Katse historiaan: Menneisyyden kohtaaminen kuvissa, virtuaalitodellisuudessa ja museoympäristöissä, 2021–2026

Katse historiaan eli Eye on History -hankkeessa tutkitaan miten historian ammattilaiset, alaa opiskelevat ja siitä kiinnostuneet harrastajat käsittelevät menneisyyden esittämistä visuaalisissa aineistoissa. Hankkeessa selvitetään katseenseurantamenetelmän avulla miten taustoiltaan erilaiset vastaanottajat tulkitsevat kuvia, virtuaaliympäristöjä ja historiallisia miljöitä. Kasvatustieteellisin menetelmin kerätty tutkimusaineisto toimii myös historiateoreettisen pohdinnan pohjana. Tutkimus toteutetaan yhteistyössä kolmen suomalaisen museo- ja tiedekeskuksen sekä yhden historiallisen seuran kanssa. Hanke tuottaa tutkimusperusteista tietoa menneisyyden esittämistapojen vastaanotosta ja tukee historian opetuksen kehittämistä erilaisissa oppimisympäristöissä kouluista museoihin. Tulosten odotetaan myös herättävän julkista keskustelua historiakäsitysten moninaisuudesta ja käsitysten vaikutuksesta tulkintoihin.

Tutkimusta rahoittaa Suomen Akatemia

Yhteystiedot

SITE – Opettajankoulutus ja osaamisen kehittymisen jatkumo opiskelijavalinnasta työelämään, 2021-2025

Student selection and competence development in the continuum of preservice and in-service teacher education -hankkeessa tutkitaan kasvatusalan opiskelijavalintamenetelmien – erityisesti VAKAVA-kokeen, ylioppilastutkinnon arvosanojen ja soveltuvuuskokeen – toimivuutta ja selvittää, ennakoiko opiskelijavalinnassa menestyminen luokanopettajaopiskelijoiden osaamisalueiden kehitystä kolmen ensimmäisen opintovuoden aikana ja opetuksen laatua ensimmäisenä vuotena työelämässä.

Kasvatusalan opiskelijavalinnoissa on viime vuosina toteutettu mittavia uudistuksia. Valinnan ensimmäisessä vaiheessa on otettu käyttöön ylioppilastutkinnon arvosanat VAKAVA-kokeen rinnalla, ja valinnan toisen vaiheen soveltuvuuskokeessa on siirrytty valtakunnalliseen yhteisvalintaan ja tutkimusperustaiseen toteutustapaan.

Tutkimus toteutetaan konsortiohankkeena Jyväskylän ja Turun yliopistojen opettajankoulutuslaitoksilla. Se perustuu valtakunnallisiin kasvatusalan opiskelijavalinta-aineistoihin ja tutkimuksessa kerättäviin seuranta-aineistoihin (mm. kyselyt, observaatiot, kirjoitelma- ja silmänliikeaineistot), joita analysoidaan sekä määrällisillä että laadullisilla menetelmillä. SITElla on myös lukuisia kansainvälisiä yhteistyötyökumppaneita. 

SITE tarjoaa uudenlaista käytäntöihin vaikuttavaa tietoa kansallisesti uudistetuista opettajankoulutuksen opiskelijavalintamenetelmistä. Lisäksi hankkeemme lisää ymmärrystä osaamisen ja asiantuntijuuden kehittymisestä koulutuksen aikana, vahvistaa opettajankoulutuksen tutkimusperustaa ja edistää kansainvälistä alan tutkimusta.

Turun yliopiston osuutena on tutkia erityisesti luokanopettajaksi opiskelevien tieteellisen ajattelun ja opiskelustrategioiden kehittymistä. Lisäksi tarkastellaan miten kyky havainnoida opetustilanteita ja oppilaiden oppimista kehittyy opintojen aikana. Aineistoina ovat kyselylomakkeet, kirjoitelmat, haastattelut ja silmänliikeaineistot.  

Hankkeen vastuullisena johtajana toimii Riitta-Leena Metsäpelto Jyväskylän yliopistosta ja Turun yliopiston osahankkeen johtajana professori Mirjamaija Mikkilä-Erdmann. Hanketta rahoittaa Suomen Akatemia.

Turun yliopiston tutkijat SITE-hankkeessa

Yhteistyökumppanit Turun yliopistossa

>> Hankkeen nettisivut

FINSCI: Tulevaisuuden kansalaisten ja asiantuntijoiden tieteellinen lukutaito ja päätöksenteko, 2020-2023

Tutkimus muodostaa työpaketin Suomalainen tiedepääoma ja sen kasvattaminen (FINSCI) -hankkeessa. Hanketta rahoittaa strategisen tutkimuksen neuvosto (STN), joka toimii Suomen Akatemian yhteydessä. FINSCI-hanke on osana STN:n Tiedon lukutaito ja tietoon perustuva päätöksenteko (LITERACY) -ohjelmaa, jonka tavoitteena on etsiä ratkaisuja siihen, miten tietoa voidaan käyttää kriittisesti ja rakentavasti niin yksilöiden kuin yhteiskunnallisenkin päätöksenteon ja toiminnan tukena. 

FINSCIn varajohtajan, professori Mirjamaija Mikkilä-Erdmannin ja hänen tutkimusryhmänsä osahankkeena FINSCIssä on Tulevaisuuden kansalaisten ja asiantuntijoiden tieteellinen lukutaito ja päätöksenteko. Yhteistyössä muiden osahankkeiden kanssa tutkimusryhmä tekee laajan kyselytutkimuksen (N = 1300), jossa selvitetään lasten, nuorten ja aikuisten tiedepääomaa, käsitteellistä tietoa, uskomuksia ja toimijuutta. Tutkimusryhmä vastaa myös interventiotutkimuksesta lapsilla ja nuorilla (N = 520) sekä yliopisto-opiskelijoilla (N = 60). Lasten ja nuorten osalta on tarkoitus tukea tieteellistä lukutaitoa ja tutkittuun tietoon perustuvaa päätöksentekoa nettiympäristössä. Yliopisto-opiskelijoiden kohdalla taas seurataan tiedepääoman, tieteellisen lukutaidon ja toimijuuden muuttumista opiskeluaikana.

Osahanke tuo FINSCIin tärkeän teoreettisen ja metodisen lisän käsitteellisesti monimutkaisten ilmiöiden oppimisen sekä oppimiseen liittyvän toimijuuden tutkimuksesta.

Osahankkeen tutkijat

>> FINSCIn nettisivut

Kasvava mieli: Koulutukselliset transformaatiot kestävän yksilöllisen, sosiaalisen ja institutionaalisen uudistumisen tueksi (Growing Mind 2), 2021-2023

Kasvava mieli: Kasvatukselliset transformaatiot yksilöllisen, sosiaalisen ja institutionaalisen uudistumisen tukemiseksi digitaalisena aikakautena” hankkeen (2018-2023) tarkoituksena on tukea suomalaisten koulujen ja opettajien uudistumista korkeatasoisen akateemisen tutkimuksen tuella.

Nuorten myönteinen kehitys on tulevaisuuden kestävän kasvun tärkein voimavara, jota hanke tukee 6 työpaketin välityksellä, joka liittyvät

  1. nuorten kehitykseen ja digitaaliseen osallistumiseen liittyvän pitkittäisaineiston keräämiseen ja aivotutkimuksiin
  2. nuorten oppimista voimaannuttaviin interventioihin
  3. oppimista innostavien keksimis- ja peliprojektien toteuttamiseen
  4. uuden sukupolven oppimisanalytiikan kehittämiseen
  5. opettajien osaamisen ja koulun systeemisen kehityksen tukemiseen ja
  6. tutkija-opettaja kumppanuuteen perustuvien osallistavien vuorovaikutustapahtumien järjestämisenä. Hanke toteutetaan yhdessä Helsingin kaupungin opetusviraston digitalisaatioprojektin ja valtakunnallisen Innokas-verkoston kanssa.

Hankkeessa mukana olevat Turun yliopiston tutkijat

>> Hankkeen nettisivut

Resilientti koulu ja koulutus 2021-2024

Resilientti koulu ja koulutus on osa Jyväskylän yliopiston johtaman EduRESCUE-konsortion tutkimuksia.

RESCUE-konsortion tavoitteena on rakentaa päätöksentekoon tutkimusperusteinen toipumisen tiekartta ja välineitä koskien kriiseissä selviytymiskykyistä koulutusta ja sitä, miten koulutuksen toimijoita, vanhempia ja oppilaita voidaan tukea COVID-19 pandemian vaikutuksista toipumisessa.

Tutkimusaineistoina käytetään laajoja kansallisia ja kansainvälisiä aineistoja, pitkittäisaineistoja ja interventioiden tuloksia, joiden avulla saadaan tietoa siitä, millaiset lakiin perustuvat joustavat yhteiskunnalliset toimet sekä oppilaiden, opettajien ja koulujen tasolla tehtävät ratkaisut tukevat parhaiten kriiseistä selviytymistä, etäopetuksen kehittämistä ja eriarvoisuuden vähentämistä.

RESCUE-konsortion muodostavat Jyväskylän, Helsingin ja Turun yliopistojen kasvatuksen, lainsäädännön, psykologian, taloustieteen ja tietotekniikan tutkijat. Konsortiolla on laaja sidosryhmäyhteistyö mm. opetushallituksen, rehtoreiden, opettajien, vanhempien ja eri järjestöjen kanssa.

Tutkimushanketta rajoittaa Suomen Akatemia.

Turun yliopiston tutkijat hankkeessa

 

Fokuksessa numeerinen järjestys FONO, 2020-2024

Varhaisilla matemaattisilla taidoilla on suuri merkitys hänen akateemiselle tulevaisuudelleen. Tästä huolimatta kaikkia matemaattisten taitojen varhaisia kehityksellisiä tekijöitä, mm. numeerisen järjestysaspektin kehitystekijöitä ei vielä tunneta. Fokuksessa numeerinen järjestys eli FONO -projektissa kehitetään uusia mittareita 4–6-vuotiaiden lasten poikkileikkaus- ja pitkittäistutkimuksissa. Näissä tutkitaan yksilöllisiä ja kehityksellisen eroja numeeristen järjestystaitojen, kardinaliteetti- ja laskutaitojen kehityksessä. Interventiotutkimuksessa tutkitaan voidaanko spontaania fokusointia numeeriseen järjestykseen lapsissa lisätä päiväkodissa toteutetulla interventiolla. Tutkimuksessa odotetaan tieteellistä läpimurtoa varhaisten matemaattisten osataitojen kehityksellisen dynamiikan ymmärtämisessä teoreettisesti sekä huomattavaa metodologista edistysaskelta numeeristen järjestystaitojen arviointimenetelmien kehitystyössä

Tutkimusta rahoittaa Suomen Akatemia

Yhteystiedot