.
   
 • Turun yliopistossa käytössä oleva avoimen yliopisto-opetuksen tuntiopetuspalkkiotaulukko on nähtävissä intrassa (Avoimen yliopisto-opetuksen suunnittelu, ks. linkit). Taulukon voi pyytää myös avoimen yliopisto-opetuksen suunnittelijalta. Turun yliopiston avoimessa yliopisto-opetuksessa maksetaan omille sivutoimisille opettajille  taulukon mukaisesti ylintä palkkiota, mutta oppilaitos voi neuvotella palkkiosta opettajansa / tuutorinsa kanssa.
 • opetus- ja kuulusteluajoista sekä käytännön järjestelyistä kuten opetuksessa tarvittavista tiloista ja välineistä sekä muista yksityiskohdista.

Opettajan henkilötietolomake

Oppilaitoksissa toimivien opettajien on täytettävä ja palautettava henkilötietolomake (ks. ohjevalikko) mm. käyttäjätunnusten hankkimiseksi sekä tiedottamista ja yhteydenpitoa varten.

Opintokohtaiset ohjeet opiskelun käytänteistä

Avoimen yliopisto-opetuksen suunnittelija ja opintosihteeri tiedottavat oppilaitosten yhdyshenkilöille opintokohtaisesti opintoihin liittyvistä käytännöistä kuten

 • opiskelijoiden ilmoittautumisesta avoimen yliopisto-opetuksen ilmoittautumispalvelussa ja opintomaksuista
 • opiskelijoiden käytössä olevista sähköisistä palveluista: opintotietojärjestelmän käyttö (mm. tenttiin ilmoittautuminen, opintosuoritustiedot), Moodle, kirjastopalvelut ym.
Monimuoto- ja verkko-opintojen järjestäminen

Monimuoto-opintojen toteutustavat vaihtelevat opintokohtaisesti.

 • Osa opinnoista toteutetaan yhteistyöoppilaitoksissa tuutorin ohjaamina ryhmäopintoina valmiiksi laaditun yhteisen opetusohjelman ja aikataulun mukaan. Opinnot koostuvat oppilaitoksessa järjestettävästä tuutorin ohjaamasta opintoryhmätyöskentelystä, yliopiston opettajien antamasta luento- tai muusta opetuksesta ja opiskelijoiden itsenäisestä työskentelystä. Luennot ovat reaaliaikaista verkko-opetusta ja/tai tallenteina verkko-oppimisympäristössä.
 • Osa opinnoista toteutetaan verkko-opintoihina, joissa yhteistyöoppilaitokset voivat halutessaan järjestää tukea ja tarjota tenttipaikan opintojen suorittamiseksi. Verkko-opinnoissa voi olla kaikille yhteinen aikataulu (esim. luennot reaaliaikaisesti ja/tai tallenteina, opintosuoritukset verkkotehtävinä tai tentteinä) tai opinnot voi suorittaa lukuvuoden aikana oman aikataulun mukaan. Yhteistyöoppilaitos voi järjestää valvottuja Moodle-tenttejä tai salitenttejä opintoihin kuuluvien Exam-tenttien sijasta.
 • Opinnoissa käytetään pääsääntöisesti Moodle-oppimisympäristöä.

Turun yliopiston avoimen yliopisto-opetuksen osasto vastaa

 • opintohallinnosta ja osaltaan opintoneuvonnasta sekä opintotarjonnasta tiedottamisesta (mm. Opintopolku-palvelun käyttö)
 • Moodle-oppimisympäristöstä
 • tuutorien perehdytyksestä ja tuesta
 • kaikista toteuttamansa opetuksen (verkkoluennot ja/tai luentotallenteet) kuluista ja opintosuoritusten arvioinnin kuluista.

Yhteistyöoppilaitos vastaa

 • oppilaitoksessa toteutettavan tuutoroinnin kuluista
 • opintojen ja tenttien järjestämiseen tarvittavista tiloista ja laitteista.

Katso myös opetusyhteistyön sopimuksessa määriteltävät vastuut.

Opintomaksu opiskelijalle ja opinto-oikeuden kesto, ks. ohjevalikosta Opintomaksut ja niiden laskutus sekä opinto-oikeudet.

Tuutorin tehtävät, rekrytointi ja perehdytys

Tuutori on oman oppiaineensa sisällön ja oppimisen ohjauksen asiantuntija. Tuutorin tehtäviin kuuluvat mm.

 • toimiminen yhteydenpitäjänä opiskelijoiden, oppilaitoksen ja avoimen yliopiston välillä
 • perehtyminen opiskeltaviin aiheisiin
 • opintoryhmän työskentelyn ohjaaminen ja opiskelijoiden yksilöllinen ohjaus.

Oppilaitoksen tehtävänä on

 • rekrytoida oppiaineen tuutori ja vastata tuutorin palkkauksesta.
  Tuutorin pätevyysvaatimukset määritellään oppiaineittain, ks. opintokohtaiset ohjeet. Lisäksi kaikilla tuutoreilla toivotaan olevan kokemusta opetustehtävistä ja pienryhmätoiminnasta. Avoimen yliopisto-opetuksen suunnittelija avustaa tarvittaessa sopivan tuutorin rekrytoinnissa.
 • ilmoittaa tuutoriehdokkaan tiedot avoimeen yliopistoon viimeistään 31.5. henkilötietolomakkeella (ks. ohjevalikko). Suunnittelija tarkistaa tuutorin kelpoisuuden oppiaineen vaatimusten mukaan.
 • sopia palkkauksesta tuutorin kanssa.
  Turun yliopistossa käytössä oleva avoimen yliopisto-opetuksen tuntiopetuspalkkiotaulukko on nähtävissä intrassa (Avoimen yliopisto-opetuksen suunnittelu, ks. linkit). Taulukon voi pyytää myös avoimen yliopisto-opetuksen suunnittelijalta. Turun yliopiston avoimessa yliopisto-opetuksessa maksetaan omille sivutoimisille opettajille  taulukon mukaisesti ylintä palkkiota, mutta oppilaitos voi neuvotella palkkiosta opettajansa / tuutorinsa kanssa.

Tuutorien perehdytys

Avoimen yliopiston suunnittelijat antavat tuutoreille tehtävässä tarvittavan perehdytyksen, ohjauksen ja tuen. Tuutorit perehdytetään opetussuunnitelmiin, opintojaksojen keskeisiin teemoihin ja opintokohtaisiin opiskelukäytäntöihin. Uusille ja vanhoille tuutoreille järjestetään opintokohtaisia ohjaustilaisuuksia verkossa.

Tiedottaminen ja opintojen markkinointi, Opintopolun käyttö

Turun yliopiston avoin yliopisto ja jatkuva oppiminen -osasto tiedottaa ja markkinoi opintoja monin tavoin eri sidos- ja kohderyhmille. Toimenpiteillä tuemme myös yhteistyöoppilaitosten opintojen markkinointia. Julkaisemme koulutusilmoituksia Turun alueen sanomalehdissä ja valtakunnallisissa ammatti-, järjestö- ym. lehdissä. Postaamme ajankohtaisesta opintotarjonnasta somessa. Some-tilien linkit löytyvät sivun alareunasta. Tägätään ja jaetaan postauksia opintotarjonnasta!

Oppilaitosten oma tiedottaminen tarjonnasta on kuitenkin tärkeää, jotta tieto opiskelumahdollisuuksista tavoittaisi tehokkaasti kaikki potentiaaliset opiskelijat oppilaitosten omilla paikkakunnilla.

 • Opintojen esittelyt verkkosivuilla

  Tarjonnasta tiedottamisessa voi hyödyntää opintojen esittelysivuja, jotka löytyvät tiedekunnittain Opintotarjonta-sivustolta. Opiston sivulle kannattaa lisätä linkki ao. esittelysivulle. Esittelysivuilla on mm. tietoa opintojen sopimisesta erilaisiin opiskelutavoitteisiin, avoimen väylästä ja muita ohjeita. Sivuilla on myös linkit opinto-oppaaseen (opintojen tarkempi kuvaus).
 • Opintotarjonta Opintopolku.fi-palvelussa

  Tietoja Turun yliopiston avoimen yliopisto-opetuksen opinnoista julkaistaan Opintopolussa käsin. Julkaisemme tiedot valikoidusti ja suppeasti: kaikkia opintokokonaisuuksia ja -jaksoja ei julkaista erikseen, vaan tarjonta voi olla esillä oppiaineen nimellä. 

  Yhteistyöoppilaitokset merkitään virkailijan opintopolussa koulutuksen järjestäjiksi ja oppilaitokset voivat julkaista opinnoista omat toteutuksensa. Oppilaitos voi julkaista toteutustiedoissaan opintojen nimet ym. tiedot tarkemmin oman tarpeensa mukaan. Opintopolkua koskevissa kysymyksissä voit ottaa yhteyttä viestinnän koordinaattori Anitta Lehtoseen, anitta.lehtonen@utu.fi

  > Turun yliopiston avoin yliopisto-opetus Opintopolussa

 • Avoimen yliopisto-opetuksen esittelytilaisuudet ja opintoneuvonta

Järjestämme lukukausien alussa opintojen yleisiä esittelytilaisuuksia verkossa, ks. Tapahtumat avoimen yliopisto-opetuksen etusivulta.

Opintoja suunnitteleville on koottu ohjeita Tavoitteena tutkinto ja Kehitä osaamistasi työelämän tarpeisiin -sivuille, ks. Avoimen yliopisto-opetuksen etusivu.

Turun yliopiston Avoimen väylä -sivustolla julkaistaan hakua koskevat tiedot ja ohjeita. Yliopiston hakijapalvelut ja tiedekuntien opintotiimit neuvovat tutkinto-opintoihin hakemista koskevissa kysymyksissä.

Avoimen yliopiston opintoneuvojalta voivat kaikki kiinnostuneet kysyä lisätietoja avoimesta yliopisto-opetuksesta ja omien tavoitteiden mukaisten opintojen valinnasta.

 • Turun yliopiston logo ja graafiset ohjeet

Turun yliopiston logo ja graafiset ohjeet voi ladata Turun yliopiston logo, kuvat ja esittelymateriaalit -sivulta. Logo on käytettävissä graafisten ohjeiden mukaisesti.

Ota yhteyttä ja kysy lisää!

koordinaattori Anitta Lehtonen

Opiskelijavalinta ja ohjeet opiskelijoiden ilmoittautumisesta avoimen yliopisto-opetuksen ilmoittautumispalvelussa

Avoin yliopisto-opetus on avointa kaikille kiinnostuneille: opintoihin voi osallistua pääsääntöisesti pohjakoulutuksesta ja iästä riippumatta.

Opiskelijavalinta

 • Opinto-oikeuden Turun yliopiston avoimena yliopisto-opetuksena järjestettäviin opintoihin saa pääsääntöisesti ilmoittautumisen ja avoimen yliopiston opintomaksun perusteella.
 • Yhteistyöoppilaitoksen tulee noudattaa opiskelijavalinnassa avoimen yliopisto-opetuksen avoimuuden periaatetta. 
 • Opinnoista kiinnostuneet arvioivat itse edellytyksensä osallistua yliopistotasoisiin opintoihin mm. opinnoissa vaadittavan kielitaidon suhteen. 
 • Esitietovaatimukset / edeltävät opinnot: Jos opintoihin osallistujilta vaaditaan edeltäviä opintoja, niistä mainitaan opintojen esitietovaatimuksissa. Avoimen yliopisto-opetuksen suunnittelijat antavat ohjeet yhteistyöoppilaitoksille, joiden tulee tarkistaa edeltävien opintojen suoritustiedot opintoihin ilmoittautuvilta. Myös avoimen yliopisto-opetuksen opintosihteeri tarkistaa edeltävien opintojen suoritustiedot ilmoittautumisvaiheessa ennen kuin opiskelijalle myönnetään opinto-oikeus. 
  • Esimerkiksi aineopintotasoisissa opinnoissa opiskelijoilta edellytetään yleensä perusopintojen tai vastaavien opintojen suorittamista vähintään hyvin tiedoin.
  • Oikeustieteen aineopintojen oikeudenalojen perusteiden opintojaksojen opinto-oikeutta hakevilta edellytetään Johdatus oikeustieteen opintoihin ja oikeudelliseen ajatteluun I (2 op) tai vastaavan opintojakson suoritusta.
 • Opiskelijakiintiöt: Avoimen yliopisto-opetuksen suunnittelija tiedottaa mahdollisista kiintiöistä opintojen suunnitteluvaiheessa. Kiintiöllisissä opinnoissa opiskelijat valitaan ilmoittautumisjärjestyksessä ja/tai muiden mahdollisten valintaperusteiden perusteella.

Ilmoittautumista koskevat ohjeet opistoille

 1. Opiskelijaksi ilmoittaudutaan ensin opinnot järjestävään oppilaitokseen sen omien ohjeiden ja ilmoittautumisaikojen mukaisesti. Oppilaitos tarkistaa ilmoittautujilta mahdolliset edeltävien opintojen suoritustiedot, ks. opiskelijavalinta.
 2. Kun opintojen järjestäminen oppilaitoksessa on varmistunut, oppilaitos sopii opintosihteerin kanssa ilmoittautumiskohteen avaamisesta avoimen yliopisto-opetuksen ilmoittautumispalvelussa. Opintosihteeri lähettää oppilaitokselle opintojen ilmoittautumislinkin.
 3. Oppilaitos tiedottaa opiskelijoille ilmoittautumisen alkamis- ja päättymisajasta ja ilmoittautumisohjeista. Oppilaitos tiedottaa opiskelijoille myös, maksaako opiskelija avoimen yliopiston opintomaksun itse ilmoittautumisensa yhteydessä verkkopankissa vai laskutetaanko maksut yhteistyöoppilaitoksen kautta.

Opiskelijoille tarkoitetut ohjeet

Opiskelijoiden tulee ilmoittautua mahdollisimman nopeasti ilmoittautumispalvelussa. Ilmoittautumisen jälkeen opiskelijaa saa avoimen yliopiston opinto-oikeuden ja oikeuden mm. Moodlen käyttämiseen.

Yleiset ohjeet ovat Ilmoittautuminen opintoihin -sivulla:

> Ilmoittautuminen opintoihin, ks. Ilmoittautuminen yhteistyöoppilaitoksen järjestämiin opintoihin.

Opintomaksut, laskutus ja opinto-oikeudet

Avoimen yliopiston opintomaksu yhteistyöoppilaitosten järjestämissä opinnoissa

Turun yliopistossa avoimen yliopiston opintomaksu ja sen perusteella myönnettävä määräaikainen opinto-oikeus

 • koskee aina yhtä opintokokonaisuutta (esim. perusopinnot 25 op, aineopinnot 35 op) tai yksittäistä opintojaksoa tai kurssia
 • määräytyy opintojen laajuuden ja opetusmuodon mukaan.

Lukuvuonna 2023 - 2024 avoimen yliopiston opintomaksut yhteistyöoppilaitosten järjestämissä opinnoissa ovat:

 • lähiopetus: perus- ja aineopinnot 80 €/kokonaisuus, yksittäiset opintojaksot ja kielikurssit 20 €/jakso.
 • monimuoto/verkko-opinnot: perus- ja aineopintokokonaisuudet 10 €/opintopiste, yksittäiset opintojaksot ja kielikurssit 15 €/opintopiste.

Opintojen suunnittelijat ilmoittavat tarkemmat tiedot opintokohtaisista maksuista. Avoimen yliopiston opintomaksun lisäksi oppilaitos voi laskuttaa opiskelijalta oman maksunsa. Avoimen yliopiston opintomaksu maksetaan yhdessä erässä ilmoittautumisen yhteydessä ellei opintomaksua laskuteta oppilaitokselta.

Opintomaksun laskutus opiskelijalta tai oppilaitokselta

Oppilaitos ilmoittaa opintomaksujen laskutustavasta lomakkeella, jolla ilmoittaudutaan opetusyhteistyöhön.

 • Tavallisin tapa on, että opiskelija maksaa avoimen yliopiston opintomaksun itse ilmoittautuessaan avoimen yliopisto-opetuksen ilmoittautumispalvelussa.
 • Oppilaitoksen kanssa voidaan sopia, että opintomaksut laskutetaan oppilaitokselta. Avoimen yliopiston opintosihteeri sopii laskutuksesta oppilaitoksen kanssa. Turun yliopisto laskuttaa 15 euron pienlaskutuslisän alle 100 euron laskuista.
Opintosuorituksia koskevat ohjeet ja tenttivastausten postitus

Opintosuorituksia koskevat ohjeet

Verkkotentti
Verkkotentti on paikasta riippumaton tentti, joka suoritetaan verkon välityksellä määrättynä ajankohtana ja yleensä omalta tietokoneelta. Opiskelijalla on koko tenttiaineisto käytettävissään tentin aikana, tenttiajan rajallisuuden vuoksi ei ole enää mahdollista opiskella asiaa, vaan sisällöt pitää hallita jo ennen tenttiä. Tenttikysymykset on muotoiltu siten, että aineiston tietoja ei käytetä suoraan vaan tarkoitus on soveltaa tietoa, jonka opiskelija on omaksunut tenttiin valmistautuessaan

Lähitentti
Lähitentti edellyttää läsnäoloa tenttipaikassa ja on valvottu. Tentissä vastataan ennalta ilmoitetun aineiston pohjalta opettajan asettamiin kysymyksiin. Tentissä ei saa käyttää materiaaleja apuna. Lähitentti voi olla Exam-tentti Exam-tenttipaikkakunnilla, valvottu Moodle-tentti tai salitentti.

Oppimistehtävä
Oppimistehtävässä laaditaan tehtävänannon ja lähdeaineiston perusteella joko yksi laajempi tehtävä tai useampia rajattuja tehtäviä. Opiskelija tekee opintojaksosta riippuen tehtäviä joko itsenäisesti oman aikataulunsa mukaisesti tai mahdollisesti pari- tai ryhmätyönä. Oppimistehtävä on tyypillisesti kirjallinen työ tai essee, se voi olla myös suullinen esitelmä, podcast, keskustelutehtävä, laskuharjoitus, monivalinta- tai mallivastaustehtävä jne.

Opintojen suunnittelijat antavat opintokohtaisesti tarkemmat tiedot suoritustavoista ja aikatauluista sekä ohjeet tenttijärjestelyistä ym.

Opiskelijat näkevät suoritustietonsa avoimen yliopiston opintotietojärjestelmästä.

Opiskelijoille tarkoitetut yleisohjeet opintosuorituksista, suoritusotteista ja todistuksista ovat sivulla:

> Opiskelu avoimessa yliopistossa ja opiskelijapalvelut

Tenttivastausten postittaminen

Oppiaineesta riippuen opintoihin sisältyy edelleen perinteisiä kirjallisia salitenttejä, vaikka sähköisten Moodle-tenttien käyttöä pyritäänkin lisäämään.

Tenttivastauslähetysten nopeuttamiseksi ja seurannan takia velvoitamme yhteistyöoppilaitoksia käyttämään lisämaksullista postin Plus-merkkiä. Tällöin lähetyksen kulku on seurattavissa ja jakelu on nopeutettu. Näin varmistetaan myös se, että jos lähetys katoaa, tenttivastaukset ovat tallessa, eikä uutta tenttiä tarvitse järjestää.

Toivomme myös, että postitatte tenttivastaukset mahdollisimman nopeasti - tentin jälkeen heti seuraavana arkipäivänä - ja jos mahdollista, suoraan tentaattoreille. Opintosihteerit lähettävät ohjeet ja tenttivastausten lähetystiedot tenttikysymysten yhteydessä.

Yhteistyöoppilaitokset voivat halutessaan skannata tenttivastaukset ja säilyttää ne oppilaitoksessa sen ajan, kun postilähetys on saapunut tentaattorille. Plus-merkkiä ei tarvitse käyttää näissä lähetyksissä.

>  Plus-merkin ohjeet Postin sivulla

Opetusyhteistyötä koskeva sopimus

Turun yliopisto ja yhteistyöoppilaitos tekevät opetuksen järjestämisestä toistaiseksi voimassaolevan yhteistyösopimuksen, jota täydennetään vuosittaisella liitteellä yhteistyönä järjestettävistä opinnoista. Sopimusliite lähetetään marraskuussa ja keväällä alkavien opintojen osalta helmikuussa.

Turun yliopisto lähettää uusille yhteistyöoppilaitoksille yhteistyösopimuksen kahtena kappaleena sen jälkeen, kun opetuksen järjestäminen on varmistunut. Oppilaitos allekirjoittaa sopimuksen ja palauttaa toisen sopimuskappaleen osoitteella:

Avoin yliopisto-opetus
Palvelupäällikkö Marjaana Saartenoja
20014 TURUN YLIOPISTO